สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 40 11 9 6 60
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 30 11 5 4 46
3 หลักเมืองมหาสารคาม 26 10 2 5 38
4 พระกุมารมหาสารคาม 25 4 4 4 33
5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 23 10 4 6 37
6 อนุบาลกันทรวิชัย 19 10 5 9 34
7 บ้านหนองคูขาด 19 6 1 0 26
8 อนุบาลกิติยา 14 3 0 2 17
9 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 13 6 1 2 20
10 บ้านซองแมว 12 4 1 2 17
11 บ้านหนองหว้าโนนทอง 11 6 0 2 17
12 บ้านหนองคู 11 4 1 2 16
13 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 11 4 1 1 16
14 บ้านหนองโนอีดำ 11 4 0 2 15
15 บ้านโนนทองโนนสะอาด 11 1 2 1 14
16 บ้านหนองแวงหนองตุ 10 5 2 2 17
17 บ้านหินลาด 10 4 2 1 16
18 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 9 9 2 2 20
19 บ้านหันเชียงเหียน 9 7 2 5 18
20 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 9 4 0 3 13
21 บ้านวังแสง 9 3 6 2 18
22 เทศบาลบ้านส่องนางใย 9 2 1 4 12
23 บ้านโนนเกษตร 9 2 0 2 11
24 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 9 2 0 0 11
25 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 9 1 1 0 11
26 บ้านโคกบัวค้อ 8 6 4 4 18
27 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 8 5 4 0 17
28 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 8 3 1 3 12
29 บ้านหนองจิก 8 2 6 3 16
30 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 8 2 0 2 10
31 บ้านพงโพด 8 1 1 0 10
32 บ้านเหล่าจั่นนาภู 7 8 3 2 18
33 บ้านหนองโก 7 3 1 3 11
34 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 7 2 2 0 11
35 บ้านหนองบัว 7 2 1 1 10
36 เทศบาลสามัคคีวิทยา 6 6 1 1 13
37 บ้านภูดิน 6 2 3 1 11
38 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 6 1 0 0 7
39 บ้านขามเฒ่า 6 1 0 0 7
40 บ้านตำแยหนองคู 6 1 0 0 7
41 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 6 0 1 2 7
42 บ้านมะกอก 5 5 2 0 12
43 บ้านท่าตูมดอนเรือ 5 5 1 1 11
44 มัธยมชาญวิทยา 5 3 4 5 12
45 ชุมชนบ้านหมากค่า 5 2 2 0 9
46 บ้านหนองขามแสบง 5 2 1 0 8
47 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 5 1 0 0 6
48 บ้านหนองตื่น 5 0 1 0 6
49 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 4 0 1 8
50 บ้านหัวนา 4 3 0 2 7
51 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 4 3 0 0 7
52 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 4 2 3 0 9
53 บ้านวังปลาโด 4 2 2 1 8
54 บ้านเขวาใหญ่ 4 2 1 1 7
55 บ้านดอนก่อ 4 2 0 0 6
56 เทศบาลบ้านค้อ 4 1 2 0 7
57 บ้านทัน 4 1 1 2 6
58 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 4 1 1 1 6
59 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 4 1 0 3 5
60 บ้านโดท่างาม 4 1 0 1 5
61 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 4 1 0 0 5
62 บ้านบ่อใหญ่ 4 0 1 2 5
63 บ้านวังไฮวังทอง 3 5 0 2 8
64 บ้านดงน้อย 3 3 3 2 9
65 ชุมชนบ้านมะค่า 3 3 1 1 7
66 บ้านบัวมาศ 3 3 1 0 7
67 บ้านหนองแวง 3 3 0 0 6
68 บ้านเหล่า 3 2 1 2 6
69 บ้านใคร่นุ่น 3 2 1 1 6
70 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 3 2 1 1 6
71 บ้านหนองเขื่อนช้าง 3 2 1 0 6
72 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 3 1 1 0 5
73 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 3 1 1 0 5
74 บ้านดอนพยอม 3 1 0 0 4
75 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 3 1 0 0 4
76 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 3 1 0 0 4
77 บ้านเชือกคุยเพ็ก 3 0 0 2 3
78 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 3 0 0 1 3
79 บ้านสมศรี 3 0 0 0 3
80 บ้านแดง 3 0 0 0 3
81 บ้านโนนม่วง 2 6 1 1 9
82 บ้านดอนงัว 2 4 0 1 6
83 วันครู2502 2 3 2 0 7
84 บ้านแก่นเท่า 2 3 2 0 7
85 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 2 3 1 0 6
86 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 3 1 0 6
87 บ้านห้วยทราย 2 3 1 0 6
88 บ้านโคกล่าม 2 3 0 0 5
89 บ้านดงมัน 2 2 2 2 6
90 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 2 2 2 0 6
91 บ้านโคกก่อ 2 2 1 3 5
92 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 2 2 1 2 5
93 บ้านนาดีศรีสุข 2 2 0 1 4
94 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 2 0 0 4
95 บ้านดอนตูมดอนโด 2 1 2 0 5
96 บ้านนาสีนวน 2 1 1 2 4
97 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 2 1 1 1 4
98 บ้านหัวช้างหนองแสง 2 1 1 1 4
99 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 2 1 1 1 4
100 บ้านโนนศรีภิบาล 2 1 1 0 4
101 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 2 1 0 1 3
102 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 2 1 0 1 3
103 บ้านดอนเวียงจันทน์ 2 1 0 1 3
104 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 2 1 0 0 3
105 บ้านคันธาร์ 2 1 0 0 3
106 บ้านโคกกุง 2 0 1 2 3
107 บ้านเปลือยหนองตูบ 2 0 1 1 3
108 บ้านติ้วสันติสุข 2 0 1 0 3
109 บ้านโคกกลาง 2 0 1 0 3
110 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 2 0 0 1 2
111 บ้านหนองเจริญ 2 0 0 1 2
112 บ้านโนนทอง 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองหิน 2 0 0 0 2
114 บ้านโพนละออม 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 2 0 0 0 2
116 บ้านส้มโฮง 2 0 0 0 2
117 อนุบาลพรเทพ 2 0 0 0 2
118 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1 5 3 0 9
119 บ้านโพนสวาง 1 5 0 0 6
120 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 3 4 4 8
121 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 3 3 1 7
122 บ้านท่าขอนยาง 1 3 1 2 5
123 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 3 0 4 4
124 บ้านกุดแคน 1 3 0 0 4
125 บ้านโสกแดง 1 2 1 2 4
126 ชุมชนบ้านดงเค็ง 1 2 1 1 4
127 บ้านนานกเขียน 1 2 1 1 4
128 บ้านหนองกุงเต่า 1 2 0 3 3
129 พัฒนศึกษา 1 2 0 1 3
130 บ้านดอนหน่อง 1 2 0 0 3
131 บ้านหัวขัว 1 2 0 0 3
132 บ้านเหล่ายาว 1 1 3 1 5
133 บ้านโสกภารา 1 1 2 0 4
134 บ้านไส้จ่อ 1 1 1 2 3
135 เทศบาลโพธิ์ศรี 1 1 1 1 3
136 บ้านยางสามัคคี 1 1 1 0 3
137 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 1 0 3 2
138 บ้านร่วมใจ 1 1 1 0 2 2
139 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1 1 0 2 2
140 บ้านหนองหล่ม 1 1 0 2 2
141 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 1 0 1 2
142 บ้านเหล่าโง้ง 1 1 0 1 2
143 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 1 1 0 1 2
144 ชุมชนมิตรภาพ 1 1 0 1 2
145 บ้านจำนัก 1 1 0 0 2
146 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
147 บ้านดอนบม 1 1 0 0 2
148 เทศบาลบ้านแมด 1 1 0 0 2
149 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 3 1 4
150 บ้านศาลา 1 0 1 0 2
151 บ้านหนองขุ่น 1 0 1 0 2
152 บ้านเลิงบ่อ 1 0 0 2 1
153 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1 0 0 2 1
154 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 1
155 บ้านหัวหนอง 1 0 0 1 1
156 วัดนาดีวราราม 1 0 0 1 1
157 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 0 1
158 บ้านโขงกุดหวาย 1 0 0 0 1
159 บ้านดอนนา 1 0 0 0 1
160 บ้านเม่นใหญ่ 1 0 0 0 1
161 บ้านไผ่น้ำเที่ยง 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองโพด 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
164 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 1 0 0 0 1
165 บ้านแสนสุข 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกไร่ 1 0 0 0 1
167 บ้านวังบัวสามัคคี 0 5 2 0 7
168 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 5 1 0 6
169 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 4 1 0 5
170 บ้านบกพร้าว 0 4 0 0 4
171 บ้านเหล่าผักหวาน 0 2 3 2 5
172 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 2 0 2 2
173 บ้านท่าสองคอน 0 1 1 1 2
174 บ้านหนองสิม 0 1 1 0 2
175 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 1 0 0 1
176 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองหวาย 0 1 0 0 1
178 บ้านเกิ้ง 0 1 0 0 1
179 บ้านโพธิ์เงิน 0 1 0 0 1
180 อนุบาลแกดำ 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 3 0 3
182 บ้านโพนงาม 0 0 2 0 2
183 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1 1
184 บ้านหนองโจดสวนมอน 0 0 1 1 1
185 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 1 0 1
186 บ้านกุดซุย 0 0 1 0 1
187 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 1 0 1
188 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 1 0 1
189 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 1 0
190 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองแก 0 0 0 1 0
192 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 1 0
193 บ้านเปลือยดง 0 0 0 1 0
194 อนุบาลบรบือ 0 0 0 1 0
195 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0
196 บ้านโขงใหญ่ 0 0 0 0 0
197 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0
รวม 748 387 185 203 1,523