งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ ลุ่มน้ำเสียว 1. เด็กหญิงวรรษพร    พิจารณ์
2. เด็กหญิงจตุรพร    สิมสา
3. เด็กหญิงนิธิวดี    สุริยะ
1. นางนันทิภัคค์    โสภณเขต
2. นางมยุรี    โยธาภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน โคกก่อหนองโน 1. เด็กหญิงภัทรวดี    มวลมนตรี
2. เด็กหญิงธนัชพร    ขุมทอง
3. เด็กชายพงศธร    จันทร
1. นางประดับศิลป์    ชากำนัน
2. นางสาวภวรันชน์    แสนโง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง บรบือบ่อใหญ่หนองโก 1. เด็กหญิงมัทนพร    วงษาหลง
2. เด็กหญิงนัฐติยา    กุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิภาชินี    วงชารี
1. นางเสริมศรี    นูพิมพ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น เกิ้งลาดพัฒนา 1. เด็กหญิงวันวิสา    บุญธรรม
2. เด็กหญิงบุญญานุช    นันทวี
3. เด็กหญิงศิราพร    บุดดารวม
1. นางปิยาวรรณ    เมฆจรัสกุล
2. นางรำไพ    มาพร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................