สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยาพร  เสนาฤทธิ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ซ้ายยศ
3. นางสาวสุกานดา  วงศ์สง่า
 
1. นายธราธิป  แก้วเฮ้า
2. นางสุภาภัทรา  จันทจร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปราณปรียา  วุฒิพันธ์
2. เด็กหญิงพัฐณิชา  คะปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดาศรี
4. เด็กหญิงวารุณี  นามบุดดี
5. เด็กหญิงสุพิชญา  อาจสุรินทร์
 
1. นายดำรง  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสาวปภาภัสสร์  สิทธิบุ่น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลิขิต  เกาะเค็ด
 
1. นายวิทูลย์  คำภวา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  คำพะวงศ์
 
1. นางณัชชานันท์  ภูสนาม