สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์   ภูโชคชัย
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพรเทพ  หมวกหลำ
2. เด็กชายสถาพร  ภู่ภารา
 
1. นางพิชชาภรณ์  ปะตังถาโต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระชัย   มากสุทธิ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    สุริยะ
 
1. นางจันทร์เครือ   โคตรชาดี
2. นางวิไลลักษณ์    จันทร์ลอย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุกัญญา   เรืองสิทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา   อาจเดช
2. เด็กหญิงพนิดา   โคจรานนท์
3. เด็กหญิงพรรพษา   โคจรานนท์
 
1. นายบุณวัฒน์  ไชยชมภู
2. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กิจคม
2. เด็กชายก้องภพ  อินเฉลิม
3. เด็กชายวันเฉลิม   ขั้วโพธิ์
 
1. นางหอมสิน  อุปแสน