รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 10 - 13 เดือน ตุุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   วังคีรี
 
1. นางจิรัชญา   บุตรเต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงวรินทร  เลี้ยงอำนวย
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นางสาวศศิประภา  สิงขรณ์
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพย์อุดม
 
1. นางกัลยา  ชัยพิลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงพัทธมน  อินมา
 
1. นางกัลยา  ชัยพิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  จันทะคุณ
 
1. นางกัลยา  ชัยพิลา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญมา
 
1. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทีภูเวียง
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงฐิภาพรรณ  ปัญญาคำ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพย์อุดม
3. เด็กหญิงดวงฤดี  โพธิ์ศรีงาม
 
1. นางกัลยา  ชัยพิลา
2. นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่อน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินถา
2. เด็กชายพลวัฒน์  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงอภิสรา  ตรงกลาง
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นางสาวนุชบา  พุ่มพวง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  รุ่งธนเศรษฐ
3. นางสาวเบญจรัตน์  แซ่หลอ
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มูลชมภู
2. เด็กหญิงรุ้งฤดี  วงค์ศรีลา
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กหญิงสริญญา  นันทพรหม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำแร่
 
1. นางสาวรัตธิกรณ์   คำนัน
2. นางสาววิลาวันย์  มาราช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายคณิตศรณ์   ฤทธิศักดิ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายภูมินทร์  ไชยสีหา
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นางสาวเปรมวดี  สายพรม
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงจิราเจต   ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วังคีรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ธรฤทธิ์
 
1. นางยุพา   พรมโคตรค้า
2. นางนันทิชา  โสประดิษฐ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงทักษพร  สีบุรินทร์
2. เด็กหญิงภัทริยา  ทองแบบ
3. เด็กหญิงอรุณี  พิรมย์จิตร
 
1. นางสาวแก้วตา  วังคีรี
2. นายวชิระศักดิ์  แสนพรหม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
2. เด็กชายพงษพนา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงพิพัฒน์  แพทย์ไชโย
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ทองเบ้า
2. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  อรรคสูรย์
2. เด็กหญิงมนัสดา  สารมะโน
 
1. นางวิไลวรรณ  แพงศรี
2. นางจันทร์ทิวา  จันทรมาศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายพงษ์ชิต  พุุทธธรรมคุณ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวอัญรินทร์  โชคทวีวสุรัตน์
2. นางสุพรรณี  บุตรดา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงเมลดา  สุขศรี
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุธิชา  สิงห์ชัย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น
2. เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
3. เด็กหญิงอิงลดา  ทองหาว
 
1. นางสายรุ้ง  สุขผล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจารุมล  นันทะพรม
2. เด็กหญิงดวงชีวัน  แก้วเรียบ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกรกมล  ช้างงาเนียม
2. เด็กหญิงธนพร  จีนเทียน
3. เด็กหญิงศุธิตรา  จันทะคีรี
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โมรานิล
2. เด็กหญิงนันท์ธิชา  เหมะพา
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขปือ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ชานุวัตร
2. เด็กหญิงพิยดา  บุญอาจ
3. เด็กชายภูบดินทร์  บุญอาจ
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงพรหม
2. นางสาวอธัญญา  สีทะ
3. เด็กหญิงเกตกนกพร  โสประดิษฐ์
 
1. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
2. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงธัญฑิตา  จันทศรี
2. เด็กหญิงธาริกา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงอุษา  จันทะคีรี
 
1. นางลำพึง  ุบุญสิน
2. นางสาวโสรยา  ผิลาอ่อน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่หลอ
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมศรี
 
1. นายรุ่งนิรัญ  ทองปั้น
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงมนัสศิตา  เขตสถาน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ราศรี
2. เด็กชายพงศกร  มหานาม
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแลบ 1. เด็กชายศักดินนท์  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายสุภกิจ  ทองเปิ่ง
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายกันตณต  บัวบาน
2. เด็กชายชวนากร  พิมพ์สารี
 
1. นางสุรสวดี  พรมมาวัน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายพรเทพ   สุวรรณชาติ
2. เด็กชายวุฒิธนา   คำภาผง
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อินวาท
2. เด็กชายวรวิทย์   กันยาประสิทธิ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  บุญยะวัตร์
2. เด็กหญิงชญานุช  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  โสมรักษ์
4. เด็กหญิงรุ้งลดา  ภูเก้าแก้ว
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชำนาญพล
 
1. นางณัฐภรณ์  สีหะวงศ์
2. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
4. เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วชัด
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
2. นายสุพรรณ  ภูเก้าแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงช่อผกา  ยศคำแหง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนิศา  พลขันธ์
4. เด็กหญิงปฏิมา  สิงขรณ์
5. เด็กหญิงวรรวิสา  โสภาคำ
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายณัฏฐวี  ฟ้าห่วน
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เรืองกระโทก
4. เด็กหญิงศิริประภา  จุตตะโน
5. เด็กหญิงเมธิตา  ชาติพัฒนพงศ์
 
1. นางนิตยา  ศรีกุล
2. นางประไพ  ทาแก้ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กหญิงกฤติยา  แสงชมภู
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงนันทนา  สิงหะเดชะ
4. เด็กหญิงปรียา  ตุนาคม
5. เด็กหญิงสุธาวัลย์  เผือกพงษ์พันธ์
 
1. นางนิตยา  ศรีกุล
2. นางประไพ  ทาแก้ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนลินทร์ทิพย์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ด้วงกลาง
3. เด็กหญิงพิกุล  ศรีบุญ
4. เด็กหญิงอภิชญา  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงอาริสา  นันทะพรหม
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงปิยะพร  จันทะคุณ
2. เด็กชายพีรวัส  ทาสีดา
3. เด็กชายภูริณัฐ  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงศศิธร  แก้วสุวรรณ
5. เด็กชายเศรษฐี  ศรีสะอาด
 
1. ส.ต.ท.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุนันทา  สงคราม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายจิรายุส  เนธิบุตร
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายณัฐพล  ทองอยู่
4. เด็กหญิงภานุมาศ  ษรจันทร์
5. เด็กหญิงรุจิรา  พิมพ์เสนา
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองอยู่
2. นายณัฐวุฒิ  พายัพย์
3. เด็กชายทนิช  ทองน่วม
4. เด็กหญิงธิดาแก้ว  เนธิบุตร
5. เด็กชายธีรพล  วังคีรี
6. เด็กชายนิคม  โสประดิษฐ์
7. เด็กชายประมวลศักดิ์  โสประดิษฐ์
8. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พรมมาวัน
9. เด็กหญิงพรพิมล  โสประดิษฐ์
10. เด็กหญิงพรไพจิตร  เสืออุดม
11. เด็กหญิงพิชญ์สินี   อาจจงทอง
12. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  วังคีรี
13. เด็กชายวีรศักดิ์  ราศรีชัย
14. เด็กชายศรราม  เนธิบุตร
15. เด็กชายอำนวยรัตน์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นายภูวนันท์  อันทะสาย
3. นายบุญหนัก  พรมโคตรค้า
4. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
5. นายยุทธนา  บุดดา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายกฤติกา  กอพิมพา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายคุณานนท์  พรมมาวัน
4. เด็กชายจีรพัฒน์  โสประดิษฐ์
5. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  หาญสายภา
6. เด็กชายณัฐพล ทองอยู่  ชาดง
7. เด็กชายธงชัย  พรมมาวัน
8. เด็กชายธีรภัทร   พรหมสุวรรณ์
9. เด็กชายนันทวัตร  วังคีรี
10. เด็กหญิงพัชรนันท์  สลีอ่อน
11. เด็กชายภานุวัฒน์  ฤทธิศักดิ์
12. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
13. เด็กชายวาทะศิลป์  ห้วยหงษ์ทอง
14. เด็กชายวิทวัส  วังคีรี
15. เด็กชายวีระชัย  กลางเดช
16. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคีรี
17. เด็กชายอภินันท์  วังคีรี
18. เด็กชายอัมรินทร์  พรมมาวัน
19. เด็กชายเฉลิมพร  โสประดิษฐ์
20. เด็กชายเพชรายุุทธ  สีที
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นายสุระ  ศรีสิงห์
3. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
4. นายพิสดาร  พรหมรักษา
5. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยพิลา
 
