สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตราช
 
1. นางสมบูรณ์  แสงทอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกฤติมา  เขตนัทธี
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอังคณา  มีแวว
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยดา  ศรีวงหลง
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญหล้า
3. เด็กหญิงศุภกานต์  เขตนัทธี
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
2. นางสาวปรียาภรณ์  ไวว่อง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงทักสิกา  บุญหล้า
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สงครามทัพ
 
1. นางสมบูรณ์  แสงทอน
2. นางสมจิต  แสงทวี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลเทพ
2. เด็กหญิงอาริญา  บุญหล้า
 
1. นางแก้วตา  บุญลอด
2. นางสาวศศิธร  เวียงคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ระผิว
 
1. นางสมบูรณ์  แสงทอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชคทวี  แฝงเพชร
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยศักดิ์
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายชาญชัย   เศรษฐธัญกิจ
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนิดา  เศรษฐธัญกิจ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำหงษา
3. เด็กหญิงศศิวิภา  แสนมาตย์
 
1. นางสมจิต  แสงทวี
2. นางดารุณี  จำรัสรักษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัฐิกา  โคตตาแสง
2. เด็กหญิงมัจุลี  ชัยมูล
3. เด็กหญิงศุภาวิณี  ประทุมชาติ
 
1. นางนันทนา  ฤทธิศาสตร์
2. นางสาวรัตนาพร  บุตราช
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยา
 
1. นางสมบูรณ์  แสงทอน
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  จะยันรัมย์
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง 4 1. เด็กชายปิยกร  บุญหล้า
 
1. นางนันทนา  ฤทธิศาสตร์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญหล้า
 
1. นางแก้วตา  บุญลอด
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณธนา  แก้วอินทร์
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  ไชยมหา
2. เด็กชายอำนาจเจริญ  บุญหล้า
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นาไชย
2. นางอัญชนา  ผลาผล