สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงนัสภาภรณ์   สาระบุญ
 
1. นางพันธ์นิภา   คำแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรพล   โมฆรัตน์
 
1. นางพันธ์นิภา   คำแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายศุภณัฐ   ฉายาพัฒน์
 
1. นายสุภลักษณ์   จันทร์เพ็ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กชายสุรยุทธิ์   หารสุโพธิ์
 
1. นางพันธ์นิภา   คำแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตตรา   รัตนวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมลพร  กาละแสง
 
1. นางพันธ์นิภา   คำแก้ว