1. นางสาวนิรมล  พรมใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงหงส์นภา  มงคลชัย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงวาสนา  มินตา
 
1. นางลัดดา  บุญสำเร็จ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายศิวกร  เทพศรีหะ
2. เด็กหญิงอภิชยา  ถึงนาค
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายภานุพงษ์  ราชอาจ
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลชาติ
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายภูมินทร์  ลือรินทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายวรวัฒน์  มุงคุณ
2. นางสาวสุดารัตน์  สีหะวงษ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 1. เด็กหญิงชริญญา  พรหมโสภา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุคงเจริญ
3. เด็กหญิงธัญจิรา  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงนันทริกา  บุญธรรม
5. เด็กหญิงพรทิดา  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงวรัญญา  การด
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสนประสิทธิ์
8. เด็กหญิงสรัญญา  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงสุภิสรา  โกจันทึก
10. เด็กหญิงอริสา   สีทาสังข์
 
1. นางดารุณี   อินทร์เพชร
2. นางอรพิน  พรหมรักษา
3. นายสมัคร  ศรีบัวลอย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ภา
2. นางสาวนิติพร  จันทา
3. นางสาวปรียาเรศ  จันทร์แสง
4. เด็กหญิงพรธิชา  ตันตุลา
5. นางสาวศศิพร  สายบุญเชย
6. นางสาวศศิวิมล  วิสาระพันธ์
7. นางสาวศิริญาภรณ์  คิดดี
8. เด็กหญิงอพิชญา  อรรคสูรย์
9. นางสาวอภิชญา  สายคำดี
10. เด็กหญิงอำภา  คำอยู่
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางพิชญา  มาลา
3. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงคันธาทิพย์  สลีอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมมาวัน
4. เด็กหญิงนงนุช  วงค์โสภา
5. เด็กหญิงนฤทัย  ราชอินตา
6. เด็กหญิงพัชรา  พิมพ์เสนา
7. เด็กหญิงภานุมาศ  ษรจันทร์
8. เด็กหญิงมณฑณา  พิมพ์เสนา
9. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์เสนา
10. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์เสนา
11. เด็กหญิงวันวิสา  พรมมาวัน
12. เด็กหญิงศิริประภา  โสดา
13. เด็กหญิงสุพาภรณ์  บุตพรม
14. เด็กหญิงอรวี  สุธงษา
15. เด็กหญิงเยาวภา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
2. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
3. นางเบญวรรณ  เชื้อบุญมี
4. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  กกพิมาย
2. เด็กหญิงชนิตา  ศรีหล้า
3. เด็กหญิงณธิดา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงโสดา
5. เด็กหญิงณิชนันท์  แหล่มทอง
6. เด็กหญิงธิติมา  แก้วสุวรรณ
7. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์
8. เด็กหญิงนิธิวดี  โสประดิษฐ์
9. เด็กหญิงปริยฉัตร  ผาจวง
10. เด็กหญิงพรชนิตช์ตา  บาระมี
11. เด็กหญิงภัทรมินทร์  นาคนาคา
12. เด็กหญิงศลิษา  วงศ์สีหะ
13. เด็กหญิงศวิตา  บูระพิน
14. เด็กชายสิริพัฒน์  โกษาจันทร์
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วรรณศรี
 
1. นางจรีพร  หมื่นแก้ว
2. นายวงศกร  วังคำ
3. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์
4. นายภูมินันท์  ปันลาวะ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชลดา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงเมทินี  ศรีพรหม
 
1. นางบุญอยู่  ฐานุสรณ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  แสงเงิน
2. เด็กหญิงวรรณวไล  ปัญญาคำ
 
1. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
2. นายอนุสรณ์  สุขศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์   สิงห์สถิตย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายเกรียงไกร  พิมิตร
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มีเพชร
 
1. นายนวศักดิ์   สิงห์สถิตย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายสุริยัน  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงพิชยา  จุตตะโน
 
1. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มีเพชร
 
1. นายนวศักดิ์   สิงห์สถิตย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพรนภา  ชาญรบ
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์เสนา
 
1. นายสักรินทร์  แปงใจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กหญิงศิริประภา  จุตตะโน
2. เด็กหญิงเมธิตา  ชาติพัฒนพงศ์
 
1. นางประไพ  ทาแก้ง
2. นางนิตยา  ศรีกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กหญิงกฤติยา  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปรียา  ตุนาคม
 
1. นางประไพ  ทาแก้ง
2. นางนิตยา  ศรีกุล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. นางสาวทิพย์กมล  หมีบุรุษ
2. นางสาวประทุมวดี  ศรีพรหม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางนิตยา  นาราศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมมาวัน
 
1. นายสักรินทร์  แปงใจ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทะคุณ
3. เด็กชายภูริภัทร  เทนสันเทียะ
 
1. นางสาวพรประพิณ  ขรรค์แก้ว
2. นางนิวา  ทาสีดา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงปานระวี  แสงเพชร
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เปล่าร้อง
3. เด็กหญิงอัฉราพรรณ  สิงห์อาจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสประดิษฐ์
2. นายภราดร  พรมโสภา
3. เด็กชายสมเดช  นันทพรม
 
1. นางสาวกนกณัฐ  เปรมปรีดิ์
2. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  สีบุรินทร์
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พุทธสิมมา
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายคงคา  วังคีรี
2. เด็กชายคมกริช  สารมะโน
3. เด็กชายณัฐพล  ท้อนทอง
4. เด็กชายวรพล  ทองสา
5. เด็กชายสุริยา  พิมพ์เสนา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายชัยศิริ  ชัยศรี
3. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  นนทะโคตร
 
1. นางสาวอรญา  จันทะคุณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  พาคำ
 
1. นางศรีสุดา  พาคำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงอรชมา  สุดจิตต์
 
1. นางจิตประไพ  เทพวีระกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  วังคีรี
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายนิติธร  ยศหนองทุ่ม
 
1. นางกฤษติยา  อิ่มผักแว่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใส
 
1. นางบุญหลาย  จอมคำศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอรพิมล  แซ่โล่
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม
 
1. นางนงเยาว์  ตุ้มวอน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายชาตรี  แสงราช
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี  สีหะวงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุกันยา  นาราทร
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มูลอามาตย์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา   วันทองสุข
3. เด็กหญิงคำพู  สีวิไล
4. เด็กชายคุณานนต์  วันทองสุข
5. เด็กหญิงจรวยพร   สิทธิยะ
6. เด็กหญิงจรินญา  คำภาจูม
7. เด็กชายจักรรินทร์   สุธงษา
8. เด็กหญิงจิราภรณ์   วันทองสุข
9. เด็กหญิงจิรามาศ   ศรีบุรินทร์
10. เด็กหญิงชมพูนุช   โสประดิษฐ์
11. เด็กชายชิติพัทธ์   ประสมทรัพย์
12. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ศรีราช
13. เด็กชายณรงค์เดช   สีหะสุทธิ์
14. เด็กหญิงณัฐวิภา   ศรีวัฒนา
15. เด็กหญิงทิพยารัตน์   สุวรรณชาติ
16. เด็กชายธนภูมิ   วงค์ชารี
17. เด็กชายธีรกุล   ศรีบุรินทร์
18. เด็กชายปรียาธร   สีหะสุทธิ์
19. เด็กหญิงปาริชาติ   ปันทะนันท์
20. เด็กชายพงศ์วรินทร์   บัวเวียง
21. เด็กหญิงพิทยะรัตน์   ทับซา
22. เด็กชายพิธิวัด  กาฬกาญจน์
23. เด็กชายพิพัฒน์  ไกรยราช
24. เด็กหญิงพิรญาณ์  กันหาวรรณะ
25. เด็กหญิงภัทราพร   สารมะโน
26. เด็กหญิงมาลิกา   วังคีรี
27. เด็กชายยุติธรรม  วังคีรี
28. เด็กชายยุทธพิชัย   เขื่อนแก้ว
29. เด็กชายรอยคีน  เสาว์สวย
30. เด็กชายวรวุฒิ   กาวน
31. เด็กหญิงวังกาวี   พอค้ำ
32. เด็กหญิงวัลดา   วังคีรี
33. เด็กหญิงศิริพร  พิมพ์ทอง
34. เด็กหญิงศิริมล   สุธงษา
35. เด็กหญิงสุธีมนต์   สุพรหมอินทร์
36. เด็กหญิงอภิสรา  มีรส
37. เด็กชายอัครพล  สีบุตตา
38. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
39. เด็กหญิงเอมิกา   เหมือนศรีชัย
40. เด็กหญิงเอริกา   แพงศรี
 
