งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทรพร    บรรพศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ดรนาม
3. เด็กหญิงบุญฑริกา    คุณาคม
1. นายปิยพงษ์    น้อยหลุบเลา
2. นางสาววราพร    แสนยะมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เขวาใหญ่ขามเรียง 1. เด็กหญิงมุกมณี    ลุนละวงษ์
2. เด็กหญิงสุธิตรา    บัวทอง
3. เด็กหญิงแพรทอง    กันดูลย์
1. นางทองล้วน    ศรีมาตย์
2. นางพัชรดา    กองสำลี
7
3 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดงหนองคูขาด 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ทาระแพน
2. เด็กหญิงรัชดาพร    จันสด
3. เด็กหญิงพรชิตา    แสนศาลา
1. นางประเจน    แสนวันดี
2. นายวรวุฒิ    ภูเฮืองแก้ว
4
4 โรงเรียนบ้านโคกไร่ มิตรภาพ 1. เด็กชายธนพงษ์    นันตะนัย
2. เด็กหญิงพรพิมล    ทับสีรักษ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์    อินทะโภคา
1. นางลำใย    บาลศรี
2. นายอำพร    ทาปื้อ
10
5 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือบ่อใหญ่หนองโก 1. เด็กหญิงรัชพร    ประเสริฐศิริ
2. เด็กหญิงมนฑกานต์    เผื่อนผุด
3. เด็กหญิงสุฐิตา    มาตย์มุงคุณ
1. นางกัลยณัฐ    โบราณมูล
2. นางครวญคิด    เข็มพิลา
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านหนองโพด แวงน่าง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พันธ์จักร
2. เด็กชายพนิตพิชา    อินทรวิชัย
3. เด็กชายสิทธิราษฎร์    สำแดง
1. นางทองคำ    บรรณะศรี
2. นางสาวสมจิต    พายุบุตร
8
7 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง มะค่าไส้จ่อ 1. เด็กชายไกรวิทย์    นาสุรินทร์
2. เด็กหญิงธิญาดา    อาจโนนลา
3. เด็กหญิงปวรรณา    ทาสีภู
1. นายถนอม    ภูเด่นผา
2. นางผกากร    เชื้อแขก
13
8 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ หนองจิกกำพี้ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงประภัสรา    จันทร์คำ
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา    โพธิ์สอน
1. นางวิไลวรรณ    จันลาวงศ์
2. นางสาวเปรมสิณี    ช่างยา
5
9 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ราษีระบือ 1. เด็กชายโชคชัย    ชัยปัญหา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    โพธิ์ไพร
3. เด็กหญิงนิศากร    สีเทศ
1. นางธิารัตน์    ไชยประทุม
2. นายวิมาน    แสนบุญโท
8
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณิชากานต์    สุจันทร์
2. เด็กหญิงสุวิชาดา    อนุฤทธิ์
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา    สะพานหล้า
1. ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์    บุญทัน
10
11 โรงเรียนพัฒนศึกษา เอกชนมหาสารคาม 1. เด็กชายวันชัย    โทไข่ษร
2. เด็กชายอนวัช    พลเหลา
3. เด็กหญิงกชพรรณ    วงศ์นรา
1. นางสาวจิตรานันท์    ปัดตาเคนัง
2. นางสาวนิยมวลี    จรทะผา
13
12 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข เขวา 1. เด็กชายอัมรินทร์    เกรัมย์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    ภูมิประหมัน
3. เด็กชายเข็มทอง    สุจันทร์
1. นางมณฑา    วัฒนานุสสรณ์
2. นางมนทิรา    โคตรดี
12
13 โรงเรียนบ้านบัวมาศ ลุ่มน้ำเสียว 1. เด็กหญิงนิสารัตน์    อันทะป้อ
2. เด็กหญิงนิชาภา    ไมล์หรือ
3. เด็กหญิงมนต์นภา    แสนเย็น
1. นางรัจนา    คนคง
2. นายอุดม    ศักดิ์ศรี
13
14 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า เมืองท่า 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    ม่วงเพชร
2. เด็กหญิงรัตนา    จันทะแพน
3. เด็กหญิงวารีรัตน์    หงษ์หิรัญ
1. นายจักรกฤษณ์    เชียรชนะ
2. นางสาวดารุณี    ศรีวรรณา
5
15 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายศตวรรษ    แสงกล้า
2. เด็กหญิงพรวรีย์    สอนศรี
3. เด็กหญิงอารยา    การเกษ
1. นางบุบผา    แสนสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................