หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายคัมภีร์ สุดแท้โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ปูนอนโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางวิจิตร พัดมะนาโรงเรียนบ้านขามเรียงฯกรรมการ
4. นางกฤษณา เมืองวงศ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ทาโยธีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสมร นามคุณโรงเรียนบ้านหนองคูขาดประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางสุธามาศ วรคำโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางละมุล จันทร์แป้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายประภาษ รันศรีโรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นางมงคล ไชยโคตรโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางยุพดี ประนัดทาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
5. นางสมควร ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร์ โลหะบาลโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
3. นางชลธิชา รักษาภักดีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ ทะใคร่กลางโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางนริดา ลาดโฮมโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วรหินโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ แก้วเกษโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางพัชรลภา ลาจ้อยโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางมาลา อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
5. นางดวงพร ศรีเสน่ห์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วรหินโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
3. นางพัชรัมพร ทวยนันท์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ นามโสโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ คำดีโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นางทองคำ บรรณะศรีโรงเรียนบ้านหนองโพดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางอารียา ผางยอยซ้ายโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
3. นางพิศมัย เหล่าพิเดชโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางเพียรศรี รื่นกลางโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการ
5. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัชนี หงษ์บุญโรงเรียนบ้านดอนก่อประธานกรรมการ
2. นางธาดา ชัยศรโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
3. นางพิศมัย เหล่าพิเดชโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางจารุวรรณ เพชรกองโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวกชกมล ประวันจะโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายรังสิต ศรพลธรรม์โรงเรียนบ้านหนองสิมประธานกรรมการ
2. นางจูริก ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นางอังกาบ แผ่ตระกูลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางชัฏดาภรณ์ สระแก้วโรงเรียนบ้านข่างโนนลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเย็นใจ โมฆรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาดประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ การดีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำดีโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นางพิศมัย ลาภมากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ พรรคพวกโรงเรียนวัดนาดีวรารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริตา รักษาภักดีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางบัวเรียน แสนดีโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นางชุมพร พิณรัตน์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นางเรวดี ภูถาวรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายบุญสวย แก้วเสน่ห์ในโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มีฐานโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ แพงเจริญโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ สรรพอำไพโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูลโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางสุเมตตา จันทร์ราชโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นางอนัญญา พุทธัสสะโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางบังอร ดรชัยโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปปกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ใหม่คามิโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เทือกทุมโรงเรียนบ้านยางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางปิยนันท์ พิสิษฐพงศ์โรงเรียนวัดนาดีวรารามกรรมการ
3. นางศิริพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางเรวดี ภููถาวรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางบังอร ดรชัยโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปปกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอภิชาต ชีวาจรโรงเรียนบ้านติ้วสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางชนันรัตน์ มาตรแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางยุพาพรรณ บุญลาดโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางนริดา ลาดโฮมโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเมธี ฟ้าลีโรงเรียนบ้านเลิงบ่อประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ทองบุโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายอรรคเดช สุทธิสาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสงวน รังดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนกอกกเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต พลวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางบุรินรัตน์ บุรินรัตน์ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นายกมลศิลป์ กัญญสินธ์โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
4. นายวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ชมภูหลงโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอยสพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุขวิชัยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุภาณี กุลสาร์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นายนิคม เทียงปาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
5. นางดารุณี ขานหยูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางหยาดนภา ยัพราฎษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย รบไพรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา คำประภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายทองลา เพชรกองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดารุณี ขานหยูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางนันทยา ประเสริฐวรรณกิจโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
4. นางสำลี ทองวรรณ์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพัชรกฤษฏิ์ พวงนิลสพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพานทอง ไพรลินโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
3. นายสุรพัฒน์ ลาดโฮมโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางชมเดือน กองจันทร์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
6. นางกัญชลี ศรีขวาชัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิรมล กลางสุขโรงเรียนบ้านเหล่าผักหวานประธานกรรมการ
2. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางสาวแสง สมสาโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นายเสมอ มะปัญญาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปรีชา การสอาดโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ชินโฮงโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางโสภารัตน์ วงศ์แก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวปิยะฉัตร ไกยนารถโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
6. นางสุปัน สิงห์ประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าผักหวานกรรมการ
7. นางจิตรฤดี บุญมาหนองคูโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
8. นางวิไลวรรณ บุญทันโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
9. นางละมุล ผังดีโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
10. นางวัลลภา แก้วนะราโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายศุภมิตร นาถมทองโรงเรียนชุมชบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สุขโตโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
5. นายสุดธาดา วงศรีโรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา)กรรมการ
6. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
7. นายพรชัย กาลภูธรโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
8. นางมณีจันทร์ ตันลาโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
9. นางสุภาวดี หัดทีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสันติ หัดทีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วงชารีโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายสนั่น ตะวงษาโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นางศิรประภา พิลาโสภาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
6. นายวุฒิชัย สิงห์ทองโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
7. นางจันที สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกรศิลป์ มรรครมย์โรงเรียนบ้านโดท่างามประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ นนทโสโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสอาดโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางศิริกมล นนทะภาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
5. นางดวงใจ อุตรินทร์โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
6. นางศรีประไพ กุลสุทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกรศิลป์ มรรครมย์โรงเรียนบ้านโดท่างามประธานกรรมการ
2. นายไสว ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางภาริศรา ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางสุภาพ นนทะนำโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
6. นางปิยาภรณ์ ไชยชุมโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สิน พลเรืองโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางกิติกานต์ สารมาคมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ บุญหล้าโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางมนฑา วัฒนานุสสรณ์โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุขกรรมการ
5. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกองโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สิน พลเรืองโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางอำพร มะปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
3. นางนงนุช น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ปัดถาเดชโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นางจิตติมา สุนทรรสโรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
6. นางศันสนีย์ ลาเรืองโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ศรีภูโรจน์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเพ็ญจิต แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
5. นางไพวัลย์ อุทาทิพย์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สระแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสารส วรฉัตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสมหมาย ชุบสุวรรณโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สระแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสารส วรฉัตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสมหมาย ชุบสุวรรณโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจิราวัตร สุขเกษมโรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางประสาร จันเสนาโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
3. นางรำไพ มะปะเตโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
4. นางอรุณ สุวรรณะโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางโชติกานต์ ธนวิศษฐ์ธาดาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิราวัตร สุขเกษมโรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางประสาร จันเสนาโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
3. นางรำไพ มะปะเตโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
4. นางอรุณ สุวรรณะโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางโชติกานต์ ธนวิศษฐ์ธาดาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางเครือวัลย์ รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์ นามษรโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
3. นางรุจิพร วิชาคำโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ศรีเกินโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญจันทร์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพงค์สุวรรณ์ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายศรัณย์วุฒิ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
4. นางปรานอม อินทรักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสมพร ปัตถะเมฆโรงเรียนบ้านหนองตื่นกรรมการ
3. นายสงบ ศรีถาวรณ์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำบับภาโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
5. นายศรชัย แวววงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพงค์สุวรรณ์ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายนิคม จันทะปิตตาโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางศุภรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านร่วมใจ1กรรมการ
4. นายพงศธร ภูไชยแสงโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
5. นางพรพัฒนา สวาทพงษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุบิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอัญชลี วรเสริมโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
4. นางตุ้มทอง อินทะโภคาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันแรม ศรีพงษ์โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองประธานกรรมการ
2. นางยุพา มรรครมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทฤทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นายธำรง แก้วสีชาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายถิ่นไทย จันทรโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทริมาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการ
3. นางวิชชุตา สุวรรณเลิศโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ผิวขมโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูรโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางจิรวัฒน์ พูลสวาสดิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม กรรมการ
3. นางศิริพร ศรีธรราษฎร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเสริมศรี นูพิมพ์โรงเรียนบ้านเหล่าโง้งกรรมการ
5. นางนงคราญ นนตะบุตรโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางไพลิน สมศิลาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายครรชิต ประทุมเวียงโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วงชารีโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา คำประภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางนันทวรรณ โพธิ์หล้าโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ขันสีมนต์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ วงค์นากลางโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นางประพิศ นนฤาชาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายครรชิต ประทุมเวียงโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ทองใบโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
3. นางธิดาพร จันทร์ลอยโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางจิราพร นามโสโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางกาญจนาวรรณ ลามะใหโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุพักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายภูมินทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางสาวรัชนี แสนพินิจโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ศรีอรุณโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดชโรงเรียนบ้านวังปลาโดประธานกรรมการ
2. นายถวิล วิจารณ์จักรโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันทร์สมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุรพล ปะตินังโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ครุฑทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางไพวรรณ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวดลพร มานะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายอรุณ ไชยศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายธงชัย ภูสอดสีโรงเรียนบ้านคอกม้าประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ไชยวงศาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นายพรพิมล อนุสัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางพรรณี นามโยธาโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภัคจิรา ปราณีนิจโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี นามโยธาโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวนิศราวรรณ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางอลิษา ชมภูคำโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายบัญชา ไชยราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิรุณ แก้วนะราโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ปัญจะรักษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายกิตติโชค ปั้นทองโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายชัยยงค์ โคตรศรีโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการ
5. นางวิรัตน์ ปุริโสโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ โคตรศรีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นายรวิวัฒน์ แพงเจริญโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายรุ่งราตรี อาจเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางอรุณี ธีรภัคศิริโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรางทิพย์ พินิจโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ คำปลิวโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางดวงพร วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
4. นางสมจินต์ สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางเยาวพา กิ่งแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
6. นางพันธนันท์ ลือยงวัฒนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางนวลพร ทัศวงษาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ คงเกิดโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางอรดี โรจรันต์โรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการ
5. นางวราพร บุญเรืองโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
6. นางธนวัน ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร การดีโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสรวิศิษฎ์ เชิดพานิชย์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
3. นางวิเชียร คำสิงห์โรงเรียนบ้านนานกเขียนกรรมการ
4. นางลมุล เสนามาตย์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นางนภาพันธ์ อุทัยดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นางสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านใส้จ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายทองย่อม สาครสูงเนินโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการ
4. นางสาวภัทฐิรา จันทะคามโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเจษฎากรชัย เรืองสมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร พิชัยโรงเรียนสมศรีมะแปบฯกรรมการ
3. นางรัตน์สุดา จำปามูล จำปามูลโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
4. นายสุรชิต แก้วพระนามโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่ากรรมการ
5. นางสาวภัทยา เรืองทองโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ถิ่นสุขโรงเรียนหนองขามหัวหนองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอุริด พลศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กรรมการ
3. นายอัครเดช อัครวิสุทธิเจริญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรังโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายฉลอง สัตพันธ์โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายพนมพร พันธุ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายไสว มุสิกะเจริญโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นายธกร ภูถาวรโรงเรียนบ้านอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายสุรชิต แก้วพระนามโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่ากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วิฑิตธุรนัยโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ลามะใหโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นายมงคล สงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อุตศรีโรงเรียนบ้านอุปราชกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมเดช อิ่มสำอางโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเดียร์ ศรีถาวรโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายสุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นายปราโมทย์ เมธาธีระวัฒน์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางมุกดารักษ์ ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วงษ์ราชาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางแปลงใจ แดงงามโรงเรียนบ้านจำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านยาง (ทวงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางผกาวดี แพงวิเศษโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายปองภพ ภูจอมจิตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ภูชะล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นายภักดี ขัติยะมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ เหง้ามูลโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายชนะ แสนวิชาโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นายจรัส พาเหลี่ยมโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวระพง ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรพัชร เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
3. นางจงรักษ์ เข็มพิลาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงศ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย คันธา โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายสุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาธิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร เจียมใจโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจุฑาธิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางธรัญญา แสงพลสาโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เสตเตมิย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายรำเพย สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพงศ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ กองพลพรหมโรงเรียนบ้านยาง (ทวงวิทยา)กรรมการ
3. นายวีระพล ประวันเนย์โรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
4. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเดช อิ่มสำอางโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย พิริยะวิไลโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
3. นางทัดสุดา ธนูสาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ โรจนพรโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นายอรรคเดช อ่อนจินดาโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายภักดี ขัติยะมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวระพง ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
3. นางยุวรีย์ ประพรมมาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายบุญจันทร์ ไตรเสนีย์โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"กรรมการ
5. นายสฤษฎ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายจำรัส มงคลมะไฟโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายนัทธ์ชนัน บุราณรมย์โรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ วงศิลาโรงเรียนบ้านใส้จ่อกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ จันทรเสนาโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุวรรณเพ็งโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
5. นางลักขณา ฮวดวงษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประจิต ทัพธานีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นางเกตน์สิรินทร์ ละครไชยโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประจิต ทัพธานีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางเกตน์สิรินทร์ ละครไชยโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นางสาวฐิติยา สายเมืองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวฐิติมา สายเมืองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวฐิติยา สายเมืองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวฐิติยา พลศรีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสังคม คำดีโรงเรียนบ้านโขงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสังคม คำดีโรงเรียนบ้านโขงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสังคม คำดีโรงเรียนบ้านโขงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสังคม คำดีโรงเรียนบ้านโขงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร สมบัติตราโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สมบัติตราโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร สมบัติตราโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สมบัติตราโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นาย วัฒนา ปะกิคาโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
6. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปะกิคาโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
6. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ปะกิคาโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
6. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปะกิคาโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
6. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายถนอม ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายถนอม ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายถนอม ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายถนอม ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายนิเวศ เอี่อมสุวรรณโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมเดช บุญพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมเดช บุญพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ นามแก้วโรงเรียนบ้านส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ปางลิลาสโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางอุษณีย์ โรจน์เขษมศรีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
5. นางจารุยา นนทะเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ นามแก้วโรงเรียนบ้านส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสลี ไชยอุยโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางจารุยา นนทะเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัติยาภรณ์ เกตุมาลาโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้นกรรมการ
3. นางกาญจนารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
4. นางกัญญาภัค นูวบุตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองประธานกรรมการ
2. นางรัติยาภรณ์ เกตุมาลาโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้นกรรมการ
3. นางกาญจนารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
4. นางกัญญาภัค นูวบุตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางนัยนา เลิศล้ำโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์โรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางพรชณิตา พวงอุไรโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
3. นางสาววัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัยโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวณัฐวิภา สุดแท้โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายคงเดช ศิริมาเทพโรงเรียนบ้านโคกลิ่นประธานกรรมการ
2. นายอายุธ รัตนะปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายจำรัส ยศเฮืองโรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กกรรมการ
4. นายไสว มุสิกะเจริญโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
5. นายวีระพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอายุธ รัตนะปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นายไสว มุสิกะเจริญโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
3. นายจำรัส ยศเฮืองโรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissZhu Junโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายอิสระ ลีลาโรงเรียนบ้านดอนพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLui Yuhanโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ปัดไธสงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กรรมการ
3. นางลัดดา ศรีประทุมโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLui Yuhanโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)กรรมการ
3. นางลัดดา ศรีประทุมโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พรรณะโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายณรงค์ มีแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางสุนทรีย์ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านนานกเขียนกรรมการ
5. นายราชนิกุล ช่วยศรีโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายบุญกอง ศิริมาตย์โรงเรียนมัธยมชาญวิทยากรรมการ
4. นายบุญเลิศ ธนาเดชชาวัฒนากุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
6. นายณยศพล แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านสมศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมะณีนุช ทำคามโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)กรรมการ
3. นางกิตติพร ทองกองโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ภูสีโสมโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอวยชัย เลิศยะโยโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานประธานกรรมการ
2. นายนพรุจ แก้วสีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่ากรรมการ
3. นายประมวล อัคฮาตศรีโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรเพ็งโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านใครนุ่นกรรมการ
3. นางสุดาจันทร์ ไชยโวหารโรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางอาภาภัทร พลเรืองทองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐริกา ถาวรจันทร์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดงประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ วงศ์นากลางโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
3. นางศิวพัชร ไชยเดชโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)กรรมการ
4. นางนางกนกอร สิงห์โสภาโรงเรียนวังแสงกรรมการ
5. นางสาวปภาสินี ปะเสระกังโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน อาสาสีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางรสริน สงครามสีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสำรวย คันธาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางเอมอร ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน อาสาสีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางรสริน สงครามสีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสำรวย คันธาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางเอมอร ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุธาทิพย์ นาถมทองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางนงค์รัก ทิพย์โยธาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางธัญพร ใบปอดโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายสุทอน ไชยโวหารโรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการ
5. นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิฐ ใต้ศรีโคตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญพร ใบปอดโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสาวธนัษภร ไชยสอนโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกำชัย สารมาคมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายวัชรกูล รัชโพธิ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายนพดล อุบลเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา บุตราโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ศรีสารคามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์กรรมการ
3. นางอภิฤดี พุฒลาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายพิรุฬ วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เหล่าพิเดชโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นางประชุมพร คำวิแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เอื้ยงเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภพสันต์ พานชมภู โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางระเบียบ ปานเพชรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาววาสนา เทิงชนโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมยศ วรามิตรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายสุพันธ์ สระมูลโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการ
3. นางลัดดา เชษฐสุราษฎร์โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ อาสาทำโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
5. นางณิชรัตน์ แสงสีโรงเรียนพระกุมารสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประหยัด บุญเรืองโรงเรียนบ้านคันธาร์ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ยิ่งยงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวณิชรัตน์ แสงลีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายพิทักษ์ แก้วภูมีโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พละไกรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางวงเดือน ชัยแก้วโรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส วิชาสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์โรงเรียนบ้านอุปราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนภศรณ์ โสมาโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
3. นางจำลองลักษณ์ ศรีปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกองสี ศิริภูธรโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ อะโนราชโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ชากำนันโรงเรียนบ้านหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวทองเย็น ขันขวาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานกรรมการ
5. นางสมปอง เคนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ชากำนันโรงเรียนบ้านหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวทองเย็น ขันขวาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานกรรมการ
5. นายสมปอง เคนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเอี่ยมจิต จันทรโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐ สมภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสุภาณี วงชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางอังวิสา เขียวสดโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ มาตเลิงโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารภี เนื่องพระแก้วโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายสุภาณี วงชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางอมลวรรณ เพ็ชรสังหารโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อนันตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายบุญยู้ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นางคำใบ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ศรีกะกูลโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นายอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง รักษภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
4. นางรัชนี มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ ปริวันตาโรงเรียนอนุบาลบรบือประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
3. นางสุดใจ แซ่เอี้ยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาวโชติรส มหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายปรเมศร์ ศรีรักษาโรงเรียนนิคมบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารีโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นางศุภพิชญ์ มีแก้วโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางทองใส โยธะคงโรงเรียนยางห่างโนนทันกรรมการ
4. นางอนงค์ สิทธิสารโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายครวญคิด เข็มพิลาโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชญาภา น่าบัญฑิตย์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางบุญล้ำ มาตเลิงโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
3. นางประกายมาศ จันทะดวงโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กรรมการ
4. นางวิภากรณ์ พาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
5. นางพันธ์นิภา คำแก้วโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางใยยะดา จันทะนามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ มีแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางประกายมาศ จันทะดวงโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กรรมการ
4. นางมุกดา วิเท่ห์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
5. นายบุญวัฒน์ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเย็นใจ โมฆรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาดประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร พิมภูธรโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
3. นางกัลยา ปัสสาโกโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
4. นางจีรภัส ขานหยู่โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางนงนุช กาญจนะลาภโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชนาภรณ์ เพาพานโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร พิมภูธรโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
3. นางกัลยา ปัสสาโกโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
4. นางจีรภัส ขานหยู่โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางจิตรวรรณ กาญจนะลาภโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโลประธานกรรมการ
2. นางพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางกรกมล ภาษีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ์ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโลประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางกรกมล ภาษีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ์ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ ชนสิฎษ์ดิษฐกรโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองกรรมการ
3. นางจารุณี ศิวารัตน์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นางฤดีรักษ์ เพาพานโรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อยกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ชนสิฎษ์ดิษฐกรโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองกรรมการ
4. นางจารุณี ศิวารัตน์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสว่างจิตร ทัศครโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางมะลัยทอง ดวงตาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางกิ่งกมล บุปผาทาโนโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางบัวผัน ทับชาโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการ
5. นางจิราวรรณ เรืองสมบัติโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจารุวรรณ ไชยวงษาโรงเรียนบ้านกุดซุยประธานกรรมการ
2. นางยุพา เขียวพรมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)กรรมการ
3. นางผ่องศรี แวงวรรณโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเบญจมาศ พลอยศรีทองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางปรียาพร ไชยวงษาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเรืองโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางนฤมล ขามธาตุโรงเรียนชุมบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
3. นางอัมพร นาเรืองโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นางนฤมล ขามธาตุโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเรืองโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางนฤมล ขามธาตุโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประภาส ทัตติวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางศริญญา เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางนุจรี เพียโคตรโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสุเมตตา จันทร์ราชโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางมาลา อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางบาหงัน กันเมร์โรงเรียนบ้านโนนเกษตรกรรมการ
3. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เพียรอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาด กรรมการ
4. นางอรวรรณ ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เพียรอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาด กรรมการ
4. นางอรวรรณ ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสาวธษกมณ จำปาแสงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสาวธษกมณ จำปาแสงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสาวธษกมณ จำปาแสงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสาวธษกมณ จำปาแสงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสาวธษกมณ จำปาแสงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทุ่มโมงโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกองโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวกมลกาญจน์ อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
5. นางสาววิมลลักษณ์ เหล่าขัติยะโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นางสาวลักษณา ภูจำปาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทุ่มโมงโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกองโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวกมลกาญจน์ อุทัยเรือง โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
5. นางสาววิมลลักษณ์ เหล่าขัติยะโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นางสาวลักษณา ภูจำปาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทุ่มโมงโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกองโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวกมลกาญจน์ อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
5. นางสาวลักษณา ภูจำปาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวอังคณา โคราชโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
3. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางสาวอังคณา โคราชโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวอังคณา โคราชโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวอังคณา โคราชโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวอังคณา โคราชโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรนันท์ แก้วจันทาโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายนฤสรรค์ บุดสีสวยโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีกรรมการ
3. นางศิริพร พิมพ์ภักดี์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางอรทัย เหล่าสะพานโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการ
5. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกมล แสงบุญโรงเรียนบ้านดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาดกรรมการ
3. นายประสงค์ โฮมราชโรงเรียนบ้านฝายป่าบัวกรรมการ
4. นางจารุญา นนทเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองสุก อมรสิทธิกุลโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ม่วงแสนโรงเรียนชุมชนบ้านลาด(มิ่งเมือง)กรรมการ
3. นางรันดร โคตรสังข์โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ากรรมการ
4. นางอรวรรณ ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางนวลละออง ลีลาโรงเรียนบ้านดอนพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิพล ชาสมบัติโรงเรียนบ้านดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นางคำยอด บุญใบโรงเรียนบ้านม่วงโพธื์ศรีกรรมการ
3. นางสาวสุรินญา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสวาส หาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำกรรมการ
5. นางภัทรวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง วิชัยภูมิโรงเรียนบ้านยางห่างโนนทันประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
3. นางราตรี จันทร์โสภณโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จันทริมาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนาโรงเรียนบ้านนิคมบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางละมุล แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการ
3. นางดวงพร วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำภะวาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นายประยูร ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ถาวรจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายเอกเปรม ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นางเพียรศรี ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ศรีละครโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางอาวร ทองชมภูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางจิระพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา เกตุชราโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายสมัย พรมบุตรโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]