หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางธนัตถ์พร โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางเรวดี ภูถาวร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายปัญญา มาศวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
4 นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
5 นางพิศมัย ลาภมาก ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
6 นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
7 นางจูริก ทักษิณ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
8 นางสุภาพ ปูนอน ครู โรงเรียนบ้านบรบือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
9 นางสาวจารุณี พลพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราชฎ์ผดุง) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
10 นางปิยะนันท์ พิสิษฐพงศ์ ครู โรงเรียนวัดนาดีวราราม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
11 นางสมควร ชื่นนิรันดิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนก่อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
12 นางจิรปรียา สิทธิจันทร์เสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
13 นายกันตธี เนื่องศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
14 นางณัฏชรินทร์ ช่อประพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
15 นางสาวมาณิกา ศิริพรรณ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
16 นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
17 นายภูวดล กุลอุปฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
18 นางสาววิรงรอง ประยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
19 นางสาวพีชยา พาณิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
20 นางสาววิภารัตน์ แก้วไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
21 นางสาวนริศรา เขียวขำ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
22 นางสาวชญาดา โคราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
23 นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลคะแนน
24 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
25 นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
26 นางลัดดาวัลย์ ชมภูหลง ครู รร.บ้านเม่นใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
27 นางวัลภา แก้วนะรา ครู รร.อนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
28 นางจันที สิทธิศาสตร์ ครู รร.บ้านหนองคู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
29 นางละมุล ผังดี ครู รร.บ้านหันเชียงเหียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
30 พ.อ.อ.เสมอ มะปัญญา ครู รร.อนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
31 นางสุภาวดี หัดที ครู รร.อนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
32 นางวรทิพ จันทรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
33 นายภูวดล กุลอุปฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
34 นายปัญญา มาศวรรณา รอง.ผอ.สพป.มค.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
35 นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
36 นายประเสริฐ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแสง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
37 นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
38 นางจิราวัตร สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
39 นายกรศิลป์ มรรครมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดท่างาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
40 นายพงษ์สิน พลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
41 นางเครือวัลย์ รัฐเมือง ครูโรงเรียนบ้านบรบือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
42 นางอำพร มะปัญญา ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
43 นายไสว ทับพิมพ์แสน ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
44 นายสุรชัย กันทรพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
45 นางดรุณี ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
46 นางสาววิภารัตน์ แก้วไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
47 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48 นายสมศักดิ์ พิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49 นางบรรเลง มะหังสา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 นางรำไพ ขานโฮง ครูโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51 นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองสิม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นายจำเนียร ทวยทา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าตามา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 นางศิริกาญจน์ ชินวิศวกร ครูโรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็ง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นางละมุล เสนามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านวังแสง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นายสังคม คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขงใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นางสาวจุฑามาศ จันใต้ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นางพรพิศ แสนชัย ครูโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นางอรดี วรรณคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
61 นางมะลิวัลย์ วงษ์สะพาน รอง ผู้อำนวยการอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
62 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรัง ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
63 นายสุรชิต แก้วพระนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
64 นายทรงรัตน์ ศรีสารคาม ครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
65 นายทวี นุ่นภักดี ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
66 นายสมศักดิ์ วิฑิตธุรนัย ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นายพนมพร พันธ์สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นายอัครเดช อัครวิสุทธิเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
69 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
70 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มค.เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
71 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
72 นายสมเดช อิ่มสำอาง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
73 นายบุญมาก ปะตังถาโต ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
74 นายวีระพงษ์ ศรีสารคาม ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
75 นายไพฑูรย์ บุญน้อย ครูโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
76 นายเฉลิมพล อุตรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
77 นางเพ็ญศรี สาระกุมาร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
78 นางจารุยา นนทะเนตร ครูโรงเรียนบ้านโสกภารา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
79 นางอารีรักษณ์ ทวยภา ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
80 นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
81 นายวีระพรรณ ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
82 นายสุพล ลาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
83 นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
84 นายธนกร ศิริมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
85 นางสาวนริศรา เขียวขำ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
86 นายปัญญา มาศวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
87 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
88 นายสมเดช อิ่มสำอาง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
