งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา ราษีระบือ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บุญคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี    แสนขรยาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    แสนระนา
1. นายพันตรี    จำปาลาด
2. นายวัชรินทร์    อะสุรินทร์
4
2 โรงเรียนบ้านวังปลาโด หนองสิมวังไชยวังใหม่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    วงศ์ฮาด
2. เด็กหญิงบุษบา    อาป้อง
3. เด็กหญิงปรันดา    สีสังชุม
1. นางพิกุล    พุดหล้า
2. นางสุภาภรณ์    พ่วงรอด
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน 1. เด็กหญิงชวาลา    แสงห้าว
2. เด็กหญิงสสิโสม    ผิวผุย
3. เด็กหญิงสุนัดดา    ก้อนชารี
1. นางสาวทองเย็น    ขันขวา
2. นางภาวิณี    ภูวนารถ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) มิ่งเมือง 1. เด็กชายวุฒิชัย    สุวรรณเพ็ง
2. เด็กชายภีรยุทธ    วงศ์สุรินทร์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    อ่อนภูธร
1. นางสมปอง    แย้มโกสุม
2. นางอรุณี    ประจันตะเสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................