เอกสารประกอบการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ของนักเรียนเรียนรวม
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ จะต้องมี
1. แผน IEP ต้องมีทุกคน/กิจกรรม
2. ผลการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรม จำนวน 2 คน ให้ระบุเลขทะเบียนการผ่านการอบรมด้วย
3. ใบรับรองแพทย์/สมุดผู้พิการ/ผลการวัดระดับสติปัญญา(IQ) (เฉพาะบางกิจกรรม)
หรือหากเกณฑ์บอกว่าใช้ ข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยดูรายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันของแต่ละกิจกรรม จากเอกสารเกณฑ์โรงเรียนเรียนรวม (หน้า 1-3)
คู่มือเกณฑ์ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:42 น.