สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา   จันเสนา
 
1. นางโสภา   พรเพ็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   นุขันธ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ   วิลาโสภา
3. เด็กหญิงศุภิสรา   เภาพาน
 
1. นายไกรสร   มาจอมพล
2. นางสาวศิริพร   พงษ์เจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรัญญา    ไพเราะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    สานิพัน
 
1. นางสาวศิริวรรณ   เขียวแดง
2. นางศิริธรณ์   ไชยศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายทรีโอ   ฮิลไลโรด์
2. เด็กชายธนภัทร   แสงสว่าง
 
1. นางสาวติยาพร  คำโฮง
2. นางสาวศิริพร   พงษ์เจริญ
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์    แก้วโพธิ์
2. เด็กชายเจษฎา   ทศชาญ
 
1. นางโสภา   พรเพ็ง
2. นางสาววิชุลดา   แก้วโพธิ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษณะ   โฮชิน
2. เด็กชายพีระพงษ์   จูมแพง
 
1. นางสาวติยาพร  คำโฮง
2. นางสาวศิริพร  พงษ์เจริญ