การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (แข่งขันใหม่ บางกิจกรรม)
ตามที่ สพป.มค.1 ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 และให้มีการคัดค้านผลการแข่งขันได้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นั้น ในการนี้ สพป.มค.1 ได้รับหนังสือคัดค้านผลการแข่งขันจำนวน 5 กิจกรรม และคณะกรรมการอำนายการฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อคัดค้าน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สรุปดังนี้
      1. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 ให้ยืนยันผลตามกรรมการตัดสิน
      2. การประกวดมารยาทไทย ป.4-6   ให้ยืนยันผลตามกรรมการตัดสิน
      3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ม. 1-3  ให้ยืนยันผลตามกรรมการตัดสิน
      4. การสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย  ให้จัดการแข่งขันใหม่
      5. การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (พิการเรียนร่วม)  ให้จัดการแข่งขันใหม่
ในส่วนของ 2 กิจกรรมที่ แข่งขันใหม่ ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันไปแข่งขันที่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 23 พฤศจิการยน 2559 เวลา 09.00 น.
รายละเอียดหนังสือแจ้งโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:24 น.