สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ราชโคตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีแก้วหล่อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรดนัย  รับประภา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วเมือง
 
1. นางนงนุช  เวียงสมุทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.96 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีรพงษ์  สีหราช
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ยศหนองทุ่ม
 
1. นางสาวรัชนี  แสนพินิจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เพียกโสดา
 
1. นางสาวรัชนี  แสนพินิจ