สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 43 13 9 6 65
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 33 11 5 4 49
3 หลักเมืองมหาสารคาม 28 10 2 5 40
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 27 10 4 6 41
5 พระกุมารมหาสารคาม 27 4 4 4 35
6 อนุบาลกันทรวิชัย 21 10 6 9 37
7 บ้านหนองคูขาด 20 6 1 0 27
8 บ้านซองแมว 15 5 1 2 21
9 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 14 5 1 1 20
10 อนุบาลกิติยา 14 3 0 2 17
11 บ้านโนนทองโนนสะอาด 14 1 2 1 17
12 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 13 6 1 2 20
13 บ้านหนองหว้าโนนทอง 13 6 0 2 19
14 บ้านหนองคู 12 5 1 2 18
15 บ้านวังแสง 12 4 6 2 22
16 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 12 3 1 3 16
17 บ้านโนนเกษตร 12 2 0 2 14
18 บ้านหันเชียงเหียน 11 8 2 5 21
19 บ้านโคกบัวค้อ 11 6 4 4 21
20 บ้านหินลาด 11 4 2 1 17
21 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 11 4 0 3 15
22 บ้านหนองโนอีดำ 11 4 0 2 15
23 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 11 2 0 2 13
24 บ้านมะกอก 10 6 2 0 18
25 บ้านหนองแวงหนองตุ 10 5 2 2 17
26 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 10 2 0 0 12
27 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 9 9 2 2 20
28 บ้านหนองบัว 9 2 2 1 13
29 เทศบาลบ้านส่องนางใย 9 2 1 4 12
30 บ้านขามเฒ่า 9 2 0 0 11
31 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 9 1 1 0 11
32 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 9 0 1 2 10
33 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 8 5 4 0 17
34 บ้านหนองจิก 8 3 6 3 17
35 บ้านหนองโก 8 3 1 3 12
36 บ้านเขวาใหญ่ 8 3 1 1 12
37 บ้านพงโพด 8 1 1 0 10
38 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 8 1 0 0 9
39 บ้านเหล่าจั่นนาภู 7 8 3 2 18
40 วันครู2502 7 3 2 0 12
41 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 7 2 3 0 12
42 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 7 2 2 0 11
43 บ้านหนองขามแสบง 7 2 1 0 10
44 บ้านนาดีศรีสุข 7 2 0 1 9
45 บ้านดอนพยอม 7 2 0 0 9
46 เทศบาลสามัคคีวิทยา 6 6 1 1 13
47 บ้านภูดิน 6 2 3 1 11
48 บ้านวังปลาโด 6 2 2 1 10
49 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 1 0 0 7
50 บ้านตำแยหนองคู 6 1 0 0 7
51 บ้านท่าตูมดอนเรือ 5 5 1 1 11
52 มัธยมชาญวิทยา 5 3 4 5 12
53 บ้านไส้จ่อ 5 3 1 2 9
54 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 5 3 1 0 9
55 บ้านหัวนา 5 3 0 2 8
56 บ้านโคกล่าม 5 3 0 0 8
57 ชุมชนบ้านหมากค่า 5 2 2 0 9
58 บ้านติ้วสันติสุข 5 0 1 0 6
59 บ้านหนองตื่น 5 0 1 0 6
60 บ้านโนนม่วง 4 7 1 1 12
61 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 4 0 1 8
62 บ้านดอนงัว 4 4 0 1 8
63 บ้านบัวมาศ 4 3 1 0 8
64 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4 3 0 0 7
65 บ้านหนองแวง 4 3 0 0 7
66 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 4 2 2 0 8
67 บ้านดอนก่อ 4 2 0 0 6
68 เทศบาลบ้านค้อ 4 1 2 0 7
69 บ้านทัน 4 1 1 2 6
70 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 4 1 1 1 6
71 บ้านหัวช้างหนองแสง 4 1 1 1 6
72 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 4 1 0 3 5
73 บ้านโดท่างาม 4 1 0 1 5
74 ชุมชนมิตรภาพ 4 1 0 1 5
75 บ้านดอนเวียงจันทน์ 4 1 0 1 5
76 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 4 1 0 0 5
77 บ้านบ่อใหญ่ 4 0 1 2 5
78 บ้านหนองโจดสวนมอน 4 0 1 1 5
79 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 4 0 0 1 4
80 บ้านหนองเจริญ 4 0 0 1 4
81 บ้านโนนทอง 4 0 0 0 4
82 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 3 5 3 0 11
83 บ้านวังไฮวังทอง 3 5 0 2 8
84 บ้านห้วยทราย 3 4 1 0 8
85 บ้านดงน้อย 3 3 3 2 9
86 ชุมชนบ้านมะค่า 3 3 1 1 7
87 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 3 1 0 7
88 บ้านเหล่าผักหวาน 3 2 4 2 9
89 บ้านดงมัน 3 2 2 2 7
90 บ้านเหล่า 3 2 1 2 6
91 บ้านใคร่นุ่น 3 2 1 1 6
92 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 3 2 1 1 6
93 บ้านหนองเขื่อนช้าง 3 2 1 0 6
94 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 3 2 0 1 5
95 บ้านจำนัก 3 1 1 0 5
96 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 3 1 1 0 5
97 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 3 1 1 0 5
98 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 3 1 0 1 4
99 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 3 1 0 0 4
