งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลุ่มน้ำเสียว 1. เด็กชายอธิษฐ์    คำคอน
2. เด็กชายพร้อมไพศาล    ด่านดี
3. เด็กชายนัทพงษ์    กองหิน
1. นายสมัย    พรมบุตร
2. นายอรรคเดช    อ่อนจินดา
8
2 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดงหนองคูขาด 1. เด็กชาย เจษฎาวุฒิ    ทวยพร
2. เด็กชายพงศธร    ทศไกร
3. เด็กชายทินกร    ดวงสาวแห
1. นายมรุพงศ์    นามวงษา
2. นายวรวุฒิ    ภูเฮืองแก้ว
6
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน เขวาใหญ่ขามเรียง 1. เด็กหญิงนฤมล    คำศรี
2. เด็กหญิงริษา    จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวิไลลักษ์    ภูมินอก
1. นางละมุล    นาสุริวงศ์
2. นางสาวสุธัญญา    โคตรเสนา
5
4 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด แวงน่าง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายรชานนท์    พลโคตร
3. เด็กชายสุวัจน์    สงกอก
1. นางศิริกาญจน์    ชินวิศวกร
2. นางเตือนจิต    นุ่นภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง ราษีระบือ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์    วงค์คำ
2. เด็กหญิงลักษมี    ปางไธสง
3. เด็กหญิงวิชญาดา    ประธาน
1. นางนพิศ    โยธาราช
2. นางสาวมยุรี    อัคลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงธิติวรดา    เนื่องศรี
3. เด็กหญิงตรีรัตน์    สุริยา
1. นายทวี    บุญพิคำ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิมวังไชยวังใหม่ 1. เด็กชายนวพล    ทำวันดี
2. เด็กชายทนงศักดิ์    ภูศรี
3. เด็กชายโชคชัย    หินชัยศรี
1. นายถวัน    โยธาทูล
2. นางสุภาพร    รักกุศล
7
8 โรงเรียนบ้านวังแสง แกดำวังแสง 1. เด็กชายศุภกรณ์    วังหอม
2. เด็กชายวัชระ    พะเลียง
3. เด็กชายเอกชัย    ทิพพิชัย
1. นางกนกอร    สิงห์โสภา
2. นางกาญจนาวรรณ    ลามะให
9 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง เขวา 1. เด็กชายนนทกรณ์    สุวรรณศรี
2. เด็กชายนนทกานต์    อุดมเดช
3. เด็กชายโอฆวัฒน์    คุณพรม
1. นางสาวธัญญ์ฉมา    บุญใบ
2. นายเชาวลิต    แย้มศรีสุข
4
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บรบือบ่อใหญ่หนองโก 1. เด็กหญิงพิชชากร    ทศช่วย
2. เด็กหญิงพรพิมล    คุณาวัตร
3. เด็กหญิงพิยดา    มะลิซ้อน
1. นางกิตติยากร    มาตมูล
2. นางอุบลรัตน์    ชัยประเสริฐ
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................