สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 7 1. เด็กชายธรรณธร   คิดถูก
2. เด็กชายภูมรินทร์   โคตรวัฒน์
 
1. นายเกรียงไกร   วิลัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพนธ์   แพงไข่สอน
2. เด็กหญิงวาสิฏฐี   ศรีใสย
3. เด็กหญิงวิลาสินี   เชียงพฤกษ์
4. เด็กชายสุรเชษฐ์   แพงไข่สอน
5. เด็กหญิงเบญจา   ลาสุวรรณ
 
1. นางพิสมัย   คำจันทร์วงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศวิกร   ศรีใสย
 
1. นายภานุพล   เทพดู่
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   รัตน์ถา
 
1. นายภานุพล  เทพดู่
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงภัททิรา   พลเวียง
 
1. นายภานุพล  เทพดู่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนะศักดิ์  แก้วศรีใสย
 
1. นายภานุพล  เทพดู่