รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงมนฑิตา  สุขลี
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  คำบุ่ง
 
1. นางสุวัน  วิเศษศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายภานุุพงษ์  คนหาร
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำมุงคุณ
 
1. นางปัทมา  ขันตี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ท้าวพรหม
 
1. นางนวกนก   โฉมลักษณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บับพาน
 
1. นางชมัยพร  เสียงล้ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  คำศรีทา
 
1. นางธารทิพย์  โคตรสุโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กหญิงอรทัย  ยืนยง
 
1. นางนพรัตน์  หมดทุกข์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์   โพธิ์จันดี
 
1. นางกุลวดี   ใจสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   ผิวงาม
 
1. นางศรีสุภา   ปาวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1. นางสาวจิรัชญา  ไชยยายงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤช   เจตเขตกรรณ์
2. เด็กชายธงชัยธีรเดช   คนไว
3. เด็กหญิงวิสุดา  ซาเสน
 
1. นางสาววรางรัตน์   คนไว
2. นางสุศิรินทร์   ซาเสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ปะอุ
2. เด็กหญิงนิธิพร  ผายพันธ์
3. เด็กหญิงปทุมเกสร  ผิวผ่อง
 
1. นางปริญญา  ผิวขำ
2. นางสาวทิพวรรณ  ชิณวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชูรส
2. เด็กหญิงฉัตรชนี  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงมุตตา  มูลพรม
 
1. นางเกรียงวัลย์  แสนโคตร
2. นางวริศรา  พลธะรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1. เด็กหญิงกุลฤดี   สารมโน
2. เด็กชายศาสตราพงษ์    ร่วมทอง
 
1. นางศรีสุภา   ปาวงศ์
2. นางลดาวัลย์   ปั่นตุ้ย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงนิชานาถ  พรหมเสนา
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
2. นางสาวสุกัญญา  อินพรหมมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
 
1. นางสาวชลธิชา  นาคประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1. เด็กชายพีรพัฒ   อินพรมมา
 
1. นางเยาวมาลย์   คนขยัน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กชายธรรมากร   สุขตาม
 
1. นางดาวรุ้ง   คุ้มนายอ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงมุกดา  มงคลสุภา
3. เด็กหญิงโชติกา  ทวีโคตร
 
1. นางสาวนัชดาพร  แสนณรงค์
2. นายเชิงชาย  รูปสวย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุตตะ
2. เด็กชายธนาวิช  แสนศรี
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ใจทัด
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นางสาวเอื้องดอย  ซาเสน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงจีรพัส  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงชลิตา  ชัยโยชยณัฐ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  คนหาญ
2. นางเสาวลักษณ์  ธรรมวงศา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงจิตติมา   นาโสก
2. เด็กหญิงจิตราวดี   ศรีประสงค์
3. เด็กหญิงธิดาพร  พันไชย
 
1. นางสุธิดา   ก้อนคำ
2. นางนราวดี   จันทะวงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กชายวรเมธ   ประเชิญเชื้อ
2. เด็กชายวิชญ์พล   สายโสม
 
1. นางประทุมวัลย์  ทองมนต์
2. นางสาวกันย์ชิสา  สามารถ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กชายธนกฤต  ภูนาชำ
2. เด็กหญิงพัชรี  ผิวเหลือง
 
1. นางฐิตินันท์  รินทราช
2. นางสาวทิพวรรณ  ผิวเหลือง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์
 
1. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี
 
1. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  โคตรพรม
 
1. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำภีระ
2. เด็กหญิงนิยนันท์  เรืองรองวรรษ
3. เด็กหญิงภาณิชา  วุฒิจำนงค์
 
1. นายวัชรากร  คงกันกง
2. นางจุฬาพร  ศิริสิทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชะเอม
2. นางสาวพัชริดา  สระบัว
3. นางสาวพิชญากร  ศรีอุบล
 
1. นางอารีย์ยา  สอนวงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กหญิงชญาดา  ปัตพี
2. เด็กหญิงศุภากร  อ่อนสี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สียางนอก
 
1. นางสาวนิลุบล  วาปี
2. นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงศิริญญา  พันธ์คูณ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปรือทอง
3. เด็กหญิงอมร  หล้าคอม
 
1. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
2. นางแสงมณี  อยู่พุก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1. เด็กหญิงน้องอนงค์  โคชขึง
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ม่วงดี
3. เด็กหญิงอนิสา  โพธิ์ไทร
 
1. นางหนูรัก  ไตรยศ
2. นางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตูม 1. นางสาวจิรภา  ขันทอง
2. นางสาวปิยะดา  หาศิริ
3. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ญคำ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ  เชื้อคมตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต้นยวด
2. เด็กหญิงณัฏฐา  โสมนัสนานนท์
3. เด็กหญิงวรางคนาง  รูปดี
 
1. นางนัยนา  ยืนยั่ง
2. นางสาวอาภัสสร  กลางประพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 1. เด็กหญิงชลดา  รูปดี
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  คำลือไชย
3. เด็กชายเศกสิทธิ์  ตะวังทัน
 
1. นางนัยนา  ยืนยั่ง
2. นายประจักษ์  ยืนยั่ง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายนันทปรีชา  คำพิลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จำเนียร
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1. เด็กชายภูวเรศ  เสน่หา
2. เด็กหญิงรสริน  สุภารัตน์
 
1. นายทินกร  วิชิตพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  รัตนวัน
2. เด็กชายวัชรชัย  ศรีจันทร์รัก
 
1. นายสัณหวัจน์  พงศ์เครือคำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญวาล
2. เด็กชายสุพศิน  สมคิด
 
1. นางสาวชุดานันท์  วงศ์กระโซ่
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 1. เด็กชายทรงสุนันท์   ไชยเพชร
2. เด็กชายเจษฎา   ไชยเพชร
 
1. นายธวัชชัย  คำมุงคุณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายอนพัทย์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายวัชรินทร์   เชื้อกุณะ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กชายภาคภูมิ  มริสาร
2. เด็กชายอติชาติ  พิมพ์สุด
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ซาเสน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงกุลดา  ยืนยง
2. เด็กหญิงชลธิชา  คนยืน
3. เด็กหญิงยิ่งรักษ์  ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงวิริยา  คนยืน
5. เด็กหญิงอนันตญา  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวรัศมี   ตรีเพ็ชร์
2. นางสาวอัญมณี  หงษ์คง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงทัศราภรณ์  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพรรณณิภา  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงมลิวรรณ  ปัญญาวิชัย
5. เด็กหญิงวนิดา  สีวะสา
 
1. นางสาวรัศมี   ตรีเพ็ชร์
2. นางสาวพรพรรณ  ลาร่องคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยือรัมย์
2. เด็กหญิงชุติมา  รักเถาว์
3. เด็กหญิงบุษบา  แข็งแรง
4. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยง
5. นายสิรดนัย  ยืนยง
 
1. นายสุพจน์  ชิณวงษ์
2. นายเอื้อชัย  คำปาน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองผา
2. เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม
3. เด็กหญิงตรีทิพยวิภา  โทนแก้ว
4. เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร
5. เด็กหญิงนิติพร  วงเวียน
 
1. นางรัตนา  หาญเจริญ
2. นางรัตติยา  ศรีนาม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูล้อม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทนอุบ
2. เด็กหญิงพุทธธิดา  โพธิ์ไทรย์
3. เด็กหญิงศิรารัตน์  แดงบุตร
4. เด็กหญิงสุภัทรา  พลแก้ว
5. เด็กหญิงอิศราลักษณ์  ปิยะนิยม
 
1. นางสุราลัย  บุราณเดช
2. นางสาวสุรีย์พร  อัฐนาค
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงดวงใจ  เมืองมีศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ซาเสน
3. เด็กหญิงลลิดา  ซาเสน
4. เด็กหญิงสราสิญา  อรมาตย์
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงค์ละคร
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางจีรวรรณ   กำลังเลิศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันทิมา  ปาหลา
2. เด็กชายจิตรกร  ละออ
3. เด็กหญิงบุญยรัตน์  เกตุฉิม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  คล่องดี
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยบัน
 
1. นายชนะ  ก้านสันเทียะ
2. นางรสา  ก้านสันเทียะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1. นางสาววิลาวรรณ  คำนนท์
2. เด็กชายวีรภาพ  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิสา  ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงอิสระพงษ์  มหาจันทร์
5. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีเชียงสา
 
1. นายวุฒิชัย  ธรรมวงศา
2. นายทัยรัตน์  ผาพองยุน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กชายกฤษนะ  เชื้อวังคำ
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชื้อคำจันทร์
5. เด็กชายจักรพงษ์  ปัญญาวงค์
6. เด็กหญิงชัญญานุช  พลศักดิ์ขวา
7. เด็กหญิงทรงอัปสร    อัคบุตร
8. เด็กชายธนาธิป   หิรัญอธิมาตร
9. นายธีรพล  เชื้อคำฮด
10. เด็กชายนันทวัฒน์  เหง้าโอสา
11. เด็กชายนันทวัฒน์  ฟักสุวรรณ
12. เด็กหญิงบุศราคำ   เจ๊กอร่าม
13. เด็กหญิงประภาพร  เชื้อวังคำ
14. เด็กหญิงภาวินี  เชื้อคำจันทร์
15. เด็กชายรัฐพงษ์   เชื้อคำจันทร์
16. เด็กหญิงรุจิรา   สอนคร้าม
17. เด็กหญิงศุจีภรณ์  เชื้อคำจันทร์
18. เด็กหญิงสุลักขณา   จันโทวาท
19. เด็กหญิงเกษรินทร์   ขันดวง
20. เด็กหญิงเอมอร  โต้สาลี
 
1. นางไพรวัลย์  อินภูวา
2. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
3. นางรักมณี  สุระเสียง
4. นายประจักษ์  อินทร์แพง
5. นายสนิท  เชื้อคำจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วาปี
 
1. นางนงลักษณ์  สมสอน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 1. เด็กหญิงเมลิสา   เพชรสังหาร
 
1. นางพิมพ์จันทร์  อุุนยะนาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งเปือย 1. เด็กหญิงนภารัตน์  กลางประพันธ์
 
1. นางสาวแสงเดือน  เสียงหวาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงบุญสิตา   ปัญญา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   เมืองโคตร
 
1. นางกุลวดี   ใจสุข
2. นางดาวรุ้ง   คุ้มนายอ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โฉมเฉลา
2. เด็กชายอภิชาติ   ใจสุข
 
1. นางกุลวดี   ใจสุข
2. นางพักตร์พิมล   ยืนสุข
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   พาลึก
2. เด็กชายธวัชชัย   ใจสุข
 
1. นางกุลวดี   ใจสุข
2. นางสาวภัสรา   เมืองโคตร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาณ์  อินธิเสน
2. เด็กหญิงณิฐิวดี  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงนันธิดา  คนหาญ
4. เด็กหญิงปรัชญาทิพย์  ชุมนวล
5. เด็กหญิงฝุ่นทิพย์  มหาวงศ์
6. เด็กหญิงพัชญาพร  ศรีสุภา
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ไตรยวงค์
8. เด็กหญิงรุจิรา  ทุมเสน
9. เด็กหญิงศิริพร  สุพรรณโมก
10. เด็กหญิงเปรมวิกา  อิ่มพรมานะ
 
1. นางเบ็ญจรงค์  วิเศษศรี
2. นายสุดตา  ไตรยวงค์
3. นางบังอรศรี  ไตรยวงค์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีบัว
2. เด็กหญิงนริศรา  วาปี
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีโยหะ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ยิ้มแก้ว
5. เด็กหญิงปภาวี  แสนต่างใจ
6. เด็กหญิงภัทราภา  แสนต่างใจ
7. เด็กหญิงสวรส  ขันติกุล
8. เด็กหญิงสาริตา  ทองมินทร์
9. เด็กหญิงสุจิรา  กงนะ
10. เด็กหญิงสุภาพร  แสงวงค์
 
1. นางสาวกันตินันท์  คุณธรรม
2. นายอุดม  การะพัตร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายจักรพันธ์  โคตรพรม
3. นางสาวชลิดาพร  คำนนท์
4. นางสาวธัญสุดา  พรมวงค์
5. นางสาวประภาภรณ์  คำนนท์
6. นางสาวพจมาน  เขียวน้อย
7. นางสาวพัชรพร  ไชยชาลี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำนนท์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชเจริญ
10. เด็กหญิงพิชานันต์  สลางสิงห์
11. เด็กหญิงวาสนา  สีทอง
12. เด็กหญิงศศิธร  จำปาสาร
13. นางสาวอภิชญา  บุญขยาย
14. นางสาวอักษราภัค  ศรีสุข
15. เด็กหญิงเกศรา  กิ่งมาลา
 
1. นายนพรัตน์  นารีนุช
2. นางอาภรณ์  นารีนุช
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูมาลา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี
3. เด็กชายธนกร  บุญเนตร
4. เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อไย
5. เด็กหญิงธนิดาพร  ศรีฐาน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ป้องเพชร
8. เด็กหญิงปิยะดา  บับภาร
9. เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที
10. เด็กหญิงรุจิรดา  ตาลเอี่ยม
11. เด็กชายฤทธิพงศ์  ว่องไว
12. เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว
13. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แซ่เท็น
14. เด็กหญิงอรพรรณ  คำแก้ว
15. เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก
 
1. นางอารอน  ผลสว่าง
2. นางประเทียน  จันทิม
3. นางทัศวรินทร์  ตันสมรส
4. นางพัชรี  สุวรรณไตรย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายนฤพนธ์  ยืนยง
2. เด็กหญิงวาเลนี  สุวรรณเสมา
 
1. นายรบชัย  ชัยนนท์
2. นายประภาส  ยืนยง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอรัญธรรม  กุศลาธรรม
2. เด็กชายไชยภัทร  นับกลาง
 
1. นายนพรัตน์  นารีนุช
2. นางอาภรณ์  นารีนุช
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   กุลสุทธิ์
 
1. นายอณุชิณฒ์  เจริญชัยรุ่ง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ผลจันทร์
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. นายชวรินทร์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสรินธร  เลาดี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวชุติมา   โชติมุข
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กหญิงตรีผกา  รุ่งโรจน์
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. นายธนพงษ์  ลมบัวรอด
 
1. นางสรินธร  เลาดี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กหญิงกิรติ  ยืนยง
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมเสนา
 
1. นางสาวทิฆัมพร  อินทรวิเศษ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์
 
1. นางไขแสง  มหาวงศ์
2. นางวันทนา  วรรณธงชัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ธานี
 
1. นางรฐา  สุขพินิจ
2. นางทองเพลิน  ชมพุฒ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรณู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงศ์
 
1. นางไขแสง  มหาวงศ์
2. นางสาวอมรรัตน์   เชื้อหาญ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กชายอธินันท์  อุดมเพ็ญ
 
1. นางสรินธร  เลาดี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 1. เด็กชายนราธร    จอมเกาะ
2. เด็กหญิงปานประดับ   โนนสีราช
3. เด็กชายไพรโรจน์    เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวอิศรากรณ์  แสนคูณ
2. นางชลทิศา  พวงใบดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 1. เด็กหญิงนภิสา   บุญจันดา
2. เด็กหญิงมณิสรา   ผิวขำ
3. เด็กชายวีรภัทร   สุภาพรม
 
1. นางสาวปราณี  อยู่คง
2. นางสาวประคอง  ศรีเมือง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวรรธน์  สีมา
2. เด็กชายธนูเพชร  เหง้าโอสา
3. เด็กชายนิรุตติ์  คำสิริ
 
1. นายวัชระ  ศิริษา
2. นางนิดติยา  เสริมทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายฤทธิเดช  อุปรา
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงอัญญาณี  สุดใจ
 
1. นางลำดวน  เกตราช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วังคะฮาด
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงนันทิยา  คตภูธร
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายมาโนช  ยืนยั่ง
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายสหรัฐ  ขันแข็ง
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  พ่อสียา
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายออมสิน  ทองผา
 
1. นายพรชัย  เสียงล้ำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยืนยั่ง
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  รูปใส
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุจิรา  คนขยัน
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ใจกล้า
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปิยพร  อ่อนศรี
 
1. นางสุปวีณ์  บุตรดีวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่อนศรี
 
1. นายกิตติกร  เมืองโคตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   พุกยอด
 
1. นางศิริกาญจนารัตน์   พละศึก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายสหรัฐ  ขันแข็ง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ทุ่นศิริ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงวิภาณี  ภูกัน
 
1. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาชัย
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
4. เด็กหญิงนวมลวรรณ  แสนวิเศษ
5. เด็กหญิงนันทิยา  คตภูธร
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
7. เด็กชายฤทธิเดช  อุปรา
8. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
2. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
3. นายศักดิ์ไทย  จันทรสาขา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาชัย
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผากา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันแข็ง
5. เด็กหญิงนันทิยา  คตภูธร
6. เด็กชายปฐมพงษ์  เทพาผ่อง
7. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
8. เด็กชายยศภัทร  ยืนยง
9. เด็กชายฤทธิเดช  อุปรา
10. เด็กชายศุภนัฏฐ์  สุวรรณคำ
11. เด็กชายสหรัฐ  ขันแข็ง
12. เด็กชายสุรชัย  มั่งคั่ง
13. เด็กหญิงอัญญาณี  สุดใจ
14. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
15. เด็กชายอุดมศักดิ์  สายแวว
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
2. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
3. นางสาวจันทร์ฑิพร  เขียวขำ
4. นางพรพิมล  ยอดสิงห์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกิรณา  ไชยยายงค์
2. เด็กชายจิรายุทธ  บุตะเขียว
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีมันตะ
4. เด็กชายชณัฐกานต์  อุดโท
5. เด็กชายชโนทัย  สกุลศรีผ่อง
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จำปาพันธ์
7. เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ยืนยง
8. เด็กหญิงณิชกานต์  อาจหาญ
9. เด็กชายธนวัชร  สลางสิงห์
10. เด็กหญิงปราณปริยา  โชคสวัสดิ์
11. เด็กหญิงปวริษา  สิงห์คำ
12. เด็กหญิงผ่องมณี  สุวนาม
13. เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง
14. เด็กหญิงพุทธิดา  วิศรุตมัย
15. เด็กหญิงภัทราพร  วรรณประภา
16. เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี
17. เด็กหญิงวิชญาดา  กลางประพันธ์
18. เด็กหญิงอติกานต์  สุขบัติ
19. เด็กหญิงอริศรา  บุญกุศล
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอุบล
 
1. นางธัญจิรา  ใจสุข
2. นายกิตติกร  เมืองโคตร
3. นายสยาม  ศรีเวียง
4. นายสำเริง  มิระสิงห์
5. นางสาวสุพิชญา  สุวรรณศรี
6. นางเครือฟ้า  อินทรพรหมมา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
3. เด็กชายกล้าณรงค์  เกิดมงคล
4. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
5. เด็กชายจีรวัฒน์  วัตตะโส
6. เด็กหญิงชนากานต์   จิตอามาตย์
7. เด็กชายชัชชัย  คำมุงคุณ
8. เด็กชายชินวัตร  โคตรแสนลี
9. เด็กหญิงชุติกานต์  พ่อธานี
10. เด็กหญิงดวงนภา   วราภิโมกข์
11. เด็กหญิงทักษิณา  คำมุงคุณ
12. เด็กชายธนาทิป  คำมุงคุณ
13. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
14. เด็กชายธวัชชัย  หวานชัยสงค์
15. เด็กชายธีระวัฒน์  คำมุงคุณ
16. เด็กชายนันทพงษ์  อุดนัน
17. นายนันทวัฒน์  ประสงค์ดี
18. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
20. เด็กชายพิทวัส   คำมุงคุณ
21. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ทาศรีภู
22. เด็กหญิงพิยะดา  กันแก้ว
23. เด็กชายภควัฒน์  สิงห์นวน
24. เด็กชายภัทราวุธ  ขันทอง
25. เด็กชายภานุุพงษ์  คนหาร
26. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
27. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
28. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
29. เด็กชายวัชรพงษ์  เชื้อเมืองแสน
30. เด็กชายวัฒนา  คำมุงคุณ
31. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
32. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปฌชาย์
33. เด็กชายสหพัฒ  เนื่องบุรีรัมย์
34. เด็กหญิงสุุพรรษา  ประทุมลี
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
36. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะวราณา
37. เด็กชายอนุพงษ์  คำมุงคุณ
38. เด็กชายอาทิตย์  คำมุงคุณ
39. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
40. เด็กชายโชติชยุตม์  พันธุ์สุวรรณ
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
2. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
3. นางไมตรี  ปังอุทา
4. นางขวัญเรือน  คำมุงคุณ
5. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
6. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
7. นายคุณากร  แสนเยีย
8. นางเพ็ญพัชรา  ไขแสง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุพร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์   สิงห์งอย
3. เด็กหญิงกัญญาภัค   เผ่าพันธ์
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์   แฝงลาภ
5. เด็กหญิงจิตรพร   ผุยคำสิงห์
6. เด็กหญิงจุฑามณี   ฟักจัตุรัส
7. เด็กหญิงชนัญชิดา   ทีสุกะ
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   อินธิแสน
9. เด็กหญิงณัฐนรี   พาลึก
10. เด็กชายธนพล   ศรีประสงค์
11. เด็กชายธนภัทร   ขยายดี
12. เด็กหญิงธราภร   ฉายศรี
13. เด็กชายธัญเทพ   คำโยธา
14. เด็กชายธีรากร  พาลึก
15. เด็กหญิงนงนภัส   ใจสุข
16. เด็กหญิงนรีกานต์   อินปาว
17. เด็กหญิงนฤมล   ศรีประสงค์
18. เด็กหญิงนวลอนงค์   บางทราย
19. เด็กหญิงนวิยา   หลักทอง
20. เด็กหญิงปุณยวีร์   สมหมายธนภัทร
21. เด็กหญิงพรไพลิน   พาลึก
22. เด็กชายพลายชุมพล   กิตตน์การุญ
23. เด็กชายพัชธิพงศ์   ประธรรมโย
24. เด็กหญิงพีรดา   แพงโสดา
25. เด็กหญิงภัคพิรมย์   บุตทศ
26. เด็กชายมงคลชัย   จันทโคตร
27. เด็กหญิงวิสสุตา   แก้วมาลา
28. เด็กชายศัตษ์ตเณติ   พรมดี
29. เด็กหญิงศิริหญิง   เผ่าพันธ์
30. เด็กหญิงสิริยากร   แพงหอม
31. เด็กหญิงสุกัญญา   ปัญญาแก้ว
32. เด็กหญิงอรอมล   อินปาว
33. เด็กหญิงอริสา   ใจช่วง
34. เด็กหญิงอัจฉรา   ดีมิตร
35. เด็กหญิงอารียา   เมืองแวง
36. เด็กชายเกรียงศักดิ์   เอื้อเฟื้อ
37. เด็กชายเสรีชน   ทองพั้ว
38. เด็กหญิงเสาวภาคย์   เผ่าพันธ์
39. เด็กชายโชติชยุตม์   ห้องแซง
40. เด็กชายไชยวัฒน์   จันทรโคตร
 
1. นายครรชิต   พงษ์เจริญ
2. นายสนิท   ไชยบุตร
3. นางอัญญาณี   ทองผา
4. นางนงค์ลักษณ์   โสมดา
5. นายธีรวุฒิ   สุวรรณไตรย์
6. นางสาวจุฑารัตน์   ทวีโคตร
7. นางนิภาภรณ์   สอนเม่น
8. นายมงคล   ตรงเที่ยง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กชายธีรภัทร   ใสสุข
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายธนวัฒน์   ไชยยงค์
 
1. นายอุดมทรัพย์   เชิดโกทา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งขาม 1. เด็กหญิงธนนภา   เมืองโคตร
 
1. นายปิยะวัตร  นวลลักษณ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กหญิงสุรตินา   วิชัยวงษ์
 
1. นายกาญจน์ธนัต  ธัญญอัครพัฒน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายอนันดา   ศรีประสงค์
 
1. นางสาวศรีจิตรา   เมืองโคตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายศุภชัย   สร้อยแก้ว
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกรรติมา   ดวงจิตร
 
1. นางสาวศรีจิตรา   เมืองโคตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ปัตนุ
 
1. นายภูวดล  ชาธิราช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กชายคเณศ  ไตรยวงศ์
 
1. Mr.Dindo  Bartolome
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายธีรพล   เชื้อคำฮด
 
1. นายคำแถน  สุคำภา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงภัคพสุตม์   จิน
 
1. นางสาวรัชอินทร์   พันพั่ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ปัตนุ
 
1. นายภูวดล  ชาธิราช
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธนกฤษ  โคตรลือไชย
 
1. นางสาวศรีจิตรา   เมืองโคตร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 1. นายเกรียงไกร  มลิรัตน์
 
1. นายนันทพล  เรืองริวงศ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์แสง
 
1. นายสมใจ   ศรีจันทร์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีเพชร
 
1. นายวินัย   ดีดวงพันธ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  พรหมเสนา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  โคตรสุโพธิ์
3. เด็กหญิงพรทิวา  พรหมเสนา
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ไชยคูณ
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ไตรยพันธ์
6. เด็กหญิงอนัญญา  พรหมเสนา
7. เด็กชายอัครพล  พิกุลศรี
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรหมเสนา
9. เด็กหญิงอุดมพร   ปิยมณีกุล
10. เด็กชายเจษฎา  พรหมเสนา
 
1. นายศุภชัย  เวียงสิมา
2. นายเปรมปรีชา  ใจตรง
3. นางปนัดดา  งามสมบัติ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกธร  คำคูณ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  บรรพชาติ
3. เด็กชายกิตตินันท์  ถิระอัมพรพิชญ์
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ประสารศรี
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุภวินน์
6. เด็กหญิงชลิตา  วิชาผา
7. เด็กชายชานน  สิงห์ศร
8. เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  ขุนศรี
9. เด็กหญิงณัฎฐมณี  ดีดวงพันธ์
10. เด็กหญิงณัฐพร  กุโบลา
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรถมนัตถุ
12. เด็กหญิงธารารัตน์  เมืองโคตร
13. เด็กชายธีรภัทร  ไชยยายงค์
14. เด็กชายนิพพิชฌน์  หุตะโชติ
15. เด็กหญิงนุสบา  กางโสภา
16. เด็กหญิงปณิตา  ไวว่อง
17. เด็กชายปรพล  ศิริบุญชัย
18. เด็กหญิงปัทมพร  สุพร
19. เด็กชายปิยะพัฒน์  รัชอินทร์
20. เด็กหญิงพราววลี  น่วมนวล
21. เด็กหญิงพลอย  มงคุณ
22. เด็กหญิงพัชรศรี  ทวีโคตร
23. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ธิพรพรรณ
24. เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์
25. เด็กหญิงภูมิพัสวี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
26. เด็กหญิงภูอิศรา  บุญเลิศ
27. เด็กหญิงยศวดี  วงศ์ศรีทา
28. เด็กชายระพีพัฒน์  ราชิวงศ์
29. เด็กหญิงรัตนากร  ไชยยายงค์
30. เด็กหญิงวรรณพร  มูลพรม
31. เด็กหญิงศศิประภา  วงคำจันทร์
32. เด็กหญิงศิรินทรา  ทองชุม
33. เด็กชายสถาพร  พลโลกา
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยพันธ์
35. เด็กหญิงสุธัญญา  ดีดวงพันธ์
36. เด็กหญิงสุพินญา  ภาคภูมิ
37. เด็กหญิงสุภัคษา  บุญเจริญ
38. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผิวขำ
39. เด็กชายเดชากุล  อัคศรี
40. เด็กหญิงเนตรนภัส  อ่วมไผ่
 
1. นางธัญจิรา  ใจสุข
2. นายกิตติกร  เมืองโคตร
3. นายสยาม  ศรีเวียง
4. นายสำเริง  มิระสิงห์
5. นางสาวสุพิชญา  สุวรรณศรี
6. นางเครือฟ้า  อินทรพรหมมา
7. นางบุญถนอม  ไกรยะนา
8. นายเกริกไกร  หนองสูง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรรณ  คำคนซื่อ
2. นางสาวกัญญาวีร์  โคตรพรม
3. เด็กหญิงกาญจนา  โคตรพรม
4. นางสาวจันทกานต์  เสนาน้อย
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โคตรพรม
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รุ่งขจร
7. เด็กหญิงชลธิตา  หวายเหลา
8. เด็กชายชาญวิทย์  คำมุงคุณ
9. เด็กชายณรงค์  คำโยธา
10. เด็กหญิงณัฐริกา  พ่อหลอน
11. นายทะนง  คำโยธา
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พันโย
13. เด็กหญิงนัญฑริกา  ไชยเพชร
14. เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์กระโซ่
15. เด็กหญิงนุชธิตา  คำมุงคุณ
16. เด็กหญิงน้ำฝน  บาดตาสาว
17. เด็กหญิงประภาพร  แถวไธสง
18. นางสาวปรารถณา  เจนสรรพการ
19. เด็กชายพงศกร  ไชยนา
20. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  โคตรพรม
21. เด็กหญิงพิมนภา  ประทุมลี
22. เด็กชายพิสิษฐ์  โคตรพรม
23. เด็กชายพีระพงศ์  คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงภัสสร  คำคนซื่อ
25. เด็กหญิงวัลยา  โคตรพรม
26. เด็กหญิงศรุตา  วงค์คะสุ่ม
27. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คำมุงคุณ
28. นายสิทธิโชค  ประทุมลี
29. เด็กหญิงสุธิดา  แสงพรมชารี
30. เด็กหญิงสุนันทา  คำมุงคุณ
31. เด็กชายอนุชา  เชื้อเมืองแสน
32. นางสาวอภัสสรณ์  ประทุมลี
33. นางสาวอรปรียา  โคตรพรม
34. เด็กหญิงอรสา  ไชยเพชร์
35. เด็กชายอัมรินทร์  แก่นแก้ว
36. นางสาวอารียา  วงค์กระโซ่
37. นายอุไลฤทธิ์  เชื้อวังคำ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อเมืองแสน
39. เด็กชายเทวฤทธิ์  คำมุงคุณ
40. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นายชันชิต  คำมุงคุณ
3. นางอรวันท์  ประทุมลี
4. นายสมรัตน์  เชื้อกุณะ
5. นางดาราพร  ทองมหา
6. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
7. นางสาวอุทัยทิพย์  วงค์แสนชัย
8. นางสาวสุภาพร  คำศิริ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   ว่องไว
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   ตื่นเต้นดี
3. เด็กชายณัฐพงษ์    เขจรลาภ
4. เด็กชายธเนศพล    แสนสุข
5. เด็กชายพชร   ว่องไว
6. เด็กชายพิชิตชัย   ว่องไว
7. เด็กหญิงลัดดา    ว่องไว
8. เด็กหญิงวรัญญา   ปลื้มบุญ
9. เด็กหญิงสุครรณา    ว่องไว
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   ว่องไว
 
1. นางสาวอัมภาพร   ว่องไว
2. นางสาวอรอุษา  กับแฟง
3. นางสาวเจนจิรา  ว่องไว
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  สายจันทา
2. เด็กชายชลอ   จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงฐิติพร   สวยลึก
4. เด็กชายดนัย   ว่องไว
5. เด็กชายธวัชชัย    ว่องไว
6. เด็กชายนวพัฒน์    ว่องไว
7. เด็กชายศิขรินทร์   การงาน
8. เด็กหญิงสุลีลาวัลย์   ว่องไว
9. เด็กหญิงอริสรา   ว่องไว
10. เด็กหญิงเกษ   อภัยโส
 
1. นางสาวอัมภาพร   ว่องไว
2. นางสาวโศภิษฐ์  เกษมสุข
3. นางสาวตุลาลัย  อนันต์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงปณิดา  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงศิริพร  หลักโสม
4. เด็กหญิงศิริพรพรรณ  พุ่มไสว
5. เด็กหญิงสุนันทา  ผ่านเมือง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์เสนา
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสนิท
8. เด็กหญิงอาภัสราภา  นาคสุด
 
1. นางสาววารุณี  วังคะฮาด
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
3. นางเฉลิมขวัญ  เหมบุรุษ
4. นางวิไลพร  บุณยากร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวพัชรินทร์  คนคล่อง
2. เด็กหญิงมณีนุช  เชื้อคำฮด
3. นางสาววรรณสา   เชียงล้ำ
4. นางสาววิชชุอร  เหง้าโอสา
5. เด็กหญิงสาริกา  เชื้อคำฮด
6. นางสาวอนงค์นาฎ  เชื้อคำจันทร์
7. นางสาวเกตุวดี   พ่อค้าช้าง
8. นางสาวเก็จมณี  ปักฤทัย
 
1. นางจิตตรา  สุขขา
2. นายกีรติ  ธุลี
3. นายอนุรักษ์  สืบสะอาด
4. นางนันทพร   สายตา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กหญิงชญาดา  แสนโคตร
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  โพธิ์ใต้
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยภักดี
4. เด็กหญิงมายาวี  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงรัชนิดา  แสนโคตร
6. เด็กหญิงวรจิรา  อาจวิชัย
7. เด็กหญิงศิรดา  อาจวิชัย
8. เด็กหญิงอรปรียา  ทวีโคตร
 
1. นายคำพินิตย์  กลางประพันธ์
2. นางนาตยา  กลางประพันธ์
3. นางทวีสินธ์  ลีนาราช
4. นางประกายวันต์  อาจวิชัย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โอสถานนท์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุวงค์ศรี
3. เด็กหญิงจันทิมา  รัตนฐานู
4. เด็กหญิงชนาการต์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงปณัชศมน  โด่งพิมาย
6. เด็กหญิงวริศราพร  วงษ์ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงอรัญญา  ปึ้งตะเนน
8. เด็กหญิงอริสา  ไชยชารี
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางสาววารุณี  วังคะฮาด
3. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
4. นางเฉลิมขวัญ  เหมบุรุษ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงกรวิภา   เนาวนิตย์
2. เด็กหญิงธนัชชภรณ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงบริมาส  เชื้อดี
4. เด็กหญิงพลอยปภัส  เขียวอ่อน
5. เด็กหญิงศริญญา   ไชยจักร์
6. เด็กหญิงสริษา  แสนศรี
7. เด็กหญิงสิตานันต์   มะริสาร
8. เด็กหญิงสิรินภา  ทองรัตน์
9. เด็กหญิงสุชาวดี  มีดี
10. เด็กหญิงสุภาวดี  พงษ์ธัญญะวิริยา
11. เด็กหญิงอรจิรา   สุวะมาตย์
12. เด็กหญิงเกศรา   ผดาเวช
 
1. นางทัสวาท  เชื้อดี
2. นายอภิชาติ  สมไวย์
3. นายธนากร  ซามงค์
4. นางสาวรุธิรา  สกุลไทย
5. นางสาวณิรดา  อุณวงค์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงกนกพร   แจ่มจิตร
2. เด็กหญิงธนิดา  เกิดสุวรรณ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรลุสันต์
4. เด็กชายธีระพงษ์  ชามกระโทก
5. เด็กชายธีระพัฒน์   ชามกระโทก
6. เด็กหญิงปริศนา  สีทน
7. เด็กหญิงพัดลัดดา  ผดาเวช
8. เด็กหญิงสิริยากร  ดวงมณี
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทูลชัย
10. เด็กหญิงสุรัชนา  ผลจันทร์
11. เด็กหญิงสุวิกานต์  สีบุดดี
12. เด็กหญิงเยาวพา  คนเพียร
13. เด็กหญิงโสภา  ยาสภา
14. เด็กหญิงโสรญา  เสนีทัย
15. เด็กชายไพสิฐ  มูลไชย
 
1. นายภานุวัชร์  มุลทา
2. นางสาวศุภิสรา  บุทธิจักร
3. นายทรงยศ  สาธุชาติ
4. นายศุภวุฒิ  บุทธิจักร
5. นางสาวพิชยา  ถาบุตร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายชัชวาล  สีสุวรรณ
2. เด็กชายชาญพิชัย  อุคำ
3. เด็กชายณัฐพงค์  แก้วหาญ
4. เด็กชายณัฐพนธ์  ปากหวาน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมตน
 
1. นายสุริยันต์  รูปงาม
2. นายณัฐชัญ  ยืนยง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายวรกานต์   ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายอานุภาพ   หมู่แสนกอ
 
1. นายชวนชัย   ท้าวบุตร
2. นายปัณฑิตา   ดีดวงพันธ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายนิติรัฐ  โกมล
2. เด็กชายพัทธพล  สุจันดา
3. เด็กชายวชิราวุฒิ  มงคลสุภา
4. เด็กชายสุเทพ  คนดี
5. เด็กชายอติชาติ  ผาอุ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  อนันต์
 
1. นายแสง  โชติบุญ
2. นางจรัสศรี  โชติบุญ
3. นางทิวาพร  ไชยขันธุ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย    สีใส
2. เด็กชายธีรเดช   ดำริเลิศ
3. เด็กชายนันธวัฒน์  ใจช่วง
4. เด็กชายพชรพล   เมืองโคตร
5. เด็กชายอมรเดช  สมสอาด
6. เด็กชายอานนท์    เมืองโคตร
 
1. นายฉลอง    หงษ์ทอง
2. นางแสงเดือน  เมืองโคตร
3. นางนภาศิริ   หงษ์ทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายชาตรี  แข็งแรง
2. เด็กชายธีรเดช  เชื้อวังคำ
3. เด็กชายพงศธร  เมหิ
4. เด็กชายภูวนัย  สาระเกษ
5. เด็กชายวีระวัฒน์  รุ่งโรจน์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  พูลศิลป์
7. เด็กชายอัครพล   โทนแก้ว
8. เด็กชายอัฐฌาณัฐ  แข็งแรง
 
1. นายบุญรับ  สิทธิรัตน์
2. นางปิยะมาศ  ขวานคร
3. นางรุ่งทิวา  จารุจิตร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บับพาน
2. เด็กหญิงชลลดา  บับพาน
3. เด็กหญิงบุษกร  บับพาน
4. เด็กหญิงพูริดา  บับพาน
5. เด็กหญิงภัครวดี  บับพาน
6. เด็กชายวสันต์  บับภาร
7. เด็กหญิงอวัสดา  ฤทธิวงค์
8. เด็กหญิงเมธิตรา  จำปา
9. เด็กชายเศรษฐพงศ์  บับพาน
 
1. นายยุทธการ  กอสุวรรณ
2. นายชัยยะ  พรมพิศ
3. นางสาวสุจิตรา  พรมพินิจ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงจิรกัญญา   ซาเสน
2. เด็กชายจิราธิวัฒน์   ซาเสน
3. เด็กชายฐานันดร   ผานัด
4. เด็กหญิงธัญจิรา   บุทธิจักร์
5. เด็กหญิงรัตนากร   บุทธิจักร์
6. เด็กหญิงรินรดา  เทพรัง
7. เด็กหญิงศูภธิดา  เทพรัง
8. เด็กหญิงสุชญา   ซาเสน
9. เด็กหญิงสุภาวดี   บุทธิจักร์
10. เด็กชายอนุพงศ์  บุทธิจักร์
 
1. นางยุพิน   ศรีอาด
2. นางวิภา   คนหาญ
3. นางสุพัตรา  ใจทัด
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยง
2. เด็กหญิงกฤษณา  เพิ่มชีวาวัน
3. เด็กหญิงณรินทิพย์  ชูรา
4. เด็กหญิงปนัดดา  สุพร
5. เด็กหญิงพรรณวษา  คำจันทร์
 
1. นางวราภา  สามาอาพัฒน์
2. นางวริศรา  พลธะรัตน์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สิงห์สุ
2. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรีสุข
3. เด็กหญิงประภาพร  ใจหาญ
 
1. นางพิชชากร  เสียงล้ำ
2. นางเกศกนก  แสงทอง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงกุสุมา  บุตรชา
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วขาว
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ลูกบัว
 
1. นางบุญธัญกร  พันธะปิว
2. นางยุพดี  บุทธิจักร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กหญิงชลธิชา  รูปดี
2. เด็กหญิงนรภัทร  พละหงษ์
3. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แสงบุญ
 
1. นางทิพย์เกสร  สุนทรส
2. นางเหรียญทอง  นาโสก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงภควดี   ชะนะธร
2. เด็กหญิงศิราวรรณ   ซาเสน
3. เด็กหญิงสุวพัชร   ซาเสน
 
1. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
2. นางยุพิน   ศรีอาด
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1. เด็กหญิงนันทิยา  ทับแสง
2. เด็กหญิงพัชรพร  แสนโสม
 
1. นายนครชัย  สลางสิงห์
2. นายพงษ์ศกร  สุวรรณไตรย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
2. นายฟ้าอนันท์  ตึดสันโดด
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นางณัฐริกรณ์  เชื้อเมืองแสน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ 4 1. เด็กชายจุลจักร  ยศการี
2. นายวัชรพล  กมลรักษ์
 
1. นายวิจิตรศิลป์  คำผาสุข
2. นางสาวรินดา  โพธิ์ไทรย์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงนฤมล    ศรีประสงค์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทรโคตร
 
1. นายครรชิต   พงษ์เจริญ
2. นายมงคล   ตรงเที่ยง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นางสาวนิลดารัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวบรรเทา  คำมุงคุณ
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นางสาวจีราวรรณ  อายุวัฒน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทะนงค์
2. เด็กหญิงอุไรพร  สมศรี
 
1. นายสุรสิทธิ์  กุลวงค์
2. นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กชายณัฐพันธ์  คนเพียร
2. เด็กชายวันเฉลิม  บุตทศ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กุลวงค์
2. นางดลนภา  กุลวงค์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางวิไลวรรณ  ดอนอามาต
2. นางอิศราภรณ์   สุวรรณไตรย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายธิรพันธ์   เวียงสิมา
2. เด็กหญิงบุษกร  ไชยสาร
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นางเจนจิรา  ชูศักดิ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงชนิดา   ปากหวาน
2. เด็กหญิงอัญญาวีย์  สามพิมพ์
 
1. นายณัฐพงษ์  พละศักดิ์
2. นายสุทธิลักษณ์   พูพวก
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   ยืนยั่ง
2. เด็กชายภูตะวัน  ชาวนา
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นายพีระศุทธิ์  โคตรสุโพธิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นางสาวพัชราภรณ์  คำมุงคุณ
2. นางสาวศยามล  สุทาธรรม
3. นางสาวศันศนีย์  คำมุงคุณ
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นางจิตติมา  จันทร์ปัญญา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายดิเรก  ผุยคำสิงห์
2. เด็กชายศุภกิจ  สำราญ
3. เด็กชายอัครพนธ์   วังคะฮาต
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ผากา
2. เด็กชายนฤบดินทร์  ไชยมงคล
3. เด็กชายวสุรัตน์  ดาวัลย์
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายภูบดินทร์  ถานผดุง
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  สำราญ
3. เด็กชายสิรภพ  ลุมภักดี
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายธนวัฒน์   สีแดด
2. เด็กชายนัฐพล  ไชยายงค์
3. เด็กชายวิษณุ  โอทอง
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายนครินทร์  เวียงวิเศษ
2. เด็กชายปิย์ชนิตย์  ศรีหาวงศ์
3. เด็กชายพรรคพล  นาโสก
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายธวัชชัย   วันทอง
2. เด็กชายนครินทร์  โสดา
3. เด็กชายวีระพล   เทพศรีหา
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายประยุทธ  สุภาคาร
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ชายทวีป
2. เด็กหญิงรัตติญา  สามารถ
3. เด็กหญิงอริสา  อนันต์
 
1. นายวิทยา  เสียงล้ำ
2. นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตูม 1. นางสาวจิดาภา   สุขพันธ์
2. นางสาวจิราพัชร   สุขพันธ์
3. เด็กชายอนุพงศ์  เชื้อคมตา
 
1. นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา
2. นายเด็จ  เชื้อคมตา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังคอง 1. เด็กชายณัฐกุล  พรมบัวศรี
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีทอง
3. เด็กชายพีรภัทร์  สุพร
 
1. นายสุบิน  เมืองโคตร
2. นายจักรพงค์  อุระ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กชายจิรวงค์  แสนศรี
2. เด็กชายสุรเดช  พันเพ็ชร
3. เด็กชายเจษฏา  ยาสาภา
 
1. นายธนกฤติ   อนุเคน
2. นายกฤตย์  พันธุโพธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงคัทลียา   ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงนงค์รักษ์  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรณี   บุญวาล
 
1. นางสาวนันท์นภัส   ศรีหาเมฆ
2. นางสาวรัชนี   รูปงาม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงพรรณิภา   คำสงค์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   ดอนมืด
3. เด็กหญิงไขทอง  ว่องไว
 
1. นายอัฐพล   ศรีหาเมฆ
2. นางสาวอร่าม  ฤทธิ์สยอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงธนัชชา   อนันต์
2. เด็กหญิงนัฐธิดา   หนักแน่น
3. เด็กหญิงนุชจิรา   อนันต์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   นะอิ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  โฉมเฉลา
6. เด็กหญิงหทัยชนก   ปรีสิงห์
 
1. นางวันเพ็ญ    ทาสีภู
2. นายชำนาญ    ทาสีภู
3. นางสาวนิตยา  อุปัญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. นางสาวจันจิรา  ตราวิชัย
2. เด็กหญิงชลิตา  ไชยายงค์
3. นางสาวพันรสา  ไชยายงค์
4. เด็กชายภูนิภัทร์  ไชยายงค์
5. เด็กหญิงมนต์เทียน  เทพสุริย์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์คูณ
 
1. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
2. นางบาศรี  นาโสก
3. นางพิมลรัตน์  ชิณโสม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 1. เด็กหญิงรัชนี   อาจวิชัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  อุคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รูปเรี่ยม
 
1. นางพิมพ์จันทร์  อุนยะนาม
2. นางชลทิศา  พวงใบดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพลอยไพริน  ยืนยง
2. นางสาวยมลภัทร  สมประสงค์
3. นางสาวสุพัตรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางอรุณี  ศรีทวีกาศ
2. นางกาญจนบุรี  นารีนุช
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 1 1. เด็กชายชญานนท์   ใจช่วง
2. เด็กชายปรเมศวร์   เมืองโคตร
3. เด็กชายวีระพงศ์   ราชวัตร
 
1. นายวุฒิพงษ์    เดชทิศ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นางสาวพรสวรรค์  สีจันดี
2. นางสาววชิรญาณ์  พันธุ์ดี
3. นางสาวศิริยากรณ์  พรหมเสนา
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวรัตนพร  บรรลุพร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงจันดาลักษณ์  พันมหา
2. เด็กหญิงมะณีรัตน์  ภูมิลา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยภูมิ
 
1. นางจิราวดี  คำพิลา
2. นางชุติมา  ซาหา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์   อุทธวงค์
2. เด็กหญิงพัชริดา  ใจสุข
3. เด็กชายภานุวัฒน์   โกศัยสุข
 
1. นางจิราวดี  คำพิลา
2. นางสาวพิกุลดวง  พานิชดี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงพนิตพร  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เชื้อคำฮด
3. เด็กหญิงเพชรญาดา  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวโชติกา  สิทธิโสม
2. นางสาวนพมาศ  โสบุญ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงปุณณษา  อัฐนาค
2. เด็กหญิงสุปรียา   ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ผิวเหลือง
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นายเข็มพร  บุญเกื้อ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   คำนนท์
2. เด็กหญิงกิตติมา   อุคำ
3. เด็กหญิงมุจิรา   นนท์ชี
 
1. นางนิลาวัลย์   จันทร์คำ
2. นางชญานิษฐ์ตาภา   อินทวงศ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงศุภากร    บันตะบอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงอาภัททรา  จับปลิว
 
1. นางประจวบ   กุลวงศ์
2. นายพิทยา   ศรีลาศักดิ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยสงค์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สิงห์สุ
 
1. นางวลัยพร  เหลือศิริ
2. นางศิริบังอร   หาญประสพ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1. เด็กหญิงกนกพร  สีมันตะ
2. เด็กหญิงกมลชนก  สีมันตะ
3. เด็กหญิงวันดี  โพทวี
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุวรรณพันธ์
2. นางปราณี  นามเหลา
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานแว้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ข้าตะโปน
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชาวดง
 
1. นางชนิดา  เจริญภูมิ
2. นางสาวอาภาพร  คล่องแคล่ว
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุตรอำคา
2. เด็กหญิงธัญชนก  สายทิพย์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  บางศิริ
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์
2. นางอรทัย  เสียงล้ำ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คนยืน
 
1. นางจุฑารัตน์   พันดวง
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กหญิงณิชกานต์   วิลาชัย
 
1. นางจิตติมา  อินทะปัญญา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 1. เด็กหญิงคณิตา   กุลสุทธิ์
 
1. นางสาวสุตา   กุลสุทธิ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายภคิน  ไชยเพชร
 
1. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายวสุ  กุลบุตร
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1. เด็กชายวุฒิสิทธิ์   คำภา
 
1. นางเพชรรัตน์    แดนดี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์   เพียรดี
 
1. นางสาวจริยา  เสนาวัน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายธนภัทร   บำรุงสวัสดิ์
 
1. นางโสภิตา   โฮมหงษ์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กชายพงศกร   โคตรพัฒน์
2. เด็กหญิงพีรกานต์  คนไว
3. เด็กหญิงอรพินท์    แสนศรี
 
1. นางสาวภานุมาศ   โสภา
2. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร   บุทธิจักร
2. เด็กหญิงสมฤทัย   หมู่หาญ
3. เด็กชายโสพิพัสตร์   พรหมเสนา
 
1. นางวิภาพร  เรืองเรื่อ
2. นางอรวรรณ  ศรีลาศักดิ์
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายธนศักดิ์  ทิพเสนา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  รูปงาม
 
1. นายนัธพงค์  เบญมาตย์
2. นางสุมาส  เบญมาตย์
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงชลดา   เมืองโคตร
2. เด็กชายอิทธิชัย   อนันต์
 
1. นางสาวพรรณปพร   กุลสุทธิ์
2. นางทองใส   ศรีประทุมภรณ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กหญิงอรนุช  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวโสภา  ศรีสุภา
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายไตรยพงค์  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  รุ่งแสง
 
1. นางเครือวัลย์  ปานอีเม้ง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1. นางสาวเอวิภา  แข็งแรง
 
1. นายคำฮาง  รัชอินทร์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กชายกฤตภัค  โคตรนาแก
 
1. นางเหรียญทอง  นาโสก
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ซาเสน
 
1. นางสาวภคมน   ปิยะเศรษฐา
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงเมรี  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวอินทิรา  นครพันธ์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์   ปาวงศ์
 
1. นายนิวัฒน์   ประสงค์สุข
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ตุ้มอ่อน
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายชนาพร  ห้วยทราย
 
1. นางสาวภัทรกัญญา  คำชมภู
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายสุทธิพจน์  ดีดวงพันธ์
 
1. นางวิสาขา  แสนโคตร
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านซ่ง 1. เด็กชายฤทธิ์นันท์   สิงห์ศร
 
1. นางพิลัยรัตน์  คนซื่อ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กหญิงชลิสา  โพธิ์เมือง
 
1. นายกาญจน์ธนัต  ธัญญอัครพัฒน์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ผาอุ
 
1. นางกาศอัมพร   ชุ่มนาเสียว
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิสรรค์
 
1. นายสุพัฒน์  ป้องสีดา
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายณัฐชนน  คำมุงคุณ
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิรปภา  เกษงาม
2. เด็กหญิงปณัฐดา  มูลสาร
3. เด็กหญิงพรนภัส  สีแดด
4. เด็กหญิงศิริโสภา  ไกยะวินิจ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  โมลานิล
6. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  บุตทศ
 
1. นางวิสาขา  แสนโคตร
2. นางสาวหทัยทิพย์  แก้วศรีนวม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  คนไว
2. เด็กหญิงกานติมา   ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงตุลยา  ปิยะทัศน์
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นางวลีรัตน์  วงศ์ศรีชา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อนันต์
2. เด็กชายธนากร  รูปงาม
3. เด็กหญิงพัชรี  ไกรสังข์
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
2. นางสาวรัชนี  รูปงาม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รูปงาม
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  พรหมสุรินทร์
3. เด็กชายเชตะวัน  วงศ์กระโซ่
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นายสุภชัย  สุริยะกมล
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กชายทีปกร  ยาสาภา
2. เด็กชายอภิชัย  รัตนศรี
3. เด็กชายอาทิตย์  พิมพบุตร
 
1. นายกาญจนวัฒน์  รักน้ำเที่ยง
2. นายณัฐเกตุ   วังวงค์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 1. เด็กชายวัชรบูรณ์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุพิตรา  คำมุงคุณ
3. เด็กชายเกียรติพล  ถิ่นคำชัย
 
1. นายสกลวรรธ  เดชะคำภู
2. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงรัตนา    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงลลิตา   ปิ่นสุวรรณ
3. เด็กชายศิริวัฒน์   เมืองโคตร
 
1. นางวันเพ็ญ   ทาสีภู
2. นายวิสุทธิ์  ศรีประทุมภรณ์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายสุเมชัจจ์  ทองเภา
2. เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง
 
1. นางวิสาขา  แสนโคตร
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายพัทธพล  คำมุงคุณ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
2. นางสาวรำไพ  ไชยยนต์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พันนุมา
2. เด็กชายราเชน  ผากา
 
1. นายอภิเชษฐ  สุวรรณโคตร
2. นางขวัญตา  จิตรวิกรานต์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พิลึก
2. เด็กชายปิยะวัฒน์   พิกุลศรี
 
1. นางเยาวรัช   ปัญญาสาย
2. นางณัฐนันท์   ทองนุช
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   อุณวงค์
2. เด็กหญิงเมธาวี  ขันแข็ง
3. เด็กชายเรืองวุฒิ   บุทธิจักร์
 
1. นางสาวณัฐกานต์   ปริปุรณะ
2. นางสาวชุติมณฑน์   บุทธิจักร์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นารีนุช
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พรหมเสนา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ   พรหมเสนา
 
1. นางสาวรัตนพร   บรรลุพร
2. นางสาวกฤษณา   ศรีลาศักดิ์
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 1. เด็กชายอนุชา  น้อยทรง
 
1. ส.ต.ต.โกวิท  ปัททุม
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ผิวเหลือง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์  วงศ์วันดี
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไกรเพ็ชร
 
1. ส.ต.ต.โกวิท  ปัททุม
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายวัชระ  สุคำภา
 
1. นายประภาส  สุขขา
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พรมสุรินทร์
 
1. นายเจษฎาภรณ์  เมืองโคตร
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายธนดล  วังคะฮาด
 
1. นายบุญฤทธิ์  สุวรรณพันธ์
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กชายธวัชชัย  ทวานชัยสงฆ์
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายวัชระ  สุคำภา
 
1. นายสุทธิพงษ์  นามประสบ
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กหญิงกัญธิชา  ลุสุข
2. เด็กชายกิตติกร  ถือสัตย์
3. เด็กหญิงขวัญเมือง  บุญอินทร์
4. เด็กชายชนมภูมิ  วัฒนธรรม
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญโสม
6. เด็กหญิงณัฐชา  พันธ์คูณ
7. เด็กชายทนงศักดิ์  ผากา
8. เด็กหญิงทศวรรณ  เวชชศาสตร์
9. เด็กหญิงทิพย์วรา  ฤทธิวงศ์
10. เด็กชายธนกร  ซุ่นบุญ
11. เด็กหญิงธนัชชา  หนองแคน
12. เด็กหญิงธันยาพร  โสภาบุตร
13. เด็กชายธีรพงษ์  อ้วนโนราช
14. เด็กชายนนทกร  ฉิมพาลี
15. เด็กชายนนรวี  ทองภู
16. เด็กหญิงนภษร  วัฒนธรรม
17. เด็กหญิงปริยากร  วรรณสุทธะ
18. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิ้วทอง
19. เด็กหญิงภาวิดา  สอดศรี
20. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ไม้หมั่น
21. เด็กหญิงวรปภา  ศรีสุข
22. เด็กชายวัชรพล  ศรีชมพู
23. เด็กชายวัชรพล  พ่อไชย
24. เด็กชายวิษณุ  กำลังเหลือ
25. เด็กชายวิเศษศักดิ์  ปาณะวงค์
26. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินทนาม
27. เด็กหญิงสุวิษา  มิ่งพรหม
28. เด็กชายอคิราภ์  จันทุม
29. เด็กหญิงอุฑาทิพย์  พันธ์ดวง
30. เด็กชายไกรภพ  สุพรรณโมก
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐิ์
2. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
3. นางกนกพร  พั่วพันธ์ศรี
4. นางภาวนา  อยู่สถาพร
5. นางธัญลักษณ์  อุคำ
6. นางศรีนวล  พละพร
7. นางสุพัตตรา  หงษาวงศ์
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกพรเพชร  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  เชื้อคำฮด
4. เด็กหญิงจุฑาพร  เชื้อคำฮด
5. เด็กชายชาญศิลป์   สุพร
6. เด็กหญิงณัฐภา  เหง้าโอสา
7. เด็กชายต้นตการณ์  มะโนชัย
8. เด็กชายธนูศิลป์  สุคำภา
9. เด็กชายธวงชัย  โซ่เมืองแซะ
10. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อคำจันทร์
11. เด็กหญิงปณิตา  เชื้อคำฮด
12. เด็กหญิงพรชิตา  เชื้อคำฮด
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนคล่อง
14. นายภราดร  ตรางา
15. เด็กชายภูมินทร์   เชื้อคำจันทร์
16. เด็กหญิงมณีนุช  เชื้อคำฮด
17. เด็กหญิงมาลัยพร  สุคำภา
18. เด็กหญิงรติพร  เชื้อคำฮด
19. เด็กหญิงวรรณสา  เชียงล้ำ
20. เด็กชายวัชระ  สุคำภา
21. เด็กหญิงวิชชุอร  เหง้าโอสา
22. เด็กชายศุภกร  วงค์ตาผา
23. เด็กชายสมศักดิ์  สิมมา
24. เด็กหญิงสาริกา  เชื้อคำฮด
25. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เชื้อคำจันทร์
26. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้อคำฮด
27. เด็กหญิงเกตุวดี  พ่อค้าช้าง
28. เด็กหญิงเกษราภัทร  เชื้อวังคำ
29. เด็กหญิงเก็จมณี  ปักฤทัย
30. เด็กชายเจษฎา  เชื้อคำฮด
 
1. นายประภาส  สุขขา
2. นางจิตตรา  สุขขา
3. นายสุทธิพงษ์  นามประสบ
4. นายกีรติ  ธุลี
5. นางบรรทม  พันธ์ชาติ
6. นางสาวทิติยากร  สุวรรณมงคล
7. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา