หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนสยามกลการ 4 ผูัดูแลระบบ
2 นายภูษิต จันทราศิริ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านคำนางโอก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
3 นายวชิระ สุดาบุตร จนท.ธุรการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
4 นายจิรศักดิ์ อัมภรัตน์ จนท.ธุรการโรงเรียนนาอุดม, อุดมวิทย์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
5 นายนิติพงศ์ จงเทพ จนท.ธุรการโรงเรียนนาม่วง บ้านโพนสว่าง บ้านห้วยกอก 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
6 นายวสันต์ ใจตรง จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี บ้านนายอ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
7 นายสุรพงษ์ กินลา จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านแก้ง 2 บ้านภูวง บ้านนาคำน้อย 1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
8 นางกชพร สุขสุทธิ จนท.ธุรการโรงเรียนป่าไร่ ป่าชาดวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
9 นางสาวสาวิกา นาลงพรม จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนดอนตาล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
10 นางสาวณัชพร ภาคภูมิ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านไร่ บ้านสงเปือยเหนือ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
11 นางสาวสิริยาภา บงแก้ว จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง บ้านบุ่งอุทัย บ้านโนนศรี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
12 นางสาวพิไลลักษณ์ ถิ่นวัน จนท.ธุรการโรงเรียนคำสายทองวิทยา บ้านเหล่าคราม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
13 นางสาวฐิติยาภรณ์ งามพิมลกุล จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านนาโปน้อย บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
14 นางสาวลภัสรดา ตะวะนะ จนท.ธุรการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
15 นางสาวอรพิน ซาเซน จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านท่าไค้ บ้านส้มป่อย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
16 นายมงคล ตรงเที่ยง จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านทรายทอง บ้านชะโนด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
17 นายไชยา จันทรี จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านดอนม่วย บ้านหนองแอก บ้านหนองหอยป่าหวาย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
18 นายณัฐพงค์ พยัคฆพันธ์ จนท.ธุการโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 บ้านนากอก บ้านน้ำเที่ยง 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
19 นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนสยามกลการ 4 กรรมการฝ่ายเทคนิค
20 นายสโมสอน หนองสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนอง กรรมการฝ่ายเทคนิค
21 นายคมกริช ไชยทองศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายเทคนิค
22 นายจักรกรี งามสมบัติ ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายเทคนิค
23 นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันแท กรรมการฝ่ายเทคนิค
24 นายคำพันธ์ ชนะมาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรรมการฝ่ายเทคนิค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]