สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอนุธิยา  วรชัย
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แฝงเมืองคุก
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อาสนาทิพย์
3. เด็กหญิงวรรณิพร  ยานสาร
 
1. นางสุวิมล  พลศรี
2. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.95 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาถมทอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เทพเนาว์
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  บังใบ
2. เด็กชายธนากร  สมปัตตา
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วะมะพุทธา
 
1. นายสมบูรณ์  ทศภานนท์