สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุภัทราวดี  วิเชียรเพลิด
 
1. นางสุภาพ  วาทหงษ์
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิพัฒิชา  แสนทวีสุข
2. เด็กชายภัทรพล  สุระภา
 
1. นางคำยอด  บุญใบ
2. นางละมุล  ตะวงษา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 9 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย  พรมรักษา
 
1. นางละมุล  ตะวงษา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรัช  มะโลโพ
2. เด็กชายณัฐยศ  คำเบ้าเมือง
3. เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ยางห่าง
 
1. นางคำยอด  บุญใบ
2. นางละมุล  ตะวงษา