สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐพงศ์   วรรณพฤติ
 
1. นางบรรจง   สังฆมณี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนิกานต์   ดอนพลัด
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายญาณาภรณ์   พลขันธ์
2. เด็กชายศิวัฒน์   โยธะคง
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสนิตา   เสนาคุณ
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว