งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    เต็มใจ
2. นางสาวพินะดา    สิทธิบาล
3. นางสาวตะวัน    ศรีโนรินทร์
1. นางสาวปสุตา    แฝงสาเคน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ท่าสองคอน 1. เด็กหญิงพรรพษา    โคจรานนท์
2. เด็กหญิงปนัดดา    อาจเดช
3. เด็กหญิงพนิดา    โคจรานนท์
1. นายบุณวัฒน์    ไชยชมภู
2. นางลัดดาวัลย์    ชมภูหลง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................