สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐพล  แลไชย
 
1. นางจินดา  พลเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วกลาง
 
1. นางภัทรา  แสนพิพิธ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายศราวุธ  บุตรราช
 
1. นางนีรนุช  แน่นอุดร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนภัทร  นามคุณ
2. เด็กชายศุภกร  เจริญศิริ
 
1. นายจิรศักดิ์  ปะระทัง