งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิกกำพี้ 1. เด็กชายชัยชนะ    พรรณะ
2. เด็กชายวรวุธ    เทพทำ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    คำดี
1. นายลิขิต    คำกอง
2. นางสุจิตราภรณ์    หันไชยเนาว์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายครรชิต    อนุฤทธิ์
2. เด็กชายปริวัฒน์    ธุพันธ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์    มณีฉาย
1. นายวิเชียร    ขันแก้ว
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน 1. เด็กชายชิตพล    เสนานันท์
2. เด็กชายภาคิน    ไสวงาม
3. เด็กชายเอนกพงศ์    พลเตมา
1. นายภัทรดนัย    ไชยสงเมือง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    อินศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................