รหัสผู้ใช้ระดับโรงเรียน
ผู้ใช้ระดับโรงเรียนสามารถ ดำเนินการได้ดังนี้ สมัครกรรมการตัดสิน,ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูผู้ควบคุม,พิมพ์บัตรประจำตัว,พิมพ์เกียรติบัตร (กรณีได้รับรางวัล)
รหัสผู้ใช้ระดับโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 09:54 น.