สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยากร  ช่างหล่อ
2. เด็กชายมาฆวัฒน์  ปัดคำ
3. เด็กหญิงสุภชา  น้อยวังหิน
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  แวงยางนอก
5. เด็กหญิงอัมภิกา  ซิซา
 
1. นางบุดดี   ช่างหล่อ
2. นายอุดม  ศักดิ์ศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพชรกร  แก้วอุทัด
2. เด็กหญิงพิมพ์ภิการ์  ช่างยา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองคำผุย
4. เด็กหญิงวิชุดา  ห้าพุทรา
5. เด็กชายสัจจะ  บุญเศษ
 
1. นางรัจนา  คนคง
2. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายพันธวัฒน์  ทองคำสุก
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญทิพย์  ชมเหิม
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัสดาวุฒิ   เอื้อวงศ์
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายอดิศร  คุณแสน
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  คนคง
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไมล์หรือ
2. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  เข็มทอง
3. เด็กหญิงพิมขนก  บ้ำสันเทียะ
4. เด็กหญิงวรรณพรรณ  สีนา
5. เด็กชายอภินันท์   สาลาด
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คะมะปะเต
 
1. นายอุดม   ศักดิ์ศรี
2. นายน้ำมนต์  ยศติวงศ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงนิชาภา  ไมล์หรือ
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  อันทะป้อ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  แสนเย็น
 
1. นายอุดม  ศักดิ์ศรี
2. นางรัจนา  คนคง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นามะลัง
 
1. นายวุฒิชัย  บุญยะเพ็ญ