งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายเจษฎา    สัมณีย์
2. เด็กหญิงสิริมา    โสคำภา
3. เด็กหญิงวนิดา    หอมสมบัติ
1. นายปิยพงษ์    น้อยหลุบเลา
2. นายวัชรินทร์    ภิญโญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ดอนหว่าน 1. เด็กชายณัชนนท์    จันทร์สามารถ
2. เด็กหญิงอุไรพร    ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงกัลยากร    อาจุฬา
1. นางรัชนี    มาบุญธรรม
3 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย โนนแดงหนองคูขาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี    ปัดกอง
2. เด็กหญิงพัชรี    อนุฤทธิ์
3. เด็กหญิงนริศรา    เบี้ยไทยสง
1. นางภาพร    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอัมรา    สัตยพันธ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิกกำพี้ 1. เด็กชายนิติพงษ์    เมาะเซาะ
2. เด็กหญิงอรทัย    ไวมาตร์
3. เด็กหญิงธนพร    โทแสง
1. นางสุจิตราภรณ์    หันไชยเนาว์
2. นางอุษณีษ์    โรจน์เขษมศรี
4
5 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) หนองสิมวังไชยวังใหม่ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว    จุลม่วง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สมศรี
3. เด็กชายโชคทวี    บุปผา
1. นายบุญยู้    สุวรรณโคตร
2. นายหนูจี    ดรปัดสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................