1. นางสรัญญา  บุดดา
2. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
3. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
4. นางสาวอรษา  โกษาจันทร์
5. นางสาวพรทิพย์   โฮมชัย
6. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
7. นางสาวปวีณา  สุภาพรหม
8. นางสาวเจนจิรา  สิทธิยะ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กชายฐิติพงค์  กำมะณี
2. เด็กชายณัฐพนธ์   อินปลัด
3. เด็กชายธิติกร   แถวอุทุม
4. เด็กหญิงพรมพร   มงคลวัจน์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุวรรณชาติ
6. เด็กชายภูมิภัทร   สุธงษา
7. เด็กหญิงวิภาวดี    ศรีบุรินทร์
8. เด็กหญิงศศิวิมล   ปรัชญาเรืองพงษ์
9. เด็กหญิงสุพิชญา   โสประดิษฐ์
10. เด็กชายอดิศักดิ์   ทองภู
 
1. นางเตียงสิน   ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางวิไลวรรณ   ถาวัลย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชภักดิ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาสุทธิ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา  ศรีแสง
4. เด็กหญิงพิชยา  พรหมรักษา
5. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงนนท์
6. เด็กหญิงวิรัชญา  โม้หิน
7. เด็กหญิงศิริพิมพ์  แสงสว่าง
8. เด็กหญิงอันวา  นนทะโคตร
 
1. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
2. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
3. นางจารุณี  เนตรผง
4. นางจินตนา  กองลาแซ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. นางสาวกัลยาณี  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมจันทร์
3. นางสาวชุติมา  โสประดิษฐ์
4. นางสาวนงนภัส  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงวณัชพร  ทวิลา
6. นางสาวศลิษา  เชื้อบุญมี
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางสาวนิภาพร  คำแก้ว
3. นางสาวชุลีพร  บุญศร
4. นางวรรณวิมล  ระดมพล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายทักษิณ  เป๊ะชาญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยะเสน
3. เด็กหญิงพัชริดา  กระสวย
4. เด็กชายวรากร  รินถา
5. เด็กหญิงอรชพร  บุญธรรม
 
1. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
2. นางสาวจารุณี  บุญสุวรรณ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายธนภัทร  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายธนโชติ  ตันตุลา
3. เด็กชายนพพร  พายัพ
4. เด็กชายพงศกร  สุภาษิ
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  สายทองมาตย์
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นางสาววิไล  ศิริ
3. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายคมสันต์  ยะตะนะ
2. เด็กชายธนาเทพ  แพทย์ไชโย
3. เด็กชายนนทชัย  จันทะคีรี
4. เด็กชายพงษ์ชนะ  อินไข
5. เด็กชายศุภวิทญ์  สงวนศิลป์
6. เด็กชายเจษฎา  บุญอาจ
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
2. นายราชัญ  ยศปัญญา
3. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำบุดษิ
2. เด็กชายชินดนัย  ศิริ
3. เด็กชายชินวัตร  สุภาษิ
4. เด็กชายธนพล  คำเกตุ
5. เด็กชายธนัทพงษ์  คำเกษ
6. เด็กชายนุกูล  เลียงกาทิพย์
7. เด็กชายมงคล  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กชายสุชาติ  วังคีรี
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
3. นายวรวัฒน์  มุงคุณ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงห์สถิตย์
3. เด็กชายประกาศิต  สุขคล้า
4. เด็กหญิงพรรณธร  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงภัทรดา  กันสุข
6. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพรหม
7. เด็กหญิงวรนิษฐา  พรหมศิลป์
8. เด็กหญิงวรรณวิภา  วิเศษโวหาร
9. เด็กชายวราเทพ  เทพศรีหะ
10. เด็กหญิงอันนา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวใบชา  สุทธิ
2. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
3. นางจารุณี  เนตรผง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ซ้ายสุข
2. เด็กหญิงจริยา  แซ่โล่
3. นางสาวจันทิมันต์  แซ่หลอ
4. เด็กชายธีรภัทร   ทิพย์โสต
5. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปลอด
6. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสังวาล
7. เด็กหญิงรวงข้าว  จันทะคีรี
8. เด็กหญิงรัชชุดา  ทิพย์ประโสด
9. เด็กหญิงรุจิรา  กันทะตา
10. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
3. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์โสต
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รุ่งธนเศรษฐ
4. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่หลอ
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
2. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เขียวทองสี
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โกษาจันทร์
 
