งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดงหนองคูขาด 1. เด็กชายคณาธิป    เทียบคำ
2. เด็กหญิงสิริยากร    พรดอนก่อ
3. เด็กชายณัฐพงษ์    เทียกสม
1. นางทองสุก    อมรสิทธิกุล
2. นายวรวุฒิ    ภูเฮืองแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ลุ่มน้ำเสียว 1. เด็กชายวายุ    ศรีโง๊ะ
2. เด็กชายยุรนันท์    เขตคาม
3. เด็กชายมินธดา    หากระวี
1. นายสนอง    ร่มเย็น
2. นายสมภพ    พานศรี
5
3 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บ้านบรบือ 1. เด็กหญิงพรณภา    โคตรวงศ์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    สุขรัตน์
3. เด็กหญิงเกวลิน    ขอดประณาม
1. นางนงลักษณ์    พรหมดา
2. นางโสภารัตน์    วงศ์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน เขวา 1. เด็กชายอดิศร    พลเสน
2. เด็กชายสิทธิชัย    บุญใบ
3. เด็กชายอภินันท์    สีตะแกะ
1. นางบุญล้ำ    มาตเลิง
2. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์    นามษร
4
5 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิมวังไชยวังใหม่ 1. เด็กชายเดชนรินทร์    นามท้าว
2. เด็กชายวีรภาพ    รัดทำ
3. เด็กชายคณิตพล    แก่นแท่นแก้ว
1. นายถวัน    โยธาทูล
2. นายสำลวน    คนเพียร
6
6 โรงเรียนบ้านวังแสง แกดำวังแสง 1. เด็กชายธนาทิพย์    บัวรอด
2. เด็กชายวัชระ    พะเลียง
3. เด็กชายชินภัทร    ศรีชมภู
1. นางกนกอร    สิงห์โสภา
2. นางกาญจนาวรรณ    ลามะให
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................