งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านมะกอก เขวาใหญ่ขามเรียง 1. เด็กหญิงศุภาวิณี    ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงมัจุลี    ชัยมูล
3. เด็กหญิงกัฐิกา    โคตตาแสง
1. นางนันทนา    ฤทธิศาสตร์
2. นางสาวรัตนาพร    บุตราช
5
2 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บ้านบรบือ 1. เด็กหญิงสุรตา    วานิช
2. เด็กหญิงธัญชนก    เลอะมู
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ    ไพจิตรสกุลชัย
1. นางจิตรลัดดา    พาเหลี่ยม
2. นางรจนาพร    อาจชมภู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านหัวนา หนองจิกกำพี้ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    พินแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล    วงชารี
3. เด็กหญิงชนิดาภา    รักปัญญาสุทธิกุล
1. นายปรีชา    ภูวตานนท์
2. นางอุบล    ทองรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านหัวขัว ราษีระบือ 1. เด็กหญิงชาลิสา    ทศราช
2. เด็กหญิงมนฑิกา    โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงอดิศักดิ์    ทับทิมไสย
1. นางสาววิมลลักษณ์    เหล่าขัติยะ
2. นางสุจิตร    โตน้ำ
6
5 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ เขวา 1. เด็กหญิงอริษรา    พันธุละทา
2. เด็กหญิงอรนภา    หาโกสีย์
3. เด็กหญิงพัชราภา    นาสมชัย
1. นางพรพิมล    หาโกสีย์
2. นางสรินทิพย์    วงษ์วานิชขจร
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า เมืองท่า 1. เด็กหญิงปิยะลักษณ์    ศรีเพ็ญ
2. เด็กหญิงญาณิศา    สุขสว่าง
3. เด็กหญิงอทิตา    จันทร์เชย
1. นายจักรกฤษณ์    เชียรชนะ
2. นางศศิธร    นุริศักดิ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................