สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกฤติมา  เขตนัทธี
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนิดา  เศรษฐธัญกิจ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำหงษา
3. เด็กหญิงศศิวิภา  แสนมาตย์
 
1. นางสมจิต  แสงทวี
2. นางดารุณี  จำรัสรักษ์