1. นางเพ็ญประภา  ลองคำ
2. นางนิภาภรณ์  บุราณ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะคีรี
2. นางสาวนุชบา  พุ่มพวง
3. นางสาวศศิประภา  สิงขรณ์
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงชลิตา   ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   วังคีรี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ธรฤทธิ์
 
1. นางสุนทร   พรหมดี
2. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงจรรยพร    มูลละศรี
2. เด็กหญิงบุษกร    วันทองสุข
 
1. นางสาวรำไพ   เสาว์ทอง
2. นางทิพรัตน์   ศรีจำปา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปภัสวี  ยศคำแหง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทับทิมจันทร์
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงวรรณวไล  ปัญญาคำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีจริยา
 
1. นายอนุสรณ์  สุขศรี
2. นางสาวธีระพร  ภักดีสาร
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  สุโขยะชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
2. นายสัตยา  ยศพิมพ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีชามก
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลชาติ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีชามก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงณัฐมล   สารมะโน
2. เด็กหญิงเกวลิน   คำแก้ว
 
1. นางวาสนา   คำมาทอง
2. นางสาววิมลรัตน์   ริจนา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีแสง
2. เด็กชายเกริกไกร   ไพรภิบาล
 
1. นายเทียนชัย  งาสิทธิ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรานิล
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสังวาลย์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูณ 1. เด็กชายชนะพล   ทองปาน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุวรรณชาติ
3. เด็กชายนนทวัฒน์   พรหมรักษา
 
1. นางนงรักษ์  บัวบาน
2. นายชิงชัย  ชนะชัย
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กชายฟ้าลั่น   แควสิงห์
2. เด็กชายศุภชัย   สารมะโน
3. เด็กชายอชิตะ   พอค้ำ
 
1. นายสนธยา   สาระพันธ์
2. นางสาวเกศินี   มาห้างหว้า
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจีรเทพ  ผางจันดา
2. เด็กชายนิพัฐพนธ์  วังคีรี
3. เด็กชายวุฒิชัย  วังคีรี
 
1. นายครรชิต  บัวบาน
2. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ระบือสันเทียะ
2. เด็กหญิงดาวริกา   ทวีรัตน์
3. เด็กชายปรีชา   แสงสารวัต
 
1. นางสาวปิลันธนา   นาสมบัติ
2. นางสาวพวงสุดา   แสนพันศิริ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยนันท์  พันธ์โสดา
2. เด็กชายนราพันธ์  แก้วหม่อม
3. เด็กชายพงศธร  หม่องต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยโทบรรจง   บุญทัน
2. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 1. เด็กหญิงชิดกมล   กลางถิ่น
2. เด็กหญิงทิพยเนตร   อินปลัด
3. เด็กหญิงปนิดา   ยืนสุข
4. เด็กหญิงยุภารัตน์   ศิริวัฒน์
5. เด็กหญิงศศิธร   วังคีรี
6. เด็กหญิงอรกนก   อาจแก้ว
 
1. นางเรณู   ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา   นครศรี
3. นางสาววิมลรัตน์   ริจนา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรตะพรม
2. นางสาวนิลาวัลย์  บุตรพรหม
3. เด็กหญิงมัณฑณา  พิมพ์เสนา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมมาวัน
5. นางสาวเยาวณี  ศรีบุรินทร์
6. นางสาวแสงสุรีย์  สีทาสังข์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
2. นางธนพร  สลีอ่อน
3. นางสาววัลลี  เนตรแสงศรี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่อนแผ้ว
2. เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ธานี
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  จงใคร่กลาง
 
1. นางนันทพร  ชาวเหนือ
2. นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธันยากร  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสุภัชญา  ทับทิมอ่อน
3. นางสาวสุภาวดี  ทับทิมอ่อน
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
2. นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รามศิริ
2. เด็กชายพีระภัทร   ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี   โสดา
 
1. นางจตุพร   มาห้างหว้า
2. นางรัชนงค์   ไกรจันทร์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายก้องไกล  ตันตุลา
2. เด็กชายนันทวัตร  วังคีรี
3. เด็กชายบุรัสกร  ศรีทาสังข์
 
1. นางธนพร  สลีอ่อน
2. นายมีชัย  สุคงเจริญ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุธงษา
2. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ศรีหะ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์นอก
 
1. นางพัชรา  กมลชิต
2. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  นันทะพรม
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลาชัย
3. เด็กหญิงภัคจิรา  สายแก้วเกิด
 
1. นายเชิดชัย  พิมพ์ตัน
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายนครินทร์  กันภัย
2. เด็กชายพันธวิศ  เจี๊ยะทา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทะคุณ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทะคุณ
2. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงปฐมวรรณ   ราศรีชัย
2. เด็กหญิงสาธิตา  เย็นขัน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทพินิจ
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
2. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกฤษติยา  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิยา  กันบุญธรรม
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชื้อบุญมี
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางกรุณา  ถึงนาค
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรตะพรม
2. เด็กหญิงพัชรา  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงอรวี  สุธงษา
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   นนทะภา
2. เด็กชายฐิติวัฒน์   สีทาสังข์
3. เด็กชายวรกันต์   สุวรรณชาติ
 
1. นางสุภาภรณ์   กล้าหาญ
2. นางสาวจิราภรณ์   สามิตร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. นางสาวธิติยา  เครือหงษ์
2. เด็กหญิงปวีณา  ภูสถาน
3. นางสาวศศิธร  เพชรมั่ง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นายศุภนิมิต  นนทะโคตร
 
142 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   พลลม
3. เด็กหญิงธนัญชญา  คำเกษม
 
1. นางสาวเพชรไพลิน   วิโรจน์รัญจวน
2. นางจินตนา  กองลาแซ
 
143 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกินริน   เห็มสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  กาทอง
3. เด็กหญิงวสุนธรา  ต.ประดิษฐ์
 
1. นางกัลยา  ชัยชนะ
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
 
144 ปฐมวัย การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เปรมใจ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เสนานุช
3. เด็กชายพัชรอานนท์  ปัสล้าง
4. เด็กชายวิทวัส  นามปัญญา
5. เด็กชายศุภณัฏฐ์  ปิดจันทึก
 
1. นางนิวา  ทาสีดา
 
145 ปฐมวัย การเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์โสดา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  กาญจนะโกมล
3. เด็กชายจักรี  แก้วแท้
4. เด็กหญิงนันธ์นภัส  แสนประสิทธิ์
5. เด็กชายพรหมพิริยะ  หาพุทธา
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
2. นางสุมาลา  พุ่มอุิ่ม
3. นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร
 
146 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์  ปิดจันทึก
 
1. นางนิวา  ทาสีดา
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ศรีบุรินทร์
 
1. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงพินสุทร   กันหาธรรม
 
1. นางสาวปริศนา   เนตรแสงสี
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปาลิดา  มณีนุษย์
 
1. นางจารุณี  เนตรผง
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุจิตรตา  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์   ริจนา
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบค้อ 1. เด็กหญิงรัชนก  แซ่ลี
 
1. นางมณีรัตน์  ยืนชีวิต
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปาลิดา  มณีนุษย์
 
1. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายกษิดิศ  เดชบำรุง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ใบกุหลาบ
3. เด็กชายสืบสกุล  สารมะโน
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวชฎาภรณ์  พิมวัน
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายธงชัย  พรหมมาวัน
2. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงวันวิสา  พรมมาวัน
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางธนพร  สลีอ่อน
 
155 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  นนทะโคตร
2. เด็กชายเจนวิทย์  วันทองสังข์
 
1. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
 
156 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กหญิงจิตสุภา   แถวอุทุม
2. เด็กชายอินทรวุธ   มุสิกรัตน์
 
1. นางขวัญติมา   พรหมจักร
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท
 
157 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชนาพร  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายธนากร  ตันตุลา
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กชายสิทธิพล   ซ้ายสวย
 
1. นางปฐมาภรณ์   มิ่งแก้ว
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กหญิงนีรนาฏ  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีพรหม
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วยม
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีพรหม
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันทะพินิจ
 
1. นางกัณฐิกา  ยศปัญญา
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายไตรภพ  ไพรภิบาล
 
1. นายอดุลย์  เนตรแสงศรี
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นาราศรี
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 1. เด็กหญิงดอกฟ้า  เสนานุช
 
1. นางสาวณัฐฐาภรณ์  กลุแจ่ม
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา   ภูสถาน
 
1. นางสาวรัชนี   วันทองสุข
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชญานิศ  กันจันทร์วง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงมิถุนา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงวรีษา  โสประดิษฐ์
5. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ไพรภิบาล
6. เด็กหญิงเกตน์สิรี  กอบสินกิตติโชค
 
1. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
2. นางจินตนา  กองลาแซ
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กชายบวรศักดิ์  จันทะคุณ
2. เด็กชายภูชิต  ศิริ
3. เด็กชายโรจนัสถ์  จันทะคุณ
 
1. นายโกสิินทร์  เศรษฐบุปผา
2. นายนายยุทธจักร  นามขาว
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายนิมิตรบุตร  ทิพย์โสด
2. เด็กชายภานุกร  นิพวงลา
3. เด็กหญิงวิรัญญา  จันทะคุณ
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางสาวภัทรา  จิ่มอาสา
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 1. เด็กหญิงธิติกานต์   แก้วกันหา
2. เด็กหญิงพัชรา   จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุจิตรตา   ฤทธิศักดิ์
 
1. นางเพ็ญนภา   นครศรี
2. นายเอนก  ฤทธิศักดิ์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ทองปั้น
2. เด็กชายปฐพี  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  หมวดเมือง
 
1. สิบเอกนิรุตติ์  วันหากิจ
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กชายธนโชติ  คำหีบ
2. เด็กหญิงวัลลี  อินรอด
3. เด็กชายอดิลักษณ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว  นนทะโคตร
2. นางสาววิทัญญา  แสงชาติ
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายธีรพงษ์  เสนานุช
2. เด็กชายปฐวี  แสนใจ
3. เด็กชายศิวกร  สุวรรณโชติ
 
1. นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์
2. นางอวยพร  อำมะเหียะ
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายดิณณภพ  ศรีภูมิ
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  คำเทียม
 
1. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชภักดิ์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายวรกันต์  หงษาคำ
2. เด็กชายวรวุฒิ  โคตะโน
3. เด็กชายเวทิศ  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางดวงทิพย์  สุวรรณโมลี
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กชายนิคม   หุมอาจ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ปะนัดโส
3. เด็กชายอรรถดา  แก้วผ่าน
 
1. นางสุปราณี   รุ่งเรือง
2. นางสาวชฎาพร  สุนทราวิรัตน์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คำยี่
2. เด็กหญิงวิชุรดา  มิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  กาลจักร
 
1. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
2. นางชวาริน  ทัพใหญ่
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 1. เด็กหญิงปาลิดา  ทองเนื้อสาม
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โกยศ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ภูหัวเพ็ก
2. นางลำเอียง  ทางคับ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กชายทรงภพ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายศรายุทธ   ศรีบุรินทร์
 
1. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
2. นางสาววิไลลักษณ์  สิมมาสุด
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายนรินทร์  โม้เหี้ย
3. เด็กชายรัชชานนท์  นนทการ
 
1. นางเพ็ญประภา  ลองคำ
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุราณ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่อน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันนา
2. เด็กชายธนภัทร  โพตะวันณะ
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางวัชรี  โสภารักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองปั้น
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายกิตติพล  หิรัญโท
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายนิชคุณ  สิงห์สถิตย์
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรักษา
 
1. นายสังข์ศิลป์ชัย  สังคีตศิลป์