สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงชุติมนต์  ละครทิพย์
 
1. นางบุญร่วม  สนิทรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายประวีร์  มิ่งศริ
2. เด็กหญิงรสิตา  คำสิงห์
3. เด็กหญิงสุภัชชา  วงศ์สง่า
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ทองกอง
2. นางสาวนันทิวา  คำบุญเรือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยาพร  เสนาฤทธิ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ซ้ายยศ
3. นางสาวสุกานดา  วงศ์สง่า
 
1. นายธราธิป  แก้วเฮ้า
2. นางสุภาภัทรา  จันทจร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปราณปรียา  วุฒิพันธ์
2. เด็กหญิงพัฐณิชา  คะปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดาศรี
4. เด็กหญิงวารุณี  นามบุดดี
5. เด็กหญิงสุพิชญา  อาจสุรินทร์
 
1. นายดำรง  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสาวปภาภัสสร์  สิทธิบุ่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลิขิต  เกาะเค็ด
 
1. นายวิทูลย์  คำภวา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีหลง
 
1. นางณัชชานันท์  ภูสนาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  คำพะวงศ์
 
1. นางณัชชานันท์  ภูสนาม