101 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 3 1 0 0 4
102 บ้านโคกกุง 3 0 1 2 4
103 บ้านเชือกคุยเพ็ก 3 0 0 2 3
104 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 3 0 0 1 3
105 บ้านหนองหิน 3 0 0 0 3
106 บ้านสมศรี 3 0 0 0 3
107 บ้านแดง 3 0 0 0 3
108 บ้านแก่นเท่า 2 3 2 0 7
109 บ้านดอนตูมดอนโด 2 2 2 0 6
110 บ้านโคกก่อ 2 2 1 3 5
111 บ้านโสกแดง 2 2 1 2 5
112 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 2 2 1 2 5
113 บ้านหัวขัว 2 2 0 0 4
114 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 2 0 0 4
115 บ้านโสกภารา 2 1 2 0 5
116 บ้านนาสีนวน 2 1 1 2 4
117 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 2 1 1 1 4
118 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 2 1 1 1 4
119 บ้านโนนศรีภิบาล 2 1 1 0 4
120 บ้านคันธาร์ 2 1 0 0 3
121 บ้านเปลือยหนองตูบ 2 0 1 1 3
122 บ้านโคกกลาง 2 0 1 0 3
123 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 2 0 0 1 2
124 บ้านเก่าใหม่ 2 0 0 0 2
125 บ้านโพนละออม 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 2 0 0 0 2
127 บ้านส้มโฮง 2 0 0 0 2
128 บ้านโคกไร่ 2 0 0 0 2
129 อนุบาลพรเทพ 2 0 0 0 2
130 บ้านวังบัวสามัคคี 1 5 2 0 8
131 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 5 1 0 7
132 บ้านโพนสวาง 1 5 0 0 6
133 บ้านท่าขอนยาง 1 4 1 2 6
134 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 3 4 4 8
135 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 3 3 1 7
136 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 3 0 4 4
137 บ้านกุดแคน 1 3 0 0 4
138 ชุมชนบ้านดงเค็ง 1 2 1 1 4
139 บ้านนานกเขียน 1 2 1 1 4
140 บ้านหนองกุงเต่า 1 2 0 3 3
141 พัฒนศึกษา 1 2 0 1 3
142 บ้านดอนหน่อง 1 2 0 0 3
143 บ้านเหล่ายาว 1 1 3 1 5
144 บ้านท่าสองคอน 1 1 1 1 3
145 เทศบาลโพธิ์ศรี 1 1 1 1 3
146 บ้านยางสามัคคี 1 1 1 0 3
147 บ้านหนองสิม 1 1 1 0 3
148 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 1 0 3 2
149 บ้านร่วมใจ 1 1 1 0 2 2
150 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1 1 0 2 2
151 บ้านหนองหล่ม 1 1 0 2 2
152 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 1 0 1 2
153 บ้านเหล่าโง้ง 1 1 0 1 2
154 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 1 1 0 1 2
155 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 1 1 0 0 2
156 บ้านดอนบม 1 1 0 0 2
157 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
158 อนุบาลแกดำ 1 1 0 0 2
159 เทศบาลบ้านแมด 1 1 0 0 2
160 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 3 1 4
161 บ้านศาลา 1 0 1 0 2
162 บ้านหนองขุ่น 1 0 1 0 2
163 บ้านเลิงบ่อ 1 0 0 2 1
164 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1 0 0 2 1
165 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 1
166 บ้านหัวหนอง 1 0 0 1 1
167 วัดนาดีวราราม 1 0 0 1 1
168 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 0 1
169 บ้านโขงกุดหวาย 1 0 0 0 1
170 บ้านดอนนา 1 0 0 0 1
171 บ้านเม่นใหญ่ 1 0 0 0 1
172 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองโพด 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
175 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 0 0 0 1
176 บ้านแสนสุข 1 0 0 0 1
177 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 5 1 0 6
178 บ้านบกพร้าว 0 4 0 0 4
179 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 2 3 0 5
180 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 2 0 2 2
181 บ้านหนองปลิง 0 1 1 1 2
182 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 0 1
183 บ้านหนองหวาย 0 1 0 0 1
184 บ้านเกิ้ง 0 1 0 0 1
185 บ้านโพธิ์เงิน 0 1 0 0 1
186 บ้านโพนงาม 0 0 2 0 2
187 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 1 0 1
188 บ้านกุดซุย 0 0 1 0 1
189 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 1 0 1
190 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 1 0 1
191 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 1 0
192 บ้านหนองแก 0 0 0 1 0
193 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 1 0
194 บ้านเปลือยดง 0 0 0 1 0
195 อนุบาลบรบือ 0 0 0 1 0
196 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0
197 บ้านคอกม้า 0 0 0 0 0
198 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0
199 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0
รวม 909 410 189 203 1,508