สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 12 15 4 31 40 11 9 6 60
2 พระกุมารมหาสารคาม 10 2 5 17 25 4 4 4 33
3 หลักเมืองมหาสารคาม 7 9 3 19 26 10 2 5 38
4 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 7 8 6 21 30 11 5 4 46
5 บ้านหนองคูขาด 7 4 0 11 19 6 1 0 26
6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 6 6 5 17 23 10 4 6 37
7 บ้านหนองคู 5 3 2 10 11 4 1 2 16
8 อนุบาลกิติยา 4 3 1 8 14 3 0 2 17
9 บ้านโนนทองโนนสะอาด 4 2 2 8 11 1 2 1 14
10 เทศบาลบ้านส่องนางใย 4 2 1 7 9 2 1 4 12
11 บ้านหนองโนอีดำ 4 1 2 7 11 4 0 2 15
12 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 4 1 2 7 8 5 4 0 17
13 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4 0 2 6 4 3 0 0 7
14 บ้านวังแสง 4 0 0 4 9 3 6 2 18
15 บ้านเหล่าจั่นนาภู 3 3 3 9 7 8 3 2 18
16 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 3 2 0 5 9 9 2 2 20
17 บ้านหนองขามแสบง 3 2 0 5 5 2 1 0 8
18 บ้านหนองหว้าโนนทอง 3 1 4 8 11 6 0 2 17
19 บ้านหนองแวงหนองตุ 3 1 2 6 10 5 2 2 17
20 อนุบาลกันทรวิชัย 3 0 2 5 19 10 5 9 34
21 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 3 0 0 3 11 4 1 1 16
22 บ้านโคกบัวค้อ 2 3 2 7 8 6 4 4 18
23 บ้านโนนเกษตร 2 2 5 9 9 2 0 2 11
24 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 2 2 1 5 9 4 0 3 13
25 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 2 2 1 5 8 3 1 3 12
26 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 2 2 1 5 8 2 0 2 10
27 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 2 0 4 13 6 1 2 20
28 บ้านหนองจิก 2 1 1 4 8 2 6 3 16
29 บ้านพงโพด 2 1 1 4 8 1 1 0 10
30 เทศบาลสามัคคีวิทยา 2 1 1 4 6 6 1 1 13
31 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 2 1 0 3 7 2 2 0 11
32 บ้านหนองโก 2 0 1 3 7 3 1 3 11
33 บ้านวังปลาโด 2 0 1 3 4 2 2 1 8
34 เทศบาลบ้านค้อ 2 0 1 3 4 1 2 0 7
35 บ้านเขวาใหญ่ 2 0 0 2 4 2 1 1 7
36 บ้านวังไฮวังทอง 2 0 0 2 3 5 0 2 8
37 บ้านโคกล่าม 2 0 0 2 2 3 0 0 5
38 บ้านซองแมว 1 4 1 6 12 4 1 2 17
39 บ้านภูดิน 1 1 0 2 6 2 3 1 11
40 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1 1 0 2 6 0 1 2 7
41 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 1 0 2 4 1 1 1 6
42 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1 1 0 2 4 1 0 3 5
43 บ้านดงน้อย 1 1 0 2 3 3 3 2 9
44 บ้านดอนพยอม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
45 บ้านโคกกุง 1 1 0 2 2 0 1 2 3
46 บ้านโนนทอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1 0 2 3 6 1 0 0 7
48 บ้านท่าตูมดอนเรือ 1 0 2 3 5 5 1 1 11
49 บ้านเหล่า 1 0 1 2 3 2 1 2 6
50 บ้านโสกแดง 1 0 1 2 1 2 1 2 4
51 บ้านมะกอก 1 0 0 1 5 5 2 0 12
52 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
53 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1 0 0 1 3 0 0 1 3
54 บ้านสมศรี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 วันครู2502 1 0 0 1 2 3 2 0 7
56 บ้านโคกก่อ 1 0 0 1 2 2 1 3 5
57 บ้านติ้วสันติสุข 1 0 0 1 2 0 1 0 3
58 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
59 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 0 0 1 1 1 0 3 2
61 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านโขงกุดหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านหินลาด 0 5 2 7 10 4 2 1 16
64 บ้านขามเฒ่า 0 3 0 3 6 1 0 0 7
65 ชุมชนบ้านหมากค่า 0 2 0 2 5 2 2 0 9
66 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 2 0 2 4 4 0 1 8
67 บ้านโดท่างาม 0 2 0 2 4 1 0 1 5
68 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 0 1 3 4 9 1 1 0 11
69 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 0 1 2 3 9 2 0 0 11
70 บ้านหนองตื่น 0 1 1 2 5 0 1 0 6
71 บ้านหัวนา 0 1 1 2 4 3 0 2 7
72 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 1 1 2 3 1 1 0 5
73 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
74 บ้านทัน 0 1 0 1 4 1 1 2 6
75 บ้านบ่อใหญ่ 0 1 0 1 4 0 1 2 5
76 บ้านใคร่นุ่น 0 1 0 1 3 2 1 1 6
77 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 1 0 1 3 1 0 0 4
78 บ้านแดง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 2 3 2 0 7
80 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 1 0 1 2 1 0 1 3
81 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านโพนละออม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านท่าขอนยาง 0 1 0 1 1 3 1 2 5
84 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
85 บ้านร่วมใจ 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2
86 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 0 1 0 1 1 1 0 1 2
87 บ้านเหล่าโง้ง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
88 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
89 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 0 0 2 2 5 1 0 0 6
90 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 0 0 2 2 4 2 3 0 9
91 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 2 2 4 1 0 0 5
92 บ้านหนองแวง 0 0 2 2 3 3 0 0 6
93 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
94 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 1 1 9 7 2 5 18
95 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 7 2 1 1 10
96 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 1 1 3 3 1 1 7
97 บ้านบัวมาศ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
98 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 1 1 3 2 1 1 6
99 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 1 1 3 0 0 2 3
100 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 0 0 1 1 2 3 1 0 6
101 บ้านดอนตูมดอนโด 0 0 1 1 2 1 2 0 5
102 บ้านโนนศรีภิบาล 0 0 1 1 2 1 1 0 4
103 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
104 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
105 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 0 1 1 1 5 3 0 9
106 บ้านกุดแคน 0 0 1 1 1 3 0 0 4
107 บ้านนานกเขียน 0 0 1 1 1 2 1 1 4
108 บ้านยางสามัคคี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
109 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
110 บ้านจำนัก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
111 บ้านดอนนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 1 1 0 0 1 0 1
113 บ้านตำแยหนองคู 0 0 0 0 6 1 0 0 7
114 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0 5 3 4 5 12
115 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
116 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 6 1 1 9
117 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 2 4 0 1 6
118 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
119 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
120 บ้านดงมัน 0 0 0 0 2 2 2 2 6
121 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
122 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 2 2 1 2 5
123 บ้านนาดีศรีสุข 0 0 0 0 2 2 0 1 4
124 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
125 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 2 1 1 2 4
126 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
127 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
128 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 0 0 0 2 1 1 1 4
129 บ้านดอนเวียงจันทน์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
130 บ้านคันธาร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 บ้านเปลือยหนองตูบ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
132 บ้านหนองเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
133 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 1 5 0 0 6
137 บ้านป่าข่างโนนลาน 0 0 0 0 1 3 4 4 8
138 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0 1 3 3 1 7
139 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 1 3 0 4 4
140 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 1 2 0 3 3
141 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
142 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
143 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
144 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 1 1 3 1 5
145 บ้านโสกภารา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
146 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
147 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
148 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
149 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
150 ชุมชนมิตรภาพ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
151 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านดอนบม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 3 1 4
155 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
158 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
159 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 วัดนาดีวราราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 บ้านเม่นใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองโพด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านวังบัวสามัคคี 0 0 0 0 0 5 2 0 7
170 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0 0 0 5 1 0 6
171 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 0 0 0 4 1 0 5
172 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0 4 0 0 4
173 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 0 0 0 2 3 2 5
174 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 2 2
175 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
176 บ้านหนองสิม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
183 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
184 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
185 บ้านหนองโจดสวนมอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
186 บ้านกุดซุย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านเปลือยดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 160 129 108 397 748 387 185 203 1,320