89 นายบุญมาก ปะตังถาโต ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
90 นายวระพง ศรีสารคาม ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
91 นายไพฑูรย์ บุญน้อย ครูโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
92 นายเฉลิมพล อุตรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
93 นางเพ็ญศรี สาระกุมาร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
94 นางจารุยา นนทเนตร ครูโรงเรียนบ้านโสกภารา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
95 นางอารีรักษณ์ ทวยภา ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
96 นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
97 นายวีระพรรณ ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
98 นายสุพล ลาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
99 นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
100 นายธนกร ศิริมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
101 นางสาววิรงรอง ประยงค์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
102 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
103 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
104 นายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
105 นายสมเดช อิ่มสำอาง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
106 นายบุญมาก ปะตังถาโต ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
107 นายวระพง ศรีสารคาม ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
108 นายไพฑูรย์ บุญน้อย ครูโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
109 นายเฉลิมพล อุตรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
110 นางเพ็ญศรี สาระกุมาร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
111 นางจารุยา นนทะเนตร ครูโรงเรียนบ้านโสกภารา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
112 นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
113 นายวีระพรรณ ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
114 นายสุพล ลาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
115 นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
116 นายธนกร ศิริมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
117 นายพงศธัช ขันธะมูล เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
118 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
119 นางพุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
120 นายสถิตย์ บุญพิคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
121 นายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
122 นายภูมินทร์ บุญหล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
123 นางศิริพันธ์ วิทิตธุรนัย ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
124 นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านซองแมว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
125 นางกานดา เวียงบาล ครู โรงเรียนบ้านอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
126 นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
127 นางบุญร่วม ขันแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
128 นางณัฏชรินทร์ ช่อประพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
129 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายมานิตย์ บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางพุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายไชยา วิญญาสุข ู้ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโคกล่าม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นายกิตติศักดิ์ อันอาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นายประเสริฐ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแสง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นายอดิศักดิ์ มนตรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
143 นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
144 นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
145 นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
146 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
147 นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก ครู ร.ร.บ้านวังไฮวังทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
148 นายบุญส่ง ยิ่งยง ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
149 นายสารคาม รัชโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านแสนสุข คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
150 นายสนั่น ตะวงษา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
151 นายนพดล อุบลเลิศ ครู ร.ร.บ้านหัวช้างหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
152 นางนงค์รัก ทิพย์โยธา ครู ร.ร.บ้านหนองหว้าโนนทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
153 นางอำพร มะปัญญา ครู ร.ร.บ้านน้ำใสม่วงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
154 นางดรุณี ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
155 นายภูวดล กุลอุปฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
156 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
157 นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
158 นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
159 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
160 นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
161 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
162 นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก ครู โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
163 นายวัชรกูล รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
164 นายสารคาม รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
165 นายนพดล อุบลเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
166 นายสนั่น ตะวงษา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
167 นางอำพร มะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
168 นางดรุณี ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
169 นางณัฏชรินทร์ ช่อประพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
170 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
171 นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
172 นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
173 นางพัชราภรณ์ ขันศรีมนต์ ครูโรงเรียนบ้านโพนงาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
174 จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์ นามษร ครูโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
175 นายนิคม เทียงปา ครูโรงเรียนบ้านหัวหนอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
176 นางอรุณี เนาวโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
177 นางสาวสุปราณี ภูทองพันธ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
178 นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
179 นางสาวชญาดา โคราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
180 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
181 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
182 นางจารุวรรณ ไชยวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดซุย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
183 นางสว่างจิตร ทัศคร ครูโรงเรียนบ้านวังแสง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
184 นางยุพา เขียวพรม ครูโรงเรียนบ้านบรบือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
185 นายพัชรกฤษฏิ์ พวงนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
186 นางกิ่งกมล บุปผาทาโน ครูโรงเรียนบ้านหัวขัว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
187 นายพงศธัช ขันธะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
188 นายปัญญา มาศวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
189 นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
190 นางพิศมัย ลาภมาก ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
191 นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
192 นางจูริก ทักษิณ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
193 นางสุภาพ ปูนอน ครู โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราชฎ์ผดุง) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
194 นางปิยะนันท์ พิสิษฐพงศ์ ครู โรงเรียนวัดนาดีวราราม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
195 นางสมควร ชื่นนิรันดิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนก่อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
196 นางจิรปรียา สิทธิจันทร์เสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ภาษาไทย
197 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
199 นายชัยสิทธิ์ รัตนพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
200 นางอรวรรณ ตรีเนตร ครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
201 นางรัศมี มาอ้น ครูโรงเีรยนบ้านโสกแดง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
202 นางกรรณิกา กองทุ่งมน ครูโรงเรียนบ้านมะกอก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
203 นายบรรจบ ยศกำธร ครูโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
204 นางสาวนันท์รวี ขันผง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
205 นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพล เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
206 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
207 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
208 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
209 นางอรวรรณ ตรีเนตร ครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
210 นางรัศมี มาอ้น ครูโรงเรียนบ้านโสกแดง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
211 นางบรรจบ ยศกำธร ครูโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
212 นางสาวนันท์รวี ขันผง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
213 นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
214 นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-ศิลปะ
215 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
216 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
217 นายชัยสิทธิ์ รัตนพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
218 นางอรวรรณ ตรีเนตร ครู ร.ร. บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
219 นางรัศมี มาอ้น ครู ร.ร.บ้านโสกแดง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
220 นางกรรณิกา กองทุ่งมน ครู ร.ร.บ้านมะกอก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
221 นางบรรจบ ยศกำธร ครู ร.ร.บ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
222 นางสาวนันท์รวี ขันผง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านลาด(เมือง) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
223 นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
224 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
225 นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
226 นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
227 นางพัชราภรณ์ ขันศรีมนต์ ครูโรงเรียนบ้านโพนงาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
228 จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์ นามษร ครูโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
229 นายนิคม เทียงปา ครูโรงเรียนบ้านหัวหนอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
230 นางอรุณี เนาวโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
231 นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
232 นางสาวสุปราณี ภูทองพันธ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
233 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
234 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
235 นายสาระวิน วังมฤค ครู โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
236 นางมงคล โพธิ์เอม ครู โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
237 นายทวี จันทร์เสน ครู โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
238 นายประดิษฐ์ อรรคฮาดศรี ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
239 นายวีรพล สลักคำ ครู โรงเรียนบ้านไส้จ่อ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
240 นายธงศักดิ์ ศรีปัจฉิม ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
241 นายประยงค์ พุธโธ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
242 นายบัณฑิต ลอยคลัง ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
243 นายประเทือง สว่าง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
244 นายสุนทร จันทะเกต ผู้ประสานงาน สบย.7(อุดรธานี) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
245 นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมอิสาน
246 ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
247 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
248 นายปัญญา มาศวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
249 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
250 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
251 นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
252 นายอดิศักดิ์ มนตรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
253 นางดรุณี ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
254 นางวรทิพ จันทรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
255 นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
256 นางสาวชญาดา โคราช ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
257 นายถนอมศักดิ์ เขตเสนา พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
258 นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
259 นางเอมอร ทวยภา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
260 นางสาวอัญชลี ส่องสพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
261 นายพงศธัช ขันธะมูล ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
262 นายไกรศรี ทีจันทร์มาตย์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
263 นายนิเวส เอี่ยมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
264 นายวัฒนา บุตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์มี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
265 นายปรีชา การสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
266 นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัน คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
267 นายชำนาญ ทุมทุมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
268 นางบุญร่วม ขันแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
269 นายวีระศักดิ์ พลขันธ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
270 นางปริยากร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
271 นางอุทัย สังฆะมะณี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
272 นางจิรภิญญา ธรรมกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
273 นางเพชรวิชชาญา บุญตรา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
274 นางสาวจุรีรัตน์ กัญญาน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑
275 นางเสาวนีย์ ธนะโสภา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]