สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 26 1. เด็กหญิงโสภาวรรณ   หินคำ
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐพงศ์   วรรณพฤติ
 
1. นางบรรจง   สังฆมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิดธิตา   สืบมา
 
1. นางบรรจง  สังฆมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนพดล  คงหา
2. เด็กหญิงนัทนันท์   อันนอก
3. เด็กหญิงปาริตา  ไชยวิชิต
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนิกานต์   ดอนพลัด
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพงศกร  ชินศรี
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์   คลังชำนาญ
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายญาณาภรณ์   พลขันธ์
2. เด็กชายศิวัฒน์   โยธะคง
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพรรณ   ผิวนวล
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสนิตา   เสนาคุณ
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติภพ   ใจมานะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   ลายทอง
3. เด็กชายธนากร  โสมมะนาวัด
4. เด็กชายนัทธร   บุญบุตตะ
5. เด็กชายปุญพัฒน์   พลเสน
6. เด็กหญิงพิชามญย์   กุนอก
7. เด็กหญิงพิริสา   ทัพธะมาตร
8. เด็กหญิงราตรี  รักภักดี
 
1. นางบรรจง  สังฆมณี
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุนารัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์   อันทะฤทธิ์
3. เด็กชายธนวินท์  มุลิจันทร์
4. เด็กหญิงวิชุดา  สิงห์โสภา
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทองภูบาล
6. เด็กชายโกมินทร์  สอนโกษา
 
1. นางบรรจง  สังฆมณี
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น