งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ขามเรียง 1. เด็กชายสิริภัทร    ภรรณภัคดี
2. เด็กหญิงแทนคุณ    คำปลิว
3. เด็กหญิงสุทธิตา    ผู้ดี
1. นางคำใบ    ไชยสิงห์
2. นางสุรางค์รัตน์    ยมศรีเคน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ลุ่มน้ำเสียว 1. เด็กหญิงจิดาภา    โชติชุม
2. เด็กหญิงกัลยดา    ทับชารี
3. เด็กหญิงวันวิสา    พันธ์ทุม
1. นายพิณิฐพงษ์    เจริญจิตร
2. นางสาวหทัยทิพย์    บุญศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดงหนองคูขาด 1. เด็กหญิงปิยพร    แก่นศักดิ์
2. เด็กหญิงวริยา    จันทร์สุข
3. เด็กหญิงอรอุมา    ทาราช
1. นางประเจน    แสนวันดี
2. นางสุภาพร    สิมหล้า
8
4 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย หนองจิกกำพี้ 1. เด็กชายอรรถพล    ลาดโฮม
2. เด็กหญิงสุวนันท์    นามวิเศษ
3. เด็กหญิงมินตรา    ผิวกะโทก
1. นายจิรายุส    ตั้งตระกูล
2. นายประถม    ทิ้งแสน
5
5 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า ราษีระบือ 1. เด็กชายศาตร์ตรา    จัตุรัส
2. เด็กชายรพีพัชร์    ปั้นทอง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ดวงสี
1. นางกุสุมา    สุนทวงษ์
6 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" เขวา 1. เด็กหญิงอุมากร    รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงสุปราณี    โคตรชัย
3. เด็กหญิงปริมมณี    แสงสว่าง
1. นางวันทา    สมบูรณ์
2. นายสนั่น    สมบูรณ์
4
7 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง หนองสิมวังไชยวังใหม่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    เศษตะ
2. เด็กหญิงพิยดา    ทุงฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กองตุ้น
1. นางสาวภัทรพร    สุรรัตน์
2. นางไพฑูรรัตน์    ทองคำ
5
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ท่าสองคอน 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    เวียงจันทร์
2. เด็กชายธีปกรณ์    รอบรู้
3. เด็กชายรณฤทธิ์    วงศ์สวัสดิ์
1. นายดลรวี    สุขศรีตรี
9
9 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ เมืองท่า 1. เด็กหญิงสุรวธิดา    ศรีเวียงยา
2. เด็กหญิงเพชราภา    ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา    ภูกาบิน
1. นางสาวมาลินี    สุขวิชัย
2. นางสถาพร    นาเมืองรักษ์
7
10 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง มิ่งเมือง 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์    ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงมาติกา    แสงยศ
3. เด็กหญิงพัชรพร    จันทะกล
1. นางจิราพร    นามโท
2. นางบังอร    ดรชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................