สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนพินิจ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อารมสวะ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  นามรัง
 
1. นางสุภาพร  ตราชู
2. นางธีรารัตน์  โพธิราช