งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย โนนแดงหนองคูขาด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    คำแก้ว
2. เด็กหญิงนิพาดา    สงเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    เทพโสดา
1. นายจักรกฤษ    ยิ้มสุข
2. นางสาวฐิตารีย์    บุตรแก้ว
4
2 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เกิ้งลาดพัฒนา 1. เด็กหญิงธีรธาดา    ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภาพร    บุญใหญ่
3. เด็กหญิงศิรินญา    สักกลาง
1. นางชนาภรณ์    เพาพาน
2. นางสาวนิรมล    มัดจุปะ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล เขวา 1. เด็กหญิงกุลนันท์    คะสุวรรณ
2. เด็กหญิงอทิตยา    วิชาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรสุดา    คำแสนเดช
1. นางขวัญใจ    ทับชา
2. นายสมบูรณ์    บัวละคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า เมืองท่า 1. เด็กหญิงอทิตา    จันทร์เชย
2. เด็กชายธีรภัทร    ดีเลิศ
3. เด็กชายนุกูลกิจ    ศรีมุกข์
1. นายจักรกฤษณ์    เชียรชนะ
2. นางสาวดารุณี    ศรีวรรณา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................