สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีทะ
 
1. นางสมพร  ประตังเวสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรทัย
2. เด็กหญิงธัญญธร  ศรีครไทย
 
1. นางปราณี  จงจอหอ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพลธ์  นามบุรี
2. เด็กชายภานุเดช  เปรี่ยมดี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พลเยี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์  บุญทัน
2. นายสิริวัฒน์  โมฆรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  มิตตัสสา
2. เด็กชายนัสรุจน์  มณีกัญย์
3. เด็กหญิงมัลลิกา   ศอกจะบก
4. เด็กหญิงวรนุช   แสนอามาตย์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ละมุล
 
1. นางสุภาพรรณ  คามดิษฐ์
2. นายจิรศักดิ์  ปะระทัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  มาแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  โกสละ
3. เด็กชายภควัต  สืบเคน
4. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสาริรักษ์
5. เด็กชายรัชชานนต์  ขันทวี
 
1. นางสาวิตรี  พลอยสังวาลย์
2. นายพหล  ดีมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรทัย
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญหลักคำ
3. นางสาวขวัญใจ  ไชยศักดิ์
4. เด็กชายจักรินทร์  วงศรี
5. เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณศิริ
6. นายทวีศักดิ์  มิตตัสสา
7. เด็กชายธนากร  ดีนาราย
8. เด็กชายธีรชัย  แก้วกลาง
9. เด็กหญิงนิตยา  คำศิริรักษ์
10. เด็กหญิงปานตะขัน  ปานทอง
11. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วก่อง
12. นายระพี  สีหราช
13. เด็กหญิงรัชดา  ข่ายเพชร
14. นายราชานนท์  งิ้วกลาง
15. นางสาววชิราภรณ์  แสนแสง
16. เด็กหญิงศิริลักษ์  วรคง
17. เด็กหญิงสุกัญญารัต  จงกลกลาง
18. เด็กหญิงสุชาดา  เฒ่าทา
19. เด็กหญิงสุธิดา  มิตตัสสา
20. เด็กชายอภิชญา  ภูคะลุน
21. เด็กชายอภินันท์  คำจันทร์
22. นายอัฎฎาวุช  หล้าคำ
23. เด็กหญิงแพรวดี  แสนวงษ์
 
1. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
2. นางรัติญา  ศรีสุภักดิ์
3. นางวิไลวัลย์  กุณโฮง
4. นางลภัสรดา  ดวงอัน
5. นายนพชัย   ใหม่คามิ
6. นายทัศนัย  ดงเกิด
7. นายศักดิ์ฎา  ทบโม
8. นายเอกพล  ยุบลเลิศ
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรงค์  อาจศิริ
2. เด็กชายธนากร  ดีนารายน์
3. เด็กชายสุเทพ  กวางแก้ว
 
1. นายทองเพชร  นางสีคุณ
2. นายพิชา  โพธิราช
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชากานต์  สุจันทร์
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สะพานหล้า
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  อนุฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์  บุญทัน
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงปลายฝน  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงสิริมา  รัตนวงษา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ภูคะลุน
 
1. นางปราณี  ศิรรัตนชัย
2. นางสาวเพ็ญมณี  วุฒิพันธุ์