ขอให้ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้ควบคุม ที่ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม
เนื่องจาก สพป.มค.1 จะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลตัวแทน สพป.มค.1 ไปให้เจ้าภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้ควบคุม ที่ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมให้ถูกต้อง ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 หากมีการแก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูล ขอให้ส่งเอกสารที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือประสาน จนท.ประจำศูนย์การแข่งขัน เพื่อปรับแก้ในระบบต่อไป
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:43 น.