งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม พระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณิชกานต์    มูลไธสงค์
2. เด็กชายธนุส    วิมุกตานนท์
3. เด็กชายชนะชัย    ไชยชราแสง
4. เด็กหญิงปวริศา    บริหาร
5. เด็กชายนวพล    กางโหลน
6. เด็กหญิงนิชานันท์    ไชยชาติ
1. นางสาวธัญญา    ทัดไพร
2. นางสาวยุวดา    หาญคำภา
3. นายสมส่วน    แข็งฤทธิ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านจำนัก แวงน่าง 1. เด็กหญิงอรนุช    บุตรไตร
2. เด็กหญิงภัทธิดา    ภูสีฤทธิ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    บาลวิมนต์
4. เด็กหญิงวรินดา    มูลสมบัติ
5. เด็กหญิงวาเศรษฐี    อนุเวช
6. เด็กหญิงวริศราริญ    ภักดีทา
1. นางจุฬารัตน์    คำเจริญ
2. นางพรหมณี    แสนศรี
3. นางแปลงใจ    แดงงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพีระพรรณ    ทินวัน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ละอองแก้ว
3. เด็กหญิงอาจารี    พรแจ่มใส
4. เด็กชายธนกร    อุประ
5. เด็กหญิงกมลชนก    อามาตมนตรี
6. เด็กชายวรัญญู    ตาลทับ
1. นางพรกนก    บุตรเรือง
4
4 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ลุ่มน้ำเสียว 1. เด็กชายอภินันท์    ปะริสาเก
2. เด็กหญิงสุชาดา    มะลาศรี
3. เด็กหญิงสุมิตรา    ปัญญาพงษ์
4. เด็กหญิงศิริพร    มันทาแดง
5. เด็กหญิงธัญชนก    ใจซื่อ
6. เด็กหญิงพิริยกร    บุพผาเทพ
1. นางสาวจินตนา    นาหนองขาม
2. นางประภา    ใจซื่อ
3. นางสมหมาย    ชุบสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านโคกล่าม บรบือบ่อใหญ่หนองโก 1. เด็กหญิงอารยา    หาสุข
2. เด็กหญิงอภิญญา    สุรพันธ์
3. เด็กหญิงกัลมาลักษณ์    ขานตา
4. เด็กหญิงพรรวิไล    ปุ๋ยอบ
5. เด็กหญิงวรวรรณ    นิติการ
1. นายธงชัย    ศรีสารคาม
2. นางสาวรัชฎาพร    พลเทพ
3. นายสุนิพนธ์    ฤทธิ์ถาพรม
6 โรงเรียนวันครู2502 ท่าสองคอน 1. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา    วรรณจินดา
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    ชาววาปี
3. เด็กหญิงสุจิตรา    วงษ์วิลาศ
4. เด็กหญิงอนินทิตา    ละโคตร
5. เด็กหญิงธีระดา    คณะมะ
6. เด็กหญิงวนิดา    สุวรรณวงษ์
1. นางพุทธชาติ    พิมพิสนธ์
2. นางวัฒนา    วงศ์คุลี
3. นางสาวศิริรัตน์    อินทุรัตน์
5
7 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) มิ่งเมือง 1. เด็กหญิงชนันภรณ์    อำไพ
2. เด็กหญิงวลาพร    แก่นสงค์
3. เด็กหญิงลักษิกา    อุ่นเมือง
4. เด็กหญิงกนกขวัญ    หัดนอก
5. เด็กหญิงนิชาภัทร    ขันโยธา
6. เด็กหญิงทอฝัน    นามตะ
1. นางประเสริฐ    สมภูมิ
2. นางสาวเพิ่มพร    พลศิริ
3. นางเยาวลักษณ์    ตีเมืองซ้าย
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................