สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิดธิตา   สืบมา
 
1. นางบรรจง  สังฆมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนพดล  คงหา
2. เด็กหญิงนัทนันท์   อันนอก
3. เด็กหญิงปาริตา  ไชยวิชิต
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพงศกร  ชินศรี
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์   คลังชำนาญ
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี