สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  นิวงษา
2. เด็กหญิงศศิธร  เพียโคตรแก้ว
3. เด็กหญิงอุไรพรรณ  สังทองข์
 
1. นางสุธาทิพย์  เจริญรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูมีศรี
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เดชบุรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  มีเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.5 ทอง 20 1. เด็กหญิงมติมนต์  เพียรชะนาด
2. เด็กชายศิริมงคล  ภูมีศรี
 
1. นางบพิตร  แก้วสียา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กชายชลทิศ  ชูเมือง
2. เด็กหญิงภานิดา  ทวีวุฒิ
 
1. นางบพิตร  แก้วสียา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภานิดา  ทวีวุฒิ
 
1. นางสาวไพรวัลย์  คำสะอาด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตำรารัมย์
 
1. นายทองวร  ดวงผมยาว