หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/1, ป.1/2 17 พ.ย. 2559 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/3, ป.1/4 17 พ.ย. 2559 09.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.4/5, ป.4/6 17 พ.ย. 2559 09.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.4/7, ป.4/8 17 พ.ย. 2559 09.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/5, ป.1/6 17 พ.ย. 2559 09.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/7, ป.1/8 17 พ.ย. 2559 09.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.1/9, ป.6/8 17 พ.ย. 2559 09.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/2, ป.6/3 17 พ.ย. 2559 09.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/4, ป.6/5 17 พ.ย. 2559 09.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 6 ห้อง ป.6/6, ป.6/7 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี 17 พ.ย. 2559 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.5/1,5/2,5/3 17 พ.ย. 2559 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.5/4,5/5,5/6 17 พ.ย. 2559 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.4/2,ป.4/3 17 พ.ย. 2559 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.5/7,5/8,4/1 17 พ.ย. 2559 09.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 201 17 พ.ย. 2559 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 203 17 พ.ย. 2559 09.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 303 17 พ.ย. 2559 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมประถม 17 พ.ย. 2559 13.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 3 17 พ.ย. 2559 09.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 502 17 พ.ย. 2559 09.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 402 17 พ.ย. 2559 09.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 301 17 พ.ย. 2559 09.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 404 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1-2 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1-2 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1-2 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3-4 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานอเนกประสงค์ (ตึกอนุบาล) 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานอเนกประสงค์ (ตึกอนุบาล) 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานอเนกประสงค์ (ตึกอนุบาล) 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ป.2/8 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ป.2/8 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ป.2/9 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
14 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
15 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
16 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
17 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
18 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
19 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้องดนตรี 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
21 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
22 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารดนตรี ห้อง อาคารดนตรี 17 พ.ย. 2559 10.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 14.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารห้องสมุด ห้อง อาคารห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00
5 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารห้องสมุด ห้อง อาคารห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง PINKU 1 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง PINKU 2 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง PINKU 3 17 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามวอลเลย์บอล 17 พ.ย. 2559 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/1 17 พ.ย. 2559 09.00
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/2 17 พ.ย. 2559 09.00
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/5, 3/6, 3/7, 3/8 17 พ.ย. 2559 09.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/3, ป3/4 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมประถม 17 พ.ย. 2559 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอนุบาล 17 พ.ย. 2559 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอนุบาล 17 พ.ย. 2559 13.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.102-102 17 พ.ย. 2559 09.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 1-2 17 พ.ย. 2559 09.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 2-3 17 พ.ย. 2559 13.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เด็นท์ 1 17 พ.ย. 2559 13.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 3 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารอนุบาล ห้อง อ. 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
13.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารดนตรี 17 พ.ย. 2559 09.00
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง อนุบาล 1/1 17 พ.ย. 2559 09.00
3 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง อนุบาล 1/2 17 พ.ย. 2559 09.00
4 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง อนุบาล 1/3 17 พ.ย. 2559 09.00
5 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00
6 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ มนตรี ; 086-8593200 : นายกันตธี เนื่องศรี ; 089-6360640 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]