สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.6 ทอง 4 1. เด็กชายวชิระ  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงศศิธร  แก้วกันยา
3. เด็กหญิงเกศทิพย์  นามสมบูญ
 
1. นางสาวอลิษา  คำสุโพธิ์
2. นางสาวกนกพรรณ  นาถมทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตชีพ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คล่องชนะภัย
 
1. นายกิตติพงษ์  ทัศวงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาภา  คำจันทราช
2. เด็กหญิงปวีณา  ไตรภพ
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  เรืองสุพรรณ
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
2. นายทองพุทธ  ศรีกะกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยา  พรมษา
3. เด็กหญิงวิชชุดา  ภูมิลุน
 
1. นางสาวอลิษา  คำสุโพธิ์
2. นางสาวกนกพรรณ  นาถมทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิรดี  สุบรรทม
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงแสง
2. เด็กหญิงมัณฑินา  แร่สุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วจรรยา
 
1. นางวิไลวรรณ  ชุมพล