การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าไปตรวจสอบ ชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูผู้ควบคุม วัน เวลา สถานที่แข่งขัน ให้ชัดเจนที่ http://esan66.sillapa.net/sp-center/ หากพบว่าผิดพลาดให้รีบดำเนินการ ประสานงานเจ้าภาพระดับภาค โดยด่วน ตามเวลาที่กำหนด (ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ถ่ายโอนข้อมูลไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว) และขอเชิญ โรงเรียนตัวแทน สพป.มค.1 ประชุมรับทราบวิธีการดำเนินการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี
รหัสโรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:35 น.