สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 26 1. เด็กหญิงโสภาวรรณ   หินคำ
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพรรณ   ผิวนวล
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุนารัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์   อันทะฤทธิ์
3. เด็กชายธนวินท์  มุลิจันทร์
4. เด็กหญิงวิชุดา  สิงห์โสภา
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทองภูบาล
6. เด็กชายโกมินทร์  สอนโกษา
 
1. นางบรรจง  สังฆมณี
2. นางพนิตาพร  อำรุงแคว้น