สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพัฒน์   คำเสียง
2. เด็กชายฐิติวุฒิ   ภูรับ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญแสน
4. เด็กชายดวงตะวัน  นามมนตรี
5. เด็กชายธีรเดช  อารมณ์
6. เด็กชายนันทวัฒน์   รัตนพรหม
7. เด็กชายบวรศักดิ์  แผงบุดดา
8. เด็กชายศิวกร  ไอยรา
9. เด็กชายศิวะ  สิงห์ทอง
10. เด็กชายอนุวัฒน์   ศรัทธาคลัง
 
1. นางสมหมาย  ชุบสุวรรณ
2. นางสุดธาดา  วงศรี
3. นายวนิจ  แคนปา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุบผาวัน
2. เด็กชายยุทธินันท์  มะลี
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุตรงาม
 
1. นางสมหมาย  ชุบสุวรรณ
2. นายวนิจ  แคนปา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรธาดา
2. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญช่วย
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ใจซื่อ
4. เด็กชายธีรภัทร  ยศเกตุ
5. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงเทพ
6. เด็กหญิงปราริณีย์   สันโดษ
7. เด็กหญิงปิยธิดา   พรยา
8. เด็กหญิงพิชญา  ภูรับ
9. เด็กชายพีรยศ  กองพลพรหม
10. เด็กหญิงมโนชา  สาดแล่น
11. เด็กหญิงรัศมี  ดงภักดี
12. เด็กหญิงลลิลสิริ  ปิดสายะตัง
13. เด็กหญิงศิริวิภา   โคตรธาดา
14. เด็กหญิงสลิลดา  มุงคล
15. เด็กหญิงสุวนันท์   ศรัทธาคลัง
16. เด็กชายอภินันท์  ปะริสาเก
 
1. นางประภา   ใจซื่อ
2. นางสมหมาย   ชุบสุวรรณ
3. นางสุดธาดา  วงศรี
4. นางสาวจินตนา  นาหนองขาม
5. นางสาวศิริวรรณ  กองพลพรหม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงพิริยกร   บุพผาเทพ
3. เด็กหญิงศิริพร  มันทาแดง
4. เด็กหญิงสุชาดา  มะลาศรี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ปัญญาพงษ์
6. เด็กชายอภินันท์  ปะริสาเก
 
1. นางสมหมาย  ชุบสุวรรณ
2. นางประภา  ใจซื่อ
3. นางสาวจินตนา  นาหนองขาม