สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชญา  ภูมิชัยโชติ
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  คำสาริรักษ์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  แก้วปัญญา
 
1. นางดวงจันทร์  สิงหมาตย์
2. นางประไพ  โพธิ์ศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายธนดล  ดียางหวาย
2. เด็กหญิงสุดาพร  จำวัน
3. เด็กชายเมธี  สอนจิตต์
 
1. นางลาวัลย์  ม่วงแก้ว
2. นายสิริวัฒน์   โมฆรัตน์