หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน บ้านซ่ง 2 2 2
2 002 โรงเรียน บ้านโนนสังข์ศรี 7 26 10
3 005 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 7 13 10
4 006 โรงเรียนคำสายทองวิทยา 0 0 0
5 007 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 9 19 15
6 008 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 21 24 20
7 009 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 22 44 30
8 010 โรงเรียนชุมชนนาโสก 10 24 13
9 011 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 3 3 3
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 8 15 9
11 241 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 5 7 5
12 013 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 3 7 4
13 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 31 111 53
14 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 8 20 12
15 019 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0
16 018 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 21 60 33
17 016 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 2 2 2
18 017 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 17 42 25
19 029 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 10 4
20 030 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 1 2 1
21 031 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 14 50 26
22 032 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 22 44 28
23 232 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 31 87 51
24 033 โรงเรียนบ้านกกตูม 32 87 55
25 034 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 9 17 12
26 035 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 1
27 037 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 2 2
28 038 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 2 6 3
29 039 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 6 11 8
30 036 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 3 15 7
31 044 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 3 8 6
32 045 โรงเรียนบ้านขัวสูง 2 2 2
33 046 โรงเรียนบ้านขามป้อม 11 22 15
34 048 โรงเรียนบ้านคันแท 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านคำดู่ 0 0 0
36 051 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 8 16 12
37 052 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 2 5 4
38 053 โรงเรียนบ้านคำบง 1 13 22 17
39 054 โรงเรียนบ้านคำบง 2 2 10 4
40 055 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 17 30 23
41 056 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 2 2
42 057 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 2 4 3
43 058 โรงเรียนบ้านคำพอก 1 10 24 19
44 059 โรงเรียนบ้านคำพอก 2 1 3 2
45 060 โรงเรียนบ้านคำพี้ 5 7 6
46 062 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 13 47 19
47 064 โรงเรียนบ้านคำฮีเบญจวิทย์ 13 39 23
48 049 โรงเรียนบ้านคำเขือง 8 15 10
49 061 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
50 063 โรงเรียนบ้านคำไหล 3 9 4
51 047 โรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 7 9 9
52 075 โรงเรียนบ้านงิ้ว 36 88 52
53 076 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 6 15 10
54 077 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 22 41 31
55 078 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 33 141 64
56 085 โรงเรียนบ้านดง 11 15 11
57 079 โรงเรียนบ้านดงมอน 14 31 23
58 080 โรงเรียนบ้านดงมัน 5 15 10
59 081 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 2 2 2
60 082 โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 6 13 10
61 084 โรงเรียนบ้านดงหลวง 13 29 23
62 083 โรงเรียนบ้านดงเย็น 7 22 11
63 086 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 2 7 3
64 087 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 2 2 2
65 088 โรงเรียนบ้านดานคำ 0 0 0
66 089 โรงเรียนบ้านด่านมน 0 0 0
67 090 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 2 4 4
68 091 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 9 22 17
69 092 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 51 17
70 094 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 0 0 0
71 093 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 4 6 4
72 095 โรงเรียนบ้านนากอก 5 5 5
73 096 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 6 3
74 097 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 3 8 5
75 098 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 1 3 2
76 099 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 3 3
77 100 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 5 15 11
78 102 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 43 83 68
79 103 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 5 10 6
80 104 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 11 22 16
81 105 โรงเรียนบ้านนาทาม 30 76 48
82 107 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 1 1 1
83 106 โรงเรียนบ้านนาป่ง 9 45 20
84 112 โรงเรียนบ้านนามน 4 8 6
85 113 โรงเรียนบ้านนาม่วง 7 11 8
86 114 โรงเรียนบ้านนายอ 3 17 5
87 115 โรงเรียนบ้านนายาง 3 3 3
88 116 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 1 10 3
89 117 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 9 25 16
90 118 โรงเรียนบ้านนาสะโน 4 14 8
91 121 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 3 7 6
92 122 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 2 4 2
93 123 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 10 22 15
94 124 โรงเรียนบ้านนาหลัก 1 1 1
95 125 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 1 3 2
96 126 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 1 1 1
97 127 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 34 13
98 119 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย-หนองยอ 7 8 8
99 110 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 8 20 13
100 101 โรงเรียนบ้านนาโด่ 2 3 2
101 108 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 0 0 0
102 109 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ 2 2 2
103 111 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 40 85 63
104 120 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 0 0 0
105 131 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 0 0 0
106 130 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 1 2 1
107 128 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 3 6 4
108 129 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 19 35 28
109 141 โรงเรียนบ้านบะ 11 26 18
110 142 โรงเรียนบ้านบาก 1 2 4 4
111 143 โรงเรียนบ้านบาก 2 28 67 48
112 144 โรงเรียนบ้านบุ่ง 16 43 22
113 145 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 3 7 4
114 149 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
115 146 โรงเรียนบ้านป่งขาม 2 6 3
116 147 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 14 19 16
117 148 โรงเรียนบ้านป่งโพน 17 28 23
118 152 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 1 1 1
119 153 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 0 0 0
120 151 โรงเรียนบ้านป่าเตย 20 36 28
121 150 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
122 156 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 5 9 6
123 157 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 13 22 17
124 159 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 13 32 21
125 160 โรงเรียนบ้านพังคอง 15 36 24
126 170 โรงเรียนบ้านภู 10 30 17
127 166 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 1 1 1
128 168 โรงเรียนบ้านภูล้อม 8 20 12
129 169 โรงเรียนบ้านภูวง 0 0 0
130 167 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 25 56 41
131 173 โรงเรียนบ้านมะนาว 8 21 13
132 171 โรงเรียนบ้านม่วง 3 7 5
133 172 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 1 1 1
134 175 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 9 32 17
135 177 โรงเรียนบ้านวังนอง 1 2 1
136 178 โรงเรียนบ้านวังไฮ 16 30 24
137 180 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 5 13 5
138 182 โรงเรียนบ้านสงเปือย 3 22 8
139 181 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 8 11 11
140 184 โรงเรียนบ้านสองคอน 9 34 17
141 185 โรงเรียนบ้านสานแว้ 11 29 20
142 186 โรงเรียนบ้านสามขัว 1 2 1
143 187 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 27 74 46
144 183 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 10 20 15
145 189 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 6 14 8
146 190 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 6 12 9
147 191 โรงเรียนบ้านหนองคอง 5 19 7
148 193 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 4 3
149 194 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 1 1 1
150 195 โรงเรียนบ้านหนองบง 11 30 16
151 196 โรงเรียนบ้านหนองบอน 4 10 6
152 197 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 7 4
153 198 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 3 6 4
154 201 โรงเรียนบ้านหนองยาง 27 54 44
155 204 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 5 9 6
156 205 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 4 9 7
157 206 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 6 17 11
158 207 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 2 4 3
159 208 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 36 199 79
160 200 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 13 40 25
161 209 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 16 25 22
162 192 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 4 8 6
163 202 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 36 25
164 203 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 12 22 18
165 210 โรงเรียนบ้านหนองแอก 0 0 0
166 211 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 6 14 9
167 199 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 6 5
168 212 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
169 213 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 1 1 1
170 219 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 3 7 4
171 220 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 8 26 12
172 214 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 6 14 10
173 215 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 1 3 2
174 216 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 10 18 12
175 218 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 1 3 1
176 231 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 4 26 8
177 155 โรงเรียนบ้านเปียด 3 4 4
178 154 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 7 24 11
179 221 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 3 8 6
180 230 โรงเรียนบ้านเหล่า 26 39 32
181 223 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 35 85 53
182 224 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 4 9 6
183 225 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1 3 2
184 226 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 13 40 19
185 227 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 3 9 6
186 228 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 23 68 42
187 229 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 19 36 25
188 222 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 1 3 2
189 042 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 0 0 0
190 040 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 6 11 8
191 041 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 0 0 0
192 043 โรงเรียนบ้านแก้วนาง 0 0 0
193 158 โรงเรียนบ้านแฝก 3 23 8
194 174 โรงเรียนบ้านแมด 9 18 14
195 179 โรงเรียนบ้านแวง 3 5 3
196 065 โรงเรียนบ้านโคก 1 5 15 9
197 066 โรงเรียนบ้านโคก 2 2 4 3
198 067 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 11 8
199 068 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 14 40 22
200 069 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 5 9 6
201 070 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 2 4 3
202 071 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 1 3 1
203 072 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 15 54 23
204 073 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 1 3 2
205 074 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 2 5 2
206 133 โรงเรียนบ้านโนนตูม 0 0 0
207 134 โรงเรียนบ้านโนนยาง 16 23 20
208 135 โรงเรียนบ้านโนนศรี 2 2 2
209 138 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 33 87 53
210 136 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 5 7 5
211 137 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 3 4 3
212 139 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 2 2
213 140 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 2 4 3
214 132 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 4 6 5
215 161 โรงเรียนบ้านโพนงาม 3 10 6
216 163 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 3 7 5
217 164 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 21 43 32
218 162 โรงเรียนบ้านโพนแดง 1 1 1
219 165 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 1 1 1
220 188 โรงเรียนบ้านโสก 6 33 15
221 176 โรงเรียนบ้านไร่ 1 2 1
222 233 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 16 31 18
223 234 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 10 25 16
224 235 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 7 11 8
225 236 โรงเรียนมุกดาลัย 54 167 85
226 240 โรงเรียนร่มเกล้า 22 95 40
227 243 โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" 15 27 18
228 244 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 20 39 25
229 245 โรงเรียนสยามกลการ 4 25 44 35
230 246 โรงเรียนสยามกลการ 5 1 1 1
231 247 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 3 12 3
232 248 โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 23 40 31
233 249 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 4 4 4
234 250 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 22 47 34
235 217 โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 2 4 3
236 257 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 30 129 54
237 022 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 6 11 8
238 237 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 3 9 6
239 238 โรงเรียนเมืองใหม่ 0 0 0
240 003 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 12 34 20
241 004 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 7 20 12
242 023 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 4 15 7
243 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 6 12 10
244 024 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 0 0 0
245 239 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย 8 18 8
246 251 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 17 27 22
247 252 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง 0 0 0
248 253 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล 0 0 0
249 256 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 3 1
250 260 โรงเรียนอนุบาลปัญญานันท์ 0 0 0
251 258 โรงเรียนอนุบาลสุพร 0 0 0
252 261 โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ 0 0 0
253 254 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 0 0 0
254 020 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 0 0 0
255 025 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 23 70 41
256 026 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร 2 16 5
257 027 โรงเรียนเทศบาลดงเย็น 0 0 0
258 242 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 0 0 0
259 259 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
260 021 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0
261 264 โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี 1 3 1
รวม 2054 5191 3164
